Toplam 2 adet sonuctan sayfa başı 1 ile 2 arası kadar sonuc gösteriliyor

Meyvecilikte Sorunlar ve Öneriler

Meyvecilik kategorisinde ve Genel Meyvecilik forumunda Meyvecilikte Sorunlar ve Öneriler balkl konuyu grntlyorsunuz.=>
...

 1. #1
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Kasm.2007
  Mesajlar
  3,904
  Post Thanks / Like
  Blog Entries
  6
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Meyvecilikte Sorunlar ve Öneriler

  Meyvecilikte Sorunlar ve Öneriler
  ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI Adana 1.Tarım Şurası "Meyvecilik" Alt Komisyonu RaporuGENEL DURUM1970-1996 yılları arasındaki Adana meyveciliği incelendiğinde genel olarak yumuşak çekir-dekli meyvelerde %79.3, sert çekirdekli meyvelerde %78.3, turunçgillerde % 82.6, sert kabuklu meyvelerde %60.0 ve üzümsü meyvelerde ise %52.2 oranında bir üretim artışı meydana gelmiştir. Turunçgillerde yıllık ortalama % 8.2 oranında üretim artışı vardır.Öteki tarımsal uğraşılara göre sabır isteyen, zor, meşakkatli, uzun yıllar çalışma gerektiren meyve yetiştiriciliğinde, her türlü risklerine katlanarak çaba sarfeden Adana’lı üreticiler bu gelişmelerde büyük rol oynamışlardır. Bölgede turunçgil yetiştiriciliğinin bugünkü konuma gelmesinde başta bu işe gönül vermiş ve bunu geçim kaynağı olarak seçen üreticilerimizin kişisel çabaları olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bölgedeki sorumlu kuruluşları ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ilgili bölümleri ve araştırma ünitelerinin payı vardır. Adana'da üretilen meyve türlerinin 1996 yılında payları bakımından ilk sırayı turunçgiller (% 84.6), ikinci sırayı üzümsü meyveler (% 7.7), üçüncü sırayı sert çekirdekli meyveler (% 5.5), dördüncü sırayı yumuşak çekirdekli meyveler (%1.9) ve beşinci sırayı ise sert kabuklu meyveler (% 0.2) almaktadır. Bu tabloya göre uzun yıllar ele alındığında ele alınan meyve gruplarının üretim artışı % 52.2-%82.6 arasında değişmektedir.Bu meyvelerin 1996 yılı itibariyle Türkiye üretimindeki payları açısından birinci sırada Turunç-giller (%28.8), ikinci sırayı yumuşak çekirdekli meyveler (%4.6), üçüncü sırayı sert çekirdekli mey-veler (%1.2), dördüncü sırayı üzümsü meyveler (%1.1.) ve beşinci sırada ise Sert kabuklu mey-veler (%0,14) yer almaktadır. Ancak bu meyve gruplarının Adana meyve üretiminde payları incelendiğinde en fazla turunç-gillerin (%84.6) olduğu görülecektir. Tüm bu gelişmeler ele alındığında üzerinde durulması gereken meyve grupları içinde en ö-nemli sırayı turunçgillerin aldığı ve yapılacak çalışmaların bu meyve grubu üzerinde yoğunlaşması gerektiğini ortaya koymaktadır. Adana'ya yönelik Bahçe Bitkileri konusunda çalışmalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlar ile ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ve ilgili öteki Bölümlerde, ÇÜ Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezinde sürdürülmektedir. Ayrıca bölgeye yönelik Turunçgiller alanında çalışmalar yapacak yeni bir enstitü kurma girişimleri de sürmektedir.Ancak öteki meyve türleri de özellikle turfanda meyve yetiştiriciliği açısından gelecek vaat et-mesi bakımından Adana'nın ve Türkiye meyve üretimim içinde gerekli paya sahip olmaları için önemle üzerinde durulması gerekli öncelikli konulardır. Çukurova ve Adana'nın turunçgil yetiştiri-ciliğinin riskli olabildiği bazı yörelerinde bu meyve türlerinin üretim ve yaygınlaşmalarında büyük olanaklar bulunmaktadır.Tüm bu gelişmeler ele alındığında öncelikle turunçgil üretimi ile ilgili sorunların çözümü ile bağcılık ve öteki meyve türlerinin yaygınlaştırma çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır.Adana meyve yetiştiriciliği için büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak meyveciliğe uygun alanla-rın çok az bir kısmı kullanılmaktadır. 1974 yılından sonra pamuk yetiştiriciliğini etkileyen beyaz si-nek zararından ve pamuk yetiştiriciliğinin sulamanın başlaması ile birlikte GAP illerine kaymasın-dan sonra Adana'da bahçe tarımına geçiş hızlanmıştır.

