Toplam 6 sonuçtan 1 ile 6 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Fen Bilimleri Sözlüğü İng-Trk

 1. #1
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Fen Bilimleri Sözlüğü İng-Trk

  Abbreviation Kısaltma
  Aberration Bozukluk
  Ability Yeti
  Abiotic Yaşamdışı
  Abnormal Düzgüsüz
  Abrasion Aşınma, silinti
  Abrasive Aşındırıcı, silici, kazıyıcı
  Abridge Kısaltmak, özetlemek
  Abridgement Kısaltma, özet
  Abscess Yanı (enfeksiyon boyutu eksik), yangı?
  Abscissa Yatay kon
  Absolute alcohol Saf alkol
  Absorbance Soğurum
  Absorbance measurement Soğurum ölçümü
  Absorbance region Soğurum bölgesi
  Absorbant Soğurgan, soğurucu
  Absorption Soğurma, em(il)me
  Absorption coefficient Soğurma/em(il)me katsayısı
  Absorption spectrum Soğurma görüngesi
  Absorptivity Soğurganlık
  Abstract Özet
  Abstraction Soyutlama (biyokimyasal terim değil)
  Abundance Bolluk, çokluk
  Abundant Bol, çok
  Acceleration İv(dir)me, (tezleştirme) hızlandırma
  Accelerator İvdirici, (tezleştirici) hızlandırıcı
  Acceptor Alıcı
  Acceptory control Alıcı düzeyinde kontrol
  Accessibility Erişilirlik, ulaşılırlık
  Accessory Yan, yardımcı
  Accomodation Uyum, barındırma
  Accumulate Birikmek, biriktirmek, (toplamak, yığmak, yığılmak)
  Accumulation Birikme, (birikim, toplama, yığılma)
  Accumulator (Biriktireç), biriktirici, toplayıcı, yığıcı
  Accuracy Doğruluk
  Accurate Doğru
  Acetly CoA Asetil KoA
  Acid Asit
  Acidification (Asitlendirme), asitleştirme
  Acidimetry Asit ölçümü
  Acidity Asitlik
  Acidosis Asidoz
  Acquired Edinilmiş
  Act Etki(le)mek
  Action Eylem, etki
  Activated Etkinleşmiş, etkinleştirilmiş, (etkinleşim)
  Activated state Etkinleşmiş durum, (etkinleştirilmiş durum, etkinleşik durum)
  Activation (Etkinleşme), etkinleştirme
  Activator Etkinleştirici
  Active Etkin
  Active site Etkin bölge
  Active transport Etkin taşınım
  Activity Etkinlik
  Actual Güncel, gerçek
  Acute İvegen, yoğun etkili
  Adaptation Uyarlama, uyum
  Adaptor Uyarlayıcı, uyarlaç
  Add Eklemek, katmak
  Addition Ekleme, katma, toplama
  Addictive Bağımlılık yaratan
  Addictivity Bağımlılık yaratma özelliği
  Adduct Eklenme ürünü, eklenti
  Adhere Yapışmak
  Adhesion Yapışma
  Adhesive Yapışkan
  Adhesiveness Yapışkanlık
  Adiabatic Dışyalıtık
  Adipocyte Yağ göze
  Adipose tissue Yağ dokusu
  Adjoint Sınırdaş, bitişik, (eklenik)
  Adjuvant Arttırgan?
  Administration Uygulama, yönetim
  Adolescence Ergenlik
  Adolescent Ergen
  Adoptive Benimsenmiş
  Adsorbate Yüzeye tutunan, (yüzerlik)
  Adsorbent (Yüzeye) tutucu
  Adsorption (Yüzeye) tutma/tutunma
  Adsoptivity (Yüzeye) tutuculuk
  Adult (Olgun), erişkin
  Advantage Üstünlük
  Aerobe Oksijenli ortamda yaşayan
  Aerobic Oksijenli
  Aerosol Havaçözüt
  Affinity İlgi(nlik), yakınlık
  Affinity labeling İlgi(nlik )imlemesi
  Aged Yaşlı
  Agent Etken, özdek
  Agglomerate/Aggregate Küme, yığın, kümeleşmek, yığışmak
  Agglutination Kümeleşme
  Aggregation Yığılma, kümelenme
  Aging Yaşlanma, yaşlandırma
  Agitate Karıştırmak, sallamak, uyarmak, (uyarılmak), bizlemek, Tedirgin etmek
  Agitated vessel Sallantılı kap
  Agitation Karıştırma, sallama, uyarma, (uyarılma)
  Air Hava
  Air blowing Hava üfleme, üfleme
  Air suction Hava emme
  Alarm Uyarı
  Alcohol Alkol
  Alcoholic Alkollü, içkici, içki tutkunu
  Alcoholic steroid Sterol
  Aliment (Besin) (Yiyecek (gıda, nafaka))
  Alimentary Besinle ilgili
  Alimentation (Beslenim) Besleme ARKAİK TERİM!
  Aliquot Sıvı bölüntü
  Alkali Alkali, baz
  Alkaline Bazik
  Alkalinity Alkalilik, baz(ik)lik
  Alkalosis Alkaloz
  Alkyl Alkil
  Alkylation Alkilleme
  Allele(s) Eş gen, alel
  Allergen Duyargan?
  Allergic Aşırı duyar?
  Allergy Aşırı duyarlılık?
  Allosteric Allosterik, (oynak)
  Allosterism Allosterizim, (oynaklık)
  Allotropy Ayrı biçimlenme
  Allow Bırakmak, izin vermek
  Alloy Alaşım
  Alfa helix Alfa tipi sarmal
  Alternating current Dalgalı akım
  Alternative Seçenek
  Altitute Yükseklik
  Amalgam Civalı alaşım
  Amorphous Biçimlenmemiş
  Amphoteric İkircil?
  Amplification Yükseltme, güçlendirme
  Amplifier Yükseltici, güçlendirici
  Amplitude Genlik
  Anabolic Yapıcı (yapıcı metabolizma)
  Anabolism Yapım, yapma
  Anabolit Önüt,
  Anaerobe Oksijensiz ortamda yaşayan
  Anaerobic Oksijensiz
  Analog Benzer, benzeşik, (türev)
  Analogy Benzerlik, benzeşim
  Analysis Çözümleme
  Analytical Çözümsel
  Analytical chemistry Çözümsel kimya
  Analyze Çözümlemek
  Analyzer Çözümleyici
  Anemia Kansızlık, (kan azlığı)
  Angle Açı
  Angular Açısal
  Anharmonic Uyumsuz
  Anhydride (Susuz), anhidrid
  Anhydride bond Anhidrid bağı
  Anhydrous Susuz, suyu uzaklaştırılmış
  Anion Eksi yükün (-)
  Anisotropic Eşyönsüz?
  Annealing Öze dönü, yeniden birleşme
  Anode Artı uç
  Antagonizm Karşıtlık, düşmanlık
  Antagonist Karşıt, düşman
  Antibiogram Antibiyotik duyarlılık profili
  Antibiotic Antibiyotik
  Antibody Bağışıklık proteini
  Anticoagulant Pıhtı önleyici
  Anticoagulation Pıhtı önleme
  Anticodon Karşı(t) dizgi?
  Antidiuretic İşeme önleyici
  Antifreeze Donma önleyici
  Antigen-antibody complex Bağışan-bağıştıran tümleşiği(/bileşiği)
  Antigen-antibody reaction Bağışan-bağıştıran tepkimesi?
  Antigen-binding capacity Bağıştıran-bağlama yetisi?
  Antimetabolite Karşı-metabolit
  Antimatter Karşı- özdek
  Antiparallel Ters koşut
  Antiparallel spin Karşıt dönü?
  Apo Kök
  Apoenzyme Köközgen
  Apparatus Aygıt
  Apparent Görünür
  Application Uygulama
  Applicator Uygulayıcı
  Applied Uygulamalı, uygulanmış
  Approach Yaklaşım
  Approximately Yaklaşık
  Aqua fortis Derişik nitrik asit
  Aque(r)ous Sulu
  Arbitrary (Kendince),gelişigüzel, kestirilmiş
  Area Alan
  Arrangement Düzenleme, düzen
  Artery Atardamar
  Artificial Yapay
  Ascending Çıkan, yükselen
  Ash Kül
  Aspirate Emme
  Aspirator Emmeç
  Assay Deneme, denemek
  Assembly Toplanmak
  Association Bir araya gelme, ortaklık
  Assume Varsaymak
  Assumption Varsayım
  Asymmetric Bakışımsız
  Asymmetry Bakışımsızlık
  Asymptote Buluşmayan doğru
  Asynchronous Eş zamanlı olmayan
  Atherosclerosis Damar sertliği
  Atmosphere Havayuvar
  Atmospheric distilation Açık damıtma
  Atom Atom, öğecik
  Atomization Atomlaştırma, öğecikleme
  Atomizer Püskürteç
  Attachment Tutunma, tutturma
  Attenuation Güçsüzleştirme, hafifletme
  Attraction Çekme, çekim
  Attractive Çekici
  Audibility İşitilirlik
  Auto Öz, kendi
  Automatic Özdeyimsel, Öz-devinimli
  Automation Özdeyinim?
  Autonomy Özyönetim
  Autotroph Özbeslek, Öz-besler
  Autotrophy Özbeslenim
  Auxillary Ek, yardımcı, yan
  Auxillary equipment Ek donatım, yardımcı donatım
  Availability Bulunabilirlik
  Availment Yarar
  Average Ortalama
  Axial Konsal
  Axial vector Kon yöney, konsal yöney
  Axis Kon (eksen, dingil, kutup)
  Axis of symmetry Bakışım konu
  Background count Taban sayımı
  Back mutation Öze dönüm, özedeğişim
  Bacteriophage Bakteriyutar
  Bag Torba
  Balance Denge, tartı, tartım aracı, tartaç
  Balanced equation Dengelenmiş eşitlik
  Band Kuşak, görünge
  Band spectrum Kuşak, görünge
  Barrier Engel
  Basal metabolism Taban özüştürüm
  Base Baz, temel, taban
  Base analog Baz türevi
  Baseline Taban çizgisi
  Base pair Baz çifti
  Basicity Bazlık
  Bath Yunacak, yunak
  Beam Işın
  Belt Kuşak
  Benign İyi huylu
  Beta helix Beta-tipi sarmal
  Bibliography Kaynakça
  Bilayer Çift katman(lı)
  Bile Öd, safra
  Bile acid Öd asidi, safra asidi
  Bile salt Öd tuzu, safra tuzu
  Binary İkili
  Binary mixture İkili karışım
  Binder Bağlayıcı
  Binding Bağlanma
  Binding site Bağlama/bağlanma bölgesi
  Bio Diri, öz, canlı,biyo
  Biochemistry Biyokimya, yaşam kimyası
  Bioenergetics Dirilerk, Biyoenerjetik
  Biogenesis Dirioluşum
  Biomolecule Diriözdecik
  Biopolymer Dirilçoğuz
  Biosynthesis Özbireşim
  Biotic Yaşamla ilgili, diril
  Bivalent İki değerli
  Bleaching Ağartma
  Blender Parçalayıcı
  Blending Karıştırma, parçalama
  Blocker Engelleyici, önleyici
  Blocking agent Engelleyici özdek, önleyici özdek
  Blood Kan
  Blood circulation Kan dolaşımı
  Blood stream Kan akımı, kan dolaşımı
  Blower Üfleç, körük
  Body Gövde, ten, yin, özdek
  Boiling Kaynama
  Bond Bağ
  Bottle ?işe
  Boundary Sınır
  Boundary layer Sınır katman, uç katman
  Branch Dal
  Branching Dallanma
  Breeding Yetiştirme, üretme
  Brightness Parlaklık
  Bubble Kabarcık, balon
  Buffer Dengeç, tampon
  Building block Yapıtaşı
  Bulk Yığın, gövde yoğunluğu
  Bulky Yapılı
  Bunsen burner Bunsen alevi/ocağı/hamlacı
  Burner Yakmaç,yakıcı
  By-pass Yangeçi, yangeçiş, dolambaç
  By-product Yan ürün
  Calcification Kireçlenme
  Calibration Ölçünleme, düzenleme
  Calibration curve Ölçün eğrisi
  Caloric Isıl
  Caloric power Isıl güç
  Caloric value Isıl değer
  Calorie Isın
  Calorimeter Isın ölçer
  Canal Oluk akaç
  Capacitor Sığaç
  Capacity Yeti, sığa, (yetenek)
  Capillarity Kılcallık
  Capillary Kılcal
  Capture Yakalamak, kapmak
  Carrier Taşıyıcı
  Caryo Çekirdeğe ait (Karyon gibi)
  Caryokinesis Çekirdek bölünmesi (Karyokinesis gibi)
  Caryolymph Çekirdek sıvısı (karyolymph gibi)
  Caryon Çekirdek (karyon gibi)
  Caryoplasm Çekirdek sıvısı (karyolymph gibi)
  Caryosome Bkz.Karyosome (Bkz. Chromossome)
  Caryotin Bkz. karyotin
  Catabolic Yıkımla ilgili
  Catabolism Yıkım
  Catabolite Yıkıt
  Catalysis Tezleştirme
  Catalyst Tezgen
  Catalytic Tezgensel, tezleşik
  Catalytic level Tezgensel düzey
  Catalytic reaction Tezgensel tepkime
  Catalytic site Etkin bölge (active site gibi)
  Catalyze Tezleştirmek
  Catalyzer Tezleştirici (catalyst gibi)
  Cathode Eksi uç
  Cathode rays Eksi uç ışınları
  Cation Artı yükün
  Cavity Kovuk
  Cell Göze, hücre
  Cell culture Göze ekimi, doku ekimi
  Cell cycle Göze döngüsü
  Cell division Göze bölünmesi
  Cell fractionation Göze kesitlemesi
  Cell line Göze soyçizgisi
  Cell membrane Göze zarı (Bkz. Plasmalemma)
  Cellular Gözesel, hücresel
  Cellular immunity Gözesel bağışıklık
  Cell wall Göze duvarı
  Center Orta, özek, merkez
  Central Özeksel
  Centrifugal Çepere yöneltimli
  Centrifugal filter Döngeçlemeli süzek
  Centrifugal force Çepere yöneltme gücü
  Centrifuge Çeperlemek
  Centromere Kalıtım özeği
  Centrosome Bölünme odağı
  Chain Dizi, zincir
  Chamber Oda(cık), bölme
  Change Değiştirme
  Channel Akak, oluk
  Channeling Oluklama, yöneltme, yönlendirme
  Character Özyapı, ıra
  Characteristic Özgel, belirleyici
  Charge Yük, yüklemek
  Charge balance Yük dengesi
  Charging Yükleme
  Chart Çizim
  Chelating Kıskaçlayıcı
  Chelating agent Kıskaçlayıcı özdek
  Chelation Kıskaçlama
  Chemical Kimyasal
  Chemisorption Kimyasal yüzerme
  Chromatic Renkli, renkle ilgili
  Chromatid Renkli topak?
