OESKAYA 51:Rusya Federasyonu orijinli, kılçıklı, beyaz kavuzlu, orta-uzun ve sık başaklı, kışa ve kurağa dayanıklı, verimli, yüksek rakımlı yerler için uygun, hastalıklara orta dayanıklı, ekmeklik kalitesi iyi, Doğu Anadolu Bölgesi için uygun, bin dane ağırlığı 35 gr. civarında Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday çeşidi.
OFİS: İşyeri, Daire, büro, alım satım yeri, Toprak Mahsulleri Ofisinde personel tarafından Genel Müdürlüğün bütününü veya herhangi bir birimini ifade etmek amacıyla kullanılır.
OLGUNLAŞMA: Hububat tanesinin yetişme evresinin son bölümü, tanedeki su oranının % 7-14 arasında olduğu, tanenin bitkiyle olan beslenme bağlantısı kesilmiş olup, hasat edilmesi gereken dönem.
ONÜÇ (13) MELEZ: Orta Anadolu Bölgesi şartlarına uygun, rengi diğer beyaz çeşitlere göre daha koyu ekmeklik beyaz sert buğday çeşidi.
OPİUM POWDER: Toz haldeki afyon sakızı.
OPİUM: Haşhaş kapsülünün (papa ver somniferum) yaş iken çizilmesi ile elde edilen sakızımsı, alkaloid karışımı içeren afyondur.
OPSİYON: Bir alım-satım işleminde kesin kararın bildirilmesi için alıcı ile satıcı arasında tanınan süre veya mal miktarı.
OPTİMUM: Değişebilen birçok niceliğin sonucu etkileyen en uygun değeri.
ORDİNO: Denizyolu ile yapılan taşımalarda acenteden alınan ve malın teslim alındığına ilişkin bir nüshası gemi kaptanına verilen belge.
ORGANİK MADDE: Doğal olarak bulunmayıp canlı organizmalar tarafından yapılan maddeler.
ORGANİZASYON: Teşebbüs, girişim, planlama, düzenleme, tertipleme ve hazırlama
ORSO : ( Triticum aestivum v. Erythrospermum) Beyaz sık başaklı, kılçıklı, kışa, yatmaya, dane dökmeye, hastalıklara dayanıklı, yüksek verimli, bin dane ağırlığı 28-29 gr. olan ekmeklik kalitesi düşük bir ekmeklik kırmızı yarı sert buğday çeşidi.
ORTAK GÜMRÜK TARİFESİ (Common Customs Tariff): Ortak Gümrük Tarifesi her yıl, bir Konsey Tüzüğü ekinde yayınlanan Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük tarif esidir.
ORTAK TARIM POLİTİKASI (Common Agricultural Policy): Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tarım politikalarının tek Pazar, topluluk tercihi ve ortak mali sorumluluk ilkelerine dayalı olarak gerek ekonomik gerek siyasi anlamda ortak bir çerçevede yönetilmesine ilişkin politikalardır.
ORTAKÇILIK: Topraksız köylülerin başkalarının toprağında çalışmaları biçimi. ORTAKLAŞA MÜLKİYET: Toplum olarak sahip olma.
ORTALAMA VERİM: Bir malın üretilen miktarının, bunu meydana getirmek için gerekli üretim faktörlerine bölünmesiyle bulunan üretim miktarıdır.
ORUN: Pelemir.
OTOMASYON: Makinelerin denetiminin yine makinelerce yapılması işi.
ÖDEME KURUMU (Paying Agency): Avrupa Birliğinde, ödemelerin gerçekleştirilme-sinden önce, ödemeye konu faaliyetlerin piyasa düzenlerine uygunluğunu, ödemelerin doğru yapılıp yapılmadığını, muhasebe kurallarına ve belge düzenine uyulup uyulmadığını kontrol eden ve müdahale alımlarından, doğrudan gelir ödemelerinden, ihracat geri ödemelerinden sorumlu akredite kuruluşlardır. Bu kuruluşlar üç temel fonksiyonu bir yapıda barındırabileceği gibi ayrı ayrı veya birleşik yapıda olabilir. (örnek: Fransa'da ONIC, Polonya'da ARR gibi).
ÖDENEK: Bir iş için ayrılan para.
ÖDENMİŞ SERMAYE: Hissedarların bir şirkete mal, para ya da hizmet olarak bilfiil yatırdıkları ana mal.
ÖDÜNÇ: Borç olarak alınan mal ya da para.
ÖLÜ NAVLUN: Bir navlun sözleşmesi çerçevesinde taşıtan, gemiye yüklenmesi kararlaştırılmış yükün tamamını yüklemez veya bekleme süresi sonuna kadar yüklemeyi tamamlayamaz ise taşıyan, bekleme süresi sonunda gemiyi yola çıkarsa dahi taşınmayan yükler için alınan navlun ücreti.
ÖZ KABARMA: Buğday glüteninin su alarak şişmesi.
ÖZ KAYNAK: Bir işletme sahip veya ortaklarının bilânço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye.
ÖZ KURUTMA CİHAZI: Laboratuvarda, teflon kaplı yüzeyler arasında sabit sıcaklık sağlayarak yaş özü (glüteni) kurutmada kullanılan bir cihaz.
ÖZ: (Gluten) Buğday proteinlerinden gliadin ve glutenin'in su alarak şişmek suretiyle oluşturduğu elastik bir madde.
ÖZEL ETÜD NUMUNESİ: Çeşitli nedenlerle özellik arz eden ve inceleme, araştırma gerektiren partilerden alınan numune.
ÖZEL MÜLKİYET: Özel kişilerin mülkiyeti.
ÖZEL SEKTÖR: Özel anamal sahiplerinin bulunduğu sektör.
ÖZEL SONDA: Altı metreye kadar yüksekliği olan yığma halindeki stoklardan primer numuneleri almak için kullanılan sonda.(Pnömatik sonda)
ÖZEL TEŞEBBÜS: Özel anamalla kurulmuş işletme.