  GENEL SORUNLAR1. İlk kez Bölgede Üretici-Üniversite-Pazarlamacı ve İhracatçı bir araya gelmiştir.2. Güç Birliği yapılma zorunluluğu tüm kesimler tarafından anlaşılmış, benimsenmiş ve bu ko-nuda ortak istek oluşmuştur. Bu istek, ortak hareketin başlangıç ögesidir. Bölgede meyveciliğin gelişmesine etkin kuruluşların katkısı önemli bir fırsat olabilir.3. Güç Birliği yaratılırken amaç birliği ve çalışma alanları ortaya konmalıdır.4. Bugün artık her şeyin Devletten beklenmesi dönemi sona ermek üzeredir. Genel yaklaşım Özel Sektör kendi sorunlarını belirlemeli, bunlara kendi içinde çözümler aramalı bilgi kaynağına ulaşarak gelecee yönelik öneriler hazırlamalıdır. Bölgenin meyvecilik sorunları yine bölge insanı tarafından çözümlenmelidir. 5. Bu çalışmayla üreticilerin sorunlarındaki öncelik ve gereksinmeler ile bilim çevrelerinin ön-celikleri arasında ilk kez bir koordinasyon sağlanma olanağı doğmuştur.6. Karşılıklı olarak her kesimin ortak yararına çalışmalar yapılabilmesi, birbirlerini tanıyabilmesi, ön yargıdan arınabilme ve karşılıklı güven ortamının oluşturulmasına fırsat doğmuştur.7. Bölgede, bugünkü duruma göre yapılan meyveciliğin çok önemli ve kökleri eskilere daya-nan sorunları vardır. Meyveciliğin gelişmesi doğrultusunda bazı önemli çalışmalar her kesimde (Üniversite, Yetiştirici ve Pazarlamacıda yapılmıştır. Ancak bugüne kadar yeterli işbirliği, koordi-nasyon ve iletişim ortamı gelişmediğinden bölgeye yeterince yaralı olmamıştır.8. Çukurova bölgesi Dünya turunçgil kuşağının kuzey ucunda yer almaktadır. Bu nedenle üre-tim esnasında iklim yönünden çok büyük riskler söz konusudur. Ancak bölgemizin ekolojik durumu turunçgillerde, öteki turunçgil üreticisi ülkelere göre uygun yer ve çeşit seçildiği takdirde yüksek nitelikteki bir meyve kalitesini de sağlamaktadır.9. Diğer üretici ülkelere göre iklim geçişleri çok sert olmaktadır. Bölgemiz yağışlı, genel olarak toprak karakteri ağır bünyeli ve kışları soğuk havadan doğrudan etkilenen bir yerdir.10. Türkiye’de kabul edilmiş bir turunçgil politikası yoktur. Üreticileri temsil edecek bir kurum teşkil edilmemiştir.11. Üreticiler ile teknik birimler arasında koordinasyon eksikliği olup bunu ve bilgi akışını sağlayacak bir meyvecilik servisi (Extention) kurulamamıştır.12. Üretimde modern teknolojinin uygulanmasında eksiklikler vardır.13.Yurtdışı ve yurtiçindeki birimler ile ilgili iletişim eksikliği vardır. 14. Edinilen bilgilerin yayım yolu ile üreticilere ve gerekli makamlara ulaştırılmasında yetersiz-likler bulunmaktadır.15. Bölgemizde hızla büyümekte olan meyvecilik sektörü ile ilgili istatistik bilgiler az olup bun-lar üreticiye de ulaşmamaktadır.16. Bölgede kurulu açık ve kapalı drenaj sistemlerinin yer yer iyi çalışmadığı gözlenmektedir.

  BÖLGEYE ÖZEL SORUNLAR1. Bilgi, eğitim, kalite kavramı, altyapı, ekipman ve projelendirme noksanlığı vardır.2. Bölge meyveciliinde genel bir verimlilik sorunu vardır (Meyve verimi ve karlılık).3. Bahçe verimliliklerin düşük olması maliyeti arttırmaktadır.4. Bölgede yaprak ve toprak analizlerinin yapılacağı mevcut laboratuarlar, bu amaçlar için yetersiz kalmaktadır.5. Meyve bahçelerinin beslenme programları bilimsel esaslara göre yapılamamaktadır.6. Yaprak analizlerinin doğru yorumlara dayandırılması en az analizler kadar önemlidir. Bilgi eksikliği veya başka amaçlarla verilecek şablon reçeteler üreticiye yarardan çok zarar verecektir ve halen de vermektedir.7. Ulaşım ve elektrik enerjisi altyapısının yeterli olmaması bahçelerde modern teknolojilerin kullanımı engellemekte ve sorunlar yaratmaktadır.8. Bölgede çalışan ziraat mühendislerinden istenen düzeyde ihtisaslaşma yoktur.9. Bölgede çalışan ziraat mühendislerine meslek içi, mezuniyet sonrası eğitime gereksinim vardır. Bunun yokluğu ve ticari bağlantılar nedeniyle bölgede büyük yanlışlıklar yapılmaktadır. Meyveciliğin uzun vadeli bir faaliyet olduğu düşünülürse başlangıçta yapılacak yanlışlıklar bölge ve ülke ekonomisini ve gelişmesini de uzun süreli olarak olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.10. Turunçgil ve öteki meyve türleri ile ilgili fidancılık sorunları tüm ovada yaşanmaktadır. ÇÜ Ziraat.Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ve öteki ilgili kuruluşlar tarafından bölgede yapılan çalış-malarla 16 virüs ve benzeri hastalığın varlığı saptanmıştır. Bölgedeki turunçgil ağaçları, büyük oranda bu virüs ve benzeri hastalıkların bir kaç tanesi ile bulaşıktır.11. Fidancılık bölgede başı boş bir şekilde veya belli kişi ve kuruluşların kontrolü altında sür-dürülmektedir. Fidancılıktaki gelişmeler bölge üreticilerinin gereksinimlerini karşılamaktan uzaktır. Turunçgilerde sağlık, ılıman iklim meyve türlerinde de bölgenin souklama ihtiyacı dikkate alınma-dan çeşitli yörelerden kontrolsüz olarak getirilen fidanlar satılmaktadır.12. Bölgede anaç kavramı henüz yerleşmemiştir. Turunçgillerde yaygın anaç turunçtur. Ilıman iklim meyvelerinde ve bağcılıkta klonal anaçlar yaygınlaşmamıştır. Bu meyvelerde uyuşma, toprak koşulları ve türlere göre farklı anaçların kullanımı söz konusudur.13. Bölgede topraklar genellikle ağır bünyelidir. Yüksek Ph, kireç, tuzluluk ve drenaj sorunları yaşanmaktadır.14. Bölgede işletmeler, sayı itibariyle genellikle küçük aile işletmeleri yapısındadır. Bunlarda modern teknoloji yöntemlerinin uygulanması neredeyse imkansızdır. Bu küçülmelerin oluşması günümüzdeki miras hukukunun büyük etkisi olmaktadır.15. Şeftali ve nektarin yetiştiriciliği sürekli gerilemektedir.16. Kayısıda çok erkenci yola dayanıksız çeşitlere olan eğilim gelecekte önemli sorunlara ne-den olacaktır.17. Adana’nın yüksek kesimlerinde yer alan bazı ilçelerinde yoğunlaşan kiraz yetiştiriciliinde budama, bahçe tekniği, uygun anaç ve tozlayıcı çeşit kullanımı gibi sorunlarla karşılaşlmaktadır.18. Genel olarak bölgede yetiştirilen turunçgillerin de büyük oranda muhafaza edildiği Ürgüp ve çevresindeki doğal depolar sahip oldukları ilkel koşullar nedeniyle büyük ürün kayıplarına ne-den olmaktadır.19. Bölgede mevcut olan hastalık ve zararlılar ile ilgili çalışmalar yetersizdir.

  ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜRETİME YÖNELİK ÇÖZÜMLER1. Çözüm önerileri bugünkü durumun saptanmasından sonra kısa, orta ve uzun vadeli yapı-larda ele alınmalıdır.2. Bölgedeki meyve tür ve çeşitlerinin bugünkü durumu alan, yaş, verimlilik ve bunun gibi ö-zelliklerini (her yıl) düzenli olarak belirleyecek çalışma ve örgütlenme yararlı olacaktır. 3. Bölgenin mikro ekolojik haritaları (don, tuzluluk, toprak tipleri, rüzgar alanları vb.) çeşitli ko-nular bakımından yapılmalıdır. Bu şekilde modern yöntemlerle yapılacak “don ve toprak kullanım haritaları” bölgede meyveciliğin planlanmasına yardımcı olacaktır. Mevcut çalışmalar da meyveci uzmanlarla birlikte değerlendirilmelidir.4. Bölgede rüzgarkıranların uygulanması önerilmeli ve yanlış uygulamalardan kaynaklanan o-lumsuz ön yargılar giderilmelidir.5. Özellikle turunçgil bahçelerinde don olaylarına karşı “Rüzgar Makinelerinin kurulması ö-nemle önerilmelidir. Bu konuda teşvik sağlanmalı ve bu makinelerin kredilendirilmesi kolaylaştırıl-malıdır. Bu uygulamalar Ziraat Bankası kredilendirmelerindeki traktör sistemi hizmete konularak ve İtalya örneğinde olduğu gibi yatırım sübvansiyonlar şeklinde olmalıdır. 6. Bölgenin toprak ve iklimsel verileri birleştirilerek meyveciliğin yayılma alanları belirlenmeli-dir. Bu konuda daha önce yapılmış çalışmalardan da yararlanmalıdır.7. Geleceğe yönelik tüm öneri ve yatırımlar bu çalışmalar dikkate alınarak yapılmalıdır.8. Bölgede meyvecilik çağdaş tür ve çeşit dinamiğine uyum gösterecek bir yapı kazandırılma-lıdır. 9. Yoğun emek, yoğun teknoloji, büyük sermaye ve üst düzeyde yetişmiş personele sahip iş-letmelerin oluşturulması başlıca politika olmalıdır. Fizibilitesi yapılmamış ve çağdaş bilimsel geliş-melere uygun olmayan işletmelerin yakın gelecekte karlı olmayacakları bu alandaki yatırımcılara benimsetilmelidir.10. Büyük işletmelerin kurulması desteklenmelidir. 11. Bazı sorunların çözümü için bölgede çalışan Ziraat Mühendislerinin meslek içi eğitimi yar-dımcı olabilir. Geçmişte MEYSEB projesi çerçevesinde yapılan eğitim çalışmalarının etkinliği bu görüşe destek bir kanıttır.12. Bölgede üreticiler, pazarlamacılar ve ihracatçılar arasında veya içinde güncel gelişmeler hakkında zamanında bilgi akımı sağlanmalıdır.13. Bölgenin özelliklerini ve kalite garantisini sağlayacak ve tüketiciye güven garantisi verecek Ulusal Bölge Markası oluşturulmalıdır. Bu markanın kullanılma yetkisi, sadece bu markanın kulla-nılma koşullarını yerine getirecek kuruluşlara verilmelidir.14. Bahçelerdeki gübreleme programları mutlaka yaprak analizlerine dayandırılmalıdır. Bunun sağlanması için Kamu bugüne kadar belli ölçüde bir hizmet vermişse de bunun yeterli olduğu söylenemez. Yaprak ve toprak analizlerinin yapılacağı özel bir kuruluş veya şirketin oluşturulması bölgeye büyük hizmetler sağlayacaktır. Bugün bu alanda çeşitli ticari fakat olumsuz uygulamaların yapıldığı açıktır.15. Çeşit koruma ve patent hakları özenle korunmalı ve teşvik edilmelidir.16. Çağdaş fidancılık ile ilgili olarak bunun alt ve üst yapısının gerçekleştirilmesine yönelik ya-tırım yapacak şirketlere destek verilmelidir. Fidan üretiminin kontrol ve denetimi kamunun yetki-lendirdiği uzman kuruluşlar tarafından yapılmalıdır. Özellikle sertifikalı fidan üretimi teşvik edilmeli ve bu amaç için kullanılacak materyal de yetkili kuruluşlardan sağlanmalıdır. Bu konuda özel sektör ve kamu kuruluşları arasında bilgi akımı sağlanmalıdır. Bölge ve ülke fidancılık politikasına esas olmak üzere ülke fidancılığına yön verecek, üretim ve denetimde çağdaş fidan sertifikasyonu ilkelerine uygun uygulamaların bölgede gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.17. Bölge ekolojik koşullarına uyum sağladığı denenmiş, ismine doğru, her türlü hastalık ve za-rarlıdan arınmış, iç ve dış pazarların isteklerine uygun çeşitlerle bahçelerin kurulması özendirilme-lidir, fidanlıklar yönlendirilmeli ve her kesim bu konuda bilgilendirilmelidir.18. Modern ve bölgede denenmiş yeni anaçların kullanılması teşvik edilmelidir.19. Bölgede denenmiş yeni çeşit ve anaçların sertifikalı fidanlarının süratle üretime başlama-sını sağlamak için bunların mevcut sertifikasyon listelerinde yer almaları sağlanmalıdır. 20. Bölgede hastalıkların ve özellikle zararlıların izlenmesi, mücadelenin zamanında yapılabil-mesi amacıyla bir ikaz kuruluşunun yapılandırılması ve bunun üye bahçeleri izlemesi yararlı ola-caktır. Bu görev yeniden özelleştirilip organize edilen Sulama birliklerince yürütülüp denetlenebilir. 21. Bölgedeki turunçgil bahçelerinde çeşit kompozisyonları daha çok don riski nedeniyle erkenci ve orta erkenci çeşitlere yönlenmelidir. Bahçelerde rüzgar pervaneleri alt yapının ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir. Bunlar sadece don zararından korunmak için değil çeşitli fizyolo-jik hastalıklardan sakınmak amacıyla da kullanılmalıdır (Altıntoplarda pitting gibi). Orta geç ve geç mevsim çeşitleri bahçe bileşimleri içinde yer alabilir. Ancak bunların don zarına gösterdikleri risk bir işletmeyi temelden sarsacak bir nitelikte olmamalıdır.22. Bölgede yeni, yola dayanıklı, erkenci ve orta mevsim şeftali ve nektarin çeşitlerinin gelişti-rilmesi özendirilmelidir.23. Adana’nın yüksek kesimlerinde yer alan ilçelerdeki mevcut ihracata yönelik kiraz yetiştirici-liğinde meyve verim ve kalitesinin yükseltilmesi ile yeni kiraz çeşitlerinin yaygınlaıtırılması amacı-na yönelik kurslar ve uygulamalı çalışmalar yapılmalıdır.24. Bölgede çok erkenci ve yola dayanıksız kayısı çeşitlerinin yetiştiriciliğinden kaçınmalıdır. Bunun yerine yola dayanıklı çeşitlerle uluslararası pazarlarda yer alma çabası içine girilmelidir.25. Zaralılarla savaşta tümden savaş (Integrated peste magement) yönteminin bahçelerde uygulanması sağlanmalıdır. Bu konularda üreticiler bilgilendirilmelidir Bölgede mevcut araştırma kuruluşlarında bu yönde yapılacak çalışmalar teşvik edilmelidir.26. Çukurova bölgesinde meyvecilikle doğrudan ilgili kurum ve kuruluşların uzmanlarının yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantı ve fuarlara katılmaları teşvik edilmelidir.27. Bölge meyve suyu ve sanayi meyvesi üretim ve işlemesine olanak sağlayan bir potansiyele sahiptir. Bu konu geliştirilebilir.28. İşletmelerin miras yolu ile küçülmesini önlemek amacı ile kısa dönemde çözüm şirketleş-me şeklinde olmalıdır. Uzun vadede miras hukukunda yapılacak düzenlemeler bu konuya olumlu katkıda bulunacaktır. 29. İlköğretim sorası bölge okullarından öğrenci toplayıp, bu öğrencileri eğitecek ve teknik bil-gilerle donatacak bir Turunçgil Meslek okulu açmak, eğitilmiş bir insan gücü yetiştirmek açısından olumlu katkıda bulunabilir.30. Üniversite bünyesinde kısa dönem (2 yıllık) meyvecilik programlarının açılması yararlı ola-caktır.31. Adananın yüksek kesimlerinde yer alan bazı ilçelerinde yoğunlaşan kiraz yetiştiriciliğinde budama, bahçe tekniği, uygun anaç ve tozlayıcı çeşit kullanımı gibi sorunların çeşitli seminerler ve demostrasyon çalışmaları ile çözülmesi gerekir.32. Mevcut drenaj sistemleri yetersiz ve bakımsızdır. Bölge kurulu drenaj sistemlerinin bir proje çerçevesinde incelenip modernizasyonu yoluna gidilmelidir. 33. Ürgüp limon depolarındaki mevcut uygulama ve durumu iyileştirme çalışmalarının yapıl-ması için bir durum değerlendirmesini ve ön çalışmalar gereklidir. Burada Çukurova Üniversitesi tarafından kurulan ve bölge için örnek teşkil eden depolarda 1980 yılından beri turunçgil muhafaza çalışmaları sürdürülmektedir. Bu konuda yeterli bilgi birikimi sağlanmıştır. Yapılacak durum değer-lendirme çalışmalarının amacı daha çok halk depolarının bugünkü durumunu ortaya koymaktır.

 2. #2
  Administrator
  Üyelik tarihi
  06.Kasm.2007
  Mesajlar
  3,904
  Post Thanks / Like
  Blog Entries
  6
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  Cevap: Meyvecilikte Sorunlar ve Öneriler

  PAZARLAMAYA YÖNELİK SORUNLAR1. Dış pazarlardaki gelecekle ilgili, çeşit, üretim miktarları ve pazar araştırma eksikliği vardır.2. Bölgede pazarlama, ihracat ve değerlendirme işletmelerinin kurulması ve geliştirilmesi des-teklenmelidir.3. Dış pazar taleplerine uygun çeşit trendleri zamanında izlenmemektedir.4. İhracatı geliştirici teşvik ve destekleme programları yetersizdir. Teşvik sadece parasal olarak anlaşılmaktadır.5. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlamadaki nakliye ve ambalajlamada sıkıntılar vardır.6. Dünya pazarlarında ve üretim merkezlerindeki gelişme ve trendleri zamanında ve yakından takip edilmemektedir.7. Pazarlamadan-üreticiye, üreticiden-pazara enformasyon zincirinde eksiklik ve aksamalar gö-rülmektedir.8. Meyve işleme (Packing House) tesislerinde olgunlaştırma ve sarartma işlemleri genelde modern yöntemlerle göre yapılmamaktadır.9. Meyvecilik Sigorta ve Faktöring sistemleri etkin bir şekilde işlememektedir.10. Meyve pazarlamasında yurt içi ve yurt dışı promosyon programları yapılmamaktadır. Bu tüketimde tıkanıklık yaratmaktadır.11. Halen rekabete dayalı bir pazar oluşmamıştır.12. Pazara gönderilen meyvelerde kalite devamlılığı yoktur.13. Bölgedeki bahçelerde parsellerde olgunluk ve kalite düzeyini izleyecek bir kuruluşa gerek-sinim vardır. Gerek iç ve gerekse dış pazarlamada bu yönde yapılacak planlama bölge meyvecili-ğinin geliştirilmesine büyük katkılar sağlayacaktır.14. Üretim ve pazarlamanın her aşamasında kalitenin gelişimi izlenmemektedir. Bu durum pa-zarlamada çok önemli tıkanmalara yol açmaktadır. 15. Özel sektör bugün meyve dış pazarlamasında önemli bir dağınıklılık içerisindedir ve ortak amaçlı yatırımlarda yetersiz kalmaktadır.16. Bölgede pazarlama şirketlerinin, yeterli ve çağdaş yöntemlerin kullanılmasında aksaklıklar, yaygın bir şekilde görülmektedir.PAZARLAMAYA YÖNELİKÇÖZÜM ÖNERİLERİ1. Girişimci üreticilerin bir araya gelerek pazarlamada da etkinlik gösteren şirketleşme olu-şumlarına girişmeleri dış satımda önem arz etmektedir. 2. Üretici pazarlamacı ve diğer birimlerin tek çatı altında gruplaşması önerilebilir.3. Üretici ve pazarlama şirketleri (kuruluşlar) kendi bünyelerinde yapabilecekleri iyileştirme ya-tırımlarını geliştirmelidirler.4. Meyvecilikte don, dolu ve diğer afetler için etkin ve gerçekçi sigorta sisteminin geliştirilmesi zorunludur.5. Meyvecilikte Factoring sistemin ihracatçının finansal rahatlamasını sağlamak için belirli bir düzeye getirilmesi sağlanmalıdır. 6. Meyve pazarlamasında yurt içi ve yurt dışı promosyon programlarına ağırlık verilerek tüke-timdeki tıkanıklığı aşmak gerekmektedir.7. Rekabete dayalı bir pazara girmek için;a) Meyve alımı, Çeşit Fiyat,Kalite,b) Pazara hazırlanma,c Pazarlama, d) İhracat aşamaları maliyet esaslarına göre birlikte düşünülmelidir.8. Gerek iç ve gerekse dış pazarlarda kaliteye önem verilek, tüketimi artırmak eğilimi yükseltil-melidir. Bu nedenle üstün kalite ve standartta meyve üretimi temel alınmalıdır.9. Üretim ve pazarlamanın her aşamasında meyve kalite ve standardını, gelişimini izleyecek özel sektörün örgütlendiği yaptırımların olduğu bir denetim sistemi gibi bir kuruma gerek vardır. 10. Özel sektör iç ve dış pazarlama kuruluşları ortak amaçlı pazar yatırımlarına girişmelidir. Bu durum ilgili kuruluşlar arasında güven ve açıklık temeline dayanmalıdır. 11. Bölgemizdeki pazarlama şirketlerinin bazıları hariç, standartların ve iş kalitelerinin yük-seltmeleri önemli bir gereksinmedir. Bunun sağlanması ile üretici pazarlamacı zincirindeki güven ve devamlılık artacaktır.

  ORGANİZASYON AMACI VE ÖNERİLERİ1. Adana ilinde meyvecilik konusunda sürekli bir yapıya sahip bir kuruluşa önemle ve acilen gereksinim olduğu yapılan Hazırlık Komisyonu çalışmalarında çoğu üyelerce ortaya konmuştur.2. Bu kuruluş katılımı zorunlu olmadan, ortak yararlar çerçevesinde konunun sahiplerini çatısı altında toplamalı ve belli koşullara sahip kesimi bünyesinde birleştirilmelidir. Kuruluş ”sivil toplum örgütü” yapısında, etkinliğinde ve ihtisas sahibi olmalıdır. 3. Bu kuruluş “TÜSİAD” örneğinde olduğu gibi çalışan bir “Dernek” olabilir. Böyle bir kuruluşun hazırlık çalışmalarını yapmak kuruluşu gerçekleştirmek üzere Meyvecilik Hazırlık Komisyonu’ndan seçilecek bir kurucu kurul görevlendirilmelidir. 4. Kuruluşun amaçları aşağıdaki gibi belirtilebilir;a) Adana meyveciliğine öneriler getirebilecek, Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenleycek veya düzenletecek ve bunlara etkin bir şekilde katılacak,b) Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyecek, buradaki gelişmelerden öncelikle üyele-rini ve bölgeyi bilgilendirecek,c) Bölgede meyveciliğinin gelişmesine, sorunlarının belirlenmesine ve bunların çözü-müne yönelik incelemeler ve araştırmalar yaptırmak ve gerekli görülen konularda raporlar hazırlatmak,d) Bölgede Üniversite ve Kamu kuruluşlarıyla yetiştirici, pazarlamacı, ihracatçılar ara-sında işbirliği ve iletişim bağlarını kurmak ve karşılıklı bilgi alışverişini sağlamak,e) Gelişmelerin ve görüşlerin yansıtılması amacıyla sürekli bir yayın organına sahip ol-mak ve ilgili konularda kitap, broşür ve her türlü yayına destek olmak,f) Bölgenin veya ortaya çıkacak genel sorunlara yönelik konularda Üst Kurumlara öneri ve görüş götürmek,h) Yapılacak her türlü etkinlik ve çalışmalardan her türlü siyaset ve inançları ayrı tut-mak, i) Eğitim ve yayım konusunda faaliyetler (toplantı, seminer, tv., internet web sayfası) düzenlemek, 5. Kuruluş, mutlaka etkin gelir kaynaklarına sahip olmalıdır. Bu konu çözümlenmeden yapıla-cak kuruluş ve çabaların sonuçsuz kalması doal olacaktır. Finansman sorunu, üreticiler tarafın-dan, dekar başına belli bir yıllık pay katılımı ile çözülebilir. 6. Bölgede şirketleşme (üretici-pazarlamacı) birimleri yeterli düzeyde güç birliğinde değildir. Dağınıklığın giderilmesi ile daha köklü yatırımların, girişimlerin ve programların yapılabilmesi için büyük ortaklı şirketleşmeye yönelmek yararlı olabilecektir Örneğin, ASM ve Citrus Park gibi.7. İhtisas birlikleri kurulması çalışmasına gidilmeli. Bu birliğin yayabilmesi için sürekli ve kalıcı finansman kaynaklarının yaratılması gereklidir. 7 Turunçgil ve meyvecilik kalkınma seferberliği, öncelikle bölgemizde başlatılmalıdır. Bunun i-çin önce örgütlenilmelidir."MEYVECİLİK "ALT KOMİSYONU ÜYELERİİbrahim KARABUCAK (Başkan)Prof. Dr. Önder TUZCU (2.Başkan)Doç. Dr. Ali KÜDEN (1.Sekreter)Turgay ÖZDEN (2.Sekreter)Prof. Dr. Ahmet ÇINAR Malek DUÇEMennan ENERSelçuk GÜCÜMMakbule GÜLLÜİhsan ORALBülent ÖZLERÖzden ÖZLERUğur PAKSOYKadri RAMAZANOĞLUYavuz TEKELİMehmet YALTIRTuğrul YEĞENAĞA

  kaynak bagcilik.org

 3. Thanks didifos thanked for this post
  Likes didifos liked this post

Benzer Konular

 1. Özürlülerin Kent Parklarını Kullanımına Yönelik Öneriler
  Konu Sahibi Bahcesel Robot Forum Peyzaj Tasarım, Planlama, Aplikasyon konuları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2008, 22:09
 2. İSTANBUL SARAY BAHÇELERİNE ÖNERİLER
  Konu Sahibi Bahcesel Robot Forum Peyzaj Tasarım, Planlama, Aplikasyon konuları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2008, 00:18
 3. GAP'a yatırım yapacak büyük işadamlarından öneriler bekliyorum
  Konu Sahibi Bahcesel Robot Forum Duyurular, Etkinlikler, Tarımsal Uyarılar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Ocak.2008, 23:07
 4. Tarım Makineleri Kullanımında Maliyetlerin Azaltılması Için Öneriler
  Konu Sahibi farmec Forum Tarım Makinaları, Bahçe Ekipmanları, Mekanizasyon
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 02.Aralk.2007, 22:41
 5. Sağlıklı Mangal Keyfi için Öneriler
  Konu Sahibi Bahcesel Robot Forum Bahcesel ve Tarımsal Haberler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Kasm.2007, 23:48

Bu Konu için TurkCoderler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306