YABANCI MADDE: Hububat veya bakliyatın içinde bulunan yabancı ot tohumları, taş, toprak, kavuz, sap, saman vb. gibi kendinden başka her türlü maddeler.
YABANCI OT: Tarlada kendi kendine yetişerek ürünlere karışan, zehirli olanlarının ekmekçilik değerini düşürdüğü delice, pelemir, karamuk vb. gibi tohumlar.
YABANCI SERMAYE: Bir ülkeye sokulan yabancı ülke anamalı. YABANİ BUĞDAY: Pelemir. YABANİ DELİCE: Pelemir.
YAĞIŞ: Havadaki su buharının çeşitli şartlar altında yoğunlaşarak sıvı yada katı halde yeryüzüne düşmesidir. (TMO 2001 Depolama ve Muhafaza Ders Notu)
YAN ÜRÜN TUTANAĞI: Üretim esnasında elde edilen kırık, unsu madde ve kepek yan ürün miktarlarının işlendiği tutanak. (Alım ve Muhafaza İşleri İzah namesi temizleme Kalibrasyon İmalat İhracat Paçal İşleri Bölümü ek:14 sayfa 223, ek:19 sayfa 231)
YAPIŞKAN OTU (Galium Tucorne):Yabancı ot tohumu.
YARICI: Elde ettiği ürünün yarısını toprak sahibine vermek şartıyla bir toprağı işleyen çiftçi.
YAŞ GLUTEN(Yaş Öz):Buğday proteini olan gliadin ile glutenin den oluşan, hamurun gaz tutmasını sağlayan elastik özellikte protein.
YATIRIM FONU: Ulusal gelirin yatırıma ayrılan bölümü. YATIRIM: Anamalın kar amacıyla bir üretime yatırılması.
YATMA: Bitkilerde ekimin sık yapılması ve toprakta azotun fazlalığı nedeniyle çok sayıda sap oluşması sonucu ışığı görmek için uzun boylu ve ince saplı olmaları sonucu rüzgâr ve yağış etmenleriyle eğilmeleri.
YAZLIK EKİLİŞ: Yaz mevsiminin erken başladığı ve geç bittiği yörelerde tohumun ilkbaharda ekilişi.
YEKTAY 406 (Triticum aestivum v. Ferrugineum): İtalyan orijini, kırmızı kılçıklı, kırmızı-çıplak kavuzlu, Orta Anadolu ve geçit bölgelerinin sulu arazileri için uygun, yatmaya dayanıklı, bin dane ağırlığı 45 gr. civarında bir kırmızı yarı sert ekmeklik buğday çeşidi.
YEM: Hayvan yiyeceği.
YEMLİK ARPA: Özellikleri yönüyle alım bareminin sınırları dışında kalıp satın alma şartlarına uyan arpa.
YEMLİK BUĞDAY: Özellikleri yönüyle alım bareminin sınırları dışında kalıp satın alma şartlarına uyan buğday.
YENİK DANE: Tarla veya ambarda haşereler tarafından yenmiş daneler.
YERALTI KABLOSU: Toprak altına gömülerek kullanılabilecek niteliklere sahip, genellikle PVC (Poli Vinil Klörür) esaslı bir dış kılıfla kaplanarak korunmuş bir tür elektrik kablosu.
YEŞİL MERCİMEK: Yurdumuzda özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde üretimi yapılan, sultani ve küçük yeşil gibi çeşitleri olan bakliyat.
YETKİ DEVRİ: Sahip olunan yetkilerin tamamının veya bir kısmının bir başkasına veya bir başka birime devredilmesi.
YIĞIN KAT SONDASI: Yığma halindeki stoklardan istenilen mesafeye inilerek yığının belirli derinliklerinden numune almada kullanılan sonda.
YOĞALTIM: Bkz. Tüketim.
YOĞUNLUK: Maddenin 1 santimetreküpünün ağırlığı.
YOĞURT OTU: Bkz. Yapışkan otu.
YOLLAMA: Kurumumuzda bir emtianın bir işyerinden diğer bir işyerine çeşitli nakil araçlarıyla gönderilmesi.
YÖNETİCİ: Bir veya birden fazla amaçlara ulaşmak için, bir grup insanın işbirliğini sağlamak, onları arzulanan davranışlarda bulunmaya teşvik eden yetkili kimse.
YÖNETİM: Bir veya birden fazla amacı gerçekleştirmek amacıyla, bir grup insanın işbirliğini sağlama ve onları söz konusu amaçlara doğru sevk etme çabalarının tümü.
YULAF ANALİZ FİŞİ: Laboratuvarda analizi yapılan yulaf numunesinin tüm özelliklerinin belirtildiği evrak-cetvel.
YULAF: Daha çok hayvan yemi olarak kullanılan, serin iklim tahılları içinde dünya da ekiliş ve üretim bakımından üçüncü sırayı alan tahıl.
YÜK KONŞİMENTOSU: Gemi taşımalarında tesellüm konşimentosunun iadesi karşılığında yükletenin düzenlediği konşimento.
YÜK LİMANI: Yükün gemiye yükletildiği liman.
YÜK MOTORU: Ahşap veya çelikten yapılmış, motor kuvvetiyle kendi hareket eden ambarlı ve yük taşımaya ait deniz aracı.
YÜK VAGONU: Yolcu haricinde yük taşınmak üzere yapılmış ve tahsis edilmiş vagon.
YÜK ZAMANI: Taşıyanın, malın yükletilmesi için ayrıca bir tazminat istemeye hakkı olmaksızın beklemeye mecbur olduğu süre.
YÜK: Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.
YÜKLEME: Taşınması kararlaştırılan yükü bulunduğu yerden taşıma aracına teslim ve istifleme.
YÜKLETEN: Malları taşınmak üzere gemiye veya diğer nakil araçlarına teslim eden kimse.
YÜKSEK GERİLİM: Alet ile ölçülen (etkin) değeri 1000 Volt'un üzerinde olan elektriksi gerilim.
YÜREĞİR—89: Sapı 90-100 cm uzunluğunda, başakları beyaz renkli, kılçıklıdır. Daneler beyaz renkli, oval şekilli ve yumuşak yapılıdır. 1000 tane ağırlığı 45-50 gr'dır. Kışa ve kurağa orta derecede dayanıklı, yatmaya karşı mukavimdir. Kahverengi ve sarı pasa orta derecede dayanıklı, septoria'ya hassas yarı sert ekmeklik buğday çeşidi. (Çukurova Tar. Arş. Ens./Adana 2002)
YÜZ DANE AĞIRLIĞI: Buğdayın yüz adedinin gram olarak ağırlığı.