  Chromatin Kalıt kuşağı
  Chromatogram Ayırım “görüngesi”
  Chromatography Renkyazım,kromatografi
  Chromophobe Boya almaz,boyanmaz
  Chromophore Renkli odak
  Chromophyll Boya alır, boyanır
  Chromosome (Soyaktaran), kalıtım ipliği
  Chronic Süregen
  Chyle Akkan (Lymph = akkan)
  Chylomicron Yağ damlacığı
  Circle Çember
  Circular Çembersel
  Circulation Dolaşım
  Cis Yönük, yöndeş
  Classification Sınıflandırma
  Clearance Atım, atılım, temizleme, giderme
  Cleavage Kırılma
  Cloning Soykümeleme
  Clot Pıhtı
  Clotting time Pıhtılaşma zamanı/süresi
  Cluster Küme, öbek
  Coagulant Pıhtılaştırıcı
  Coagulation Pıhtılaşma
  Coagulation time Pıhtılaşma zamanı (clotting time gibi)
  Coagulator Pıhtılaştırıcı
  Coagulum Pıhtı (Clot gibi)
  Coalescence Birleşme, kaynaşma
  Coarse control Kaba denetim
  Code Dizgilemek, dizgi
  Codon Dizgi
  Cofactor Eşetken (coenzyme gibi)
  Coefficient Katsayı
  Coenzyme Eşözgen
  Coherent Yanaşık, uyumlu
  Cohesion Yanaşım
  Coil Sargı, Yay, sarmal
  Coincidence Çakışma, rastlantısal eşzamanlılık
  Coincident Çakışık, rastlantı
  Cold room Soğuk oda
  Collapse Çökme göçme
  Co-linearity Eş-doğrusallık
  Collection Toplama
  Collective Toplu, ortak
  Collector Toplaç toplayıcı
  Collision Çarpışma
  Colloid İnceçözüt, kolloid
  Colloidal İnceçözütsel
  Colorimeter Renkölçer
  Colorimetry Renkölçüm
  Colostrum Ağız, İlksüt
  Column Dikeç
  Coma Baygı
  Combination Birleşme
  Combustion Yanma
  Combustion chamber Yanma odası
  Common Yaygın
  Comparative Karşılaştırmalı
  Comparator Karşılaştırıcı
  Compartment Bölme
  Compatible Uyumlu
  Compensation Denkleme dengeleme
  Competitive Yarışmalı
  Competitive inhibition Yarışmalı engelleme
  Complement Tümleç
  Complement fixation Tümleç(li) bağlama
  Complementary Tümleyici
  Complete Bütün, tamamlanmış
  Complex Karmaşık,tümleşik
  Complex molecule Karmaşık, özdeşik
  Complicated Karmaşık
  Component Bileşen
  Compose Bileştirmek, oluşturmak
  Composed Bileşmiş, oluşmuş
  Composition Bileşim, oluşum
  Compound Bileşik
  Compress Sıkıştırma(k), bastırma(k)
  Compressibility Sıkışırlık
  Compressibility factor Sıkışırlık çarpanı
  Compression Sıkıştırma, bastırma
  Compressor Sıkıstırıcı, basaç
  Computer Bilgisayar
  Concave İçbükey
  Concentrated Derişik
  Concentration Derişim
  Concentrator Deriştirici
  Conclusion Vargı, sonuç
  Condensable Yoğunlaşabilir, yoğuşabilir
  Condensate Yoğuşuk madde
  Condensation Yoğuş(tur)ma, yoğunlaşma
  Condense Yoğuş(tur)mak,yoğunlaş(tı r)mak
  Condensed Yoğuşuk, yoğunlaşmış
  Condenser Yoğuşturucu, yoğunlaştırıcı
  Condition Koşul, durum
  Conditional Koşullu
  Conductance İletkenlik
  Conductibility İletken olma özelliği
  Conduction İletim
  Conductometer İletkenlik ölçer,iletim ölçer
  Conductometry İletkenlik ölçümü
  Conductor İletken
  Confidence Güvenme
  Confidence interval Güvenilirlik aralığı
  Configuration Biçimlenme düzeni
  Conformation Üç boyutlu yapı
  Conformational change Üç boyutlu yapı değişikliği
  Conglomerate Yığışım, kümeleşme (aggregation gibi)
  Conjugated Eşlenik, bağlı?
  Conjugation Eşlenme, birleşme, bağlanım
  Connection Bağlantı
  Consecutive Ardışık
  Conservation Koruma, (sakınım)
  Consistency Tutarlılık, koyuluk, kıvam
  Constant Değişmez
  Constituent Bileşen, yapıtaşı
  Constitution Bireştirme? yapılandırma
  Constitutive enzyme AltYapı özgeni, temel yapı özgeni
  Construction Yapı, kurgu
  Contact Değme,dokunum
  Contain İçermek
  Contamination Kirletme,kirlenme,bulaşma
  Content İçerik
  Continuity Süreklilik
  Continuous Sürekli
  Continuous flow technique Sürekli akım yöntemi
  Continuum Sürem,uzay-zaman
  Contraction Daralma,büzülme, kasılma, kısalma
  Contractionlosscoefficient? Daralma yitimi/kaybı katsayısı
  Contradiction Çelişki(/ikilem=dilemma)
  Contribution Katkı
  Control Denetim
  Convergence Yakınsama, yakınsaklık
  Convergent Yakınsak
  Converse Evrik, karşıt
  Conversion Dönüşme, çevirme,çevirtim
  Convex Dışbükey
  Conveyorband Taşıyıcı kuşak
  Conveyor belt Taşıyıcı kuşak(conveyor band gibi)
  Cooler Soğutucu
  Cooling Soğutma(k)
  Cooperation Ortaklaşma, ortak çalışma, yardımlaşma
  Cooperative Pekişik
  Cooperativity Pekişim
  Coordinate Kon(lar)
  Coordinate covalent bond Ortaklaşık bağ
  Coordination Eşgüdüm, düzenleşim
  Core İç,öz, çekirdek
  Corpus Cisim, gövde
  Correct Doğru
  Correction Düzeltme
  Correlation Bağdaşma, ilişki, (kaçınım)
  Correlation energy Kaçınım erkesi
  Correspondence Haberleşme
  Corresponding Karşılık gelen
  Corrosion Kimyasal aşınma
  Corrosive Kimyasal aşındırıcı
  Cosubstrate Eşözgenil
  Counter Sayaç
  Counter current Karşıt-akım
  Countercurrent flow Karşıt-akım (counter current gibi)
  Counter ion Karşıt yükün
  Counting Sayım
  Coupling Kenetleme
  Covalent Ortak?
  Covalent labeling İlgi(nlik) imlemesi (affinity labeling gibi)
  Covaria(b)nce Eşdeğişkenlik
  Covariant Eşdeğişken
  Coverage İçerik
  Cracking Çatlama
  Criterion Ölçüt
  Critical Dönüşül
  Cross Çapraz
  Cross flow Çapraz akış
  Cross feeding Çapraz besleme
  Cross linking Çapraz bağla(n)ma
  Cross over Çaprazlama geçiş
  Cross reaction Çapraz tepkime
  Cross section Çapraz kesit
  Crucible Yüksük
  Crude extract Kaba özüt
  Cryoscopy Donma noktasında ölçüm
  Cryostat Soğuk denetir
  Crystal Kırılca
  Crystalline Kırılcal
  Crystallization Kırılcallaş(tır)ma
  Culture Ekim
  Cumulate Birikme(k)
  Cumulative Birikici
  Cure Sağaltım
  Curl Kıvrım
  Current Akım
  Curvature Eğrilik, eğiklik düzeni
  Curve Eğri
  Cybernetics Güdümbilim
  Cycle Döngü
  Cyclic Çevrik, döngüsel
  Cyclic-AMP Çevrik AMP
  Cylinder Yuvgu, tıkaç
  Cytoplasm Göze sıvısı

 2. #2
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: Fen Bilimleri Sözlüğü İng-Trk

  Damage Bere, yara, hasar
  Dark current Körakım
  Dark current adjustment Kör akım düzenlemesi
  Data Veriler
  Datum Veri
  Dead line Sönüm çizgisi
  Dead point Ölü nokta
  Dead space Ölü boşluk
  Dead time Ölü süre
  Dead volume Ölü oylum
  Deaerator Gaz giderici
  Deamination Amin grubu uzaklaştırma, Aminsizleme
  Debranching enzyme Budayıcı özgen
  Decant Dökmek
  Decantation Dökme
  Decarbonization Karbonsuzlaştırma
  Decarboxylation Karboksil grubu uzaklaştırma
  Decay Çürüme, (sinyallerde) sönüm
  Decoding Dizgi okunumu
  Decolonization Küme giderimi
  Decolonized Kümesizleştirilmiş, kümesizleşmiş
  Decomposition Bozunum
  Decrease Azaltmak
  Decontamination Kir giderme, temizleme
  Deep freeze Derin dondurucu
  Defecation Dışkılama, (çöktürme)
  Defect Eksiklik, bozukluk, kusur
  Deficiency Yetersizlik
  Define Tanımlamak
  Definite Belirli, kesin
  Definition Tanım
  Deformation Biçimsizleşme
  Degassing Gaz gideme
  Degenerate Yoz, soysuz
  Degeneration Yozlaşma, soysuzlaşma
  Degenerative genetic code Kalıt dizgi çakışımı
  Degradation Aşamalı (giderek) bozunma
  Degree Derece
  Dehumidifier Nem giderici
  Dehydratase Dehidrataz
  Dehydratation Susuzlaştırma
  Deionized Yükünsüz
  Deionization Yükün giderme
  Delay Gecikme
  Deletion Kopma, çıkartma
  Deliquescent Nem çekerek sıvılaşan
  Demineralised water Minerallerden Arı su
  Demonstration Gösteri, gösterme, görsel örnekleme
  Denatured Denşirik, doğal yapısını kaybetmiş
  Denatured alcohol Denşirik alkol
  Denaturation Doğal yapıyı bozma
  Denature Denşirmek
  Denominator Payda
  De novo synthesis Yeniden bireşim, yeniden yapım
  Dense Yoğun
  Density Yoğunluk
  Density gradient Yoğunluk tırmanışı
  Density gradient centrifugation Yoğunluk tırmanışında çeperleme
  Density gradient sedimentation Yoğunluk tırmanışında çökelme
  Density gradient sedimentation equilibrium Yoğunluk aşamalı yerleşme dengesi
  Density gradient sedimentation velocity Yoğunluk aşamalı çökelme hızı
  Department Bölüm
  Dependence Bağımlılık
  Dependent Bağımlı
  Depolarization Ucaysızlaşma
  Depolimerization Çoğuz bozunum
  Deposit Birikinti, tortu, (doğal yıkıntı)
  Deposition Tortu, birik(tir)me, tortulanma
  Depressant Baskılayıcı, yatıştırıcı
  Depression Baskıla(n)ma
  Derepression Baskısızlaştırma
  Derivation Türe(t)me, türetim
  Derivative Türev, (çıkak)
  Derive Türetmek, (türev)
  Derived Türe(til)miş
  Desalting Tuzsuzlaştırma
  Desaturation Doymamış bağ oluşturma
  Descending İnen, alçalan
  Description Betim(leme), tanımlama
  Desensitization Duyarsızlaştırma
  Desiccant Kurutucu, nem çekici
  Desiccator Kurutaç
  Design (Çizim), tasarım
  Desorption Dışarma
  Destain Boya uzaklaştırmak
  Destroy Yıkmak, yoketmek
  Destruction Yıkma, yıkım, yokedim
  Detection limit Saptama sınırı
  Detector Saptayıcı, bulucu
  Detergent Temizleyici, özdek
  Deterioration Kokuşma, bozulma
  Determinant Belirleyici
  Determine Belirlemek
  Determination Belirleme, (belirtme)
  Detoxication Ağısızlaştırma (detoxification gibi)
  Detoxification Ağısızlