Çalışma izni ve gıda sicili almak için aşağıdaki belgeleri iki dosya halinde hazırlayarak İl Müdürlüğünün incelemesine sunacaktır.

a) Dilekçe

b) Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,

c) Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,

d) İmza sirküleri sureti,

e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,

f) Kapasite raporu,

g) Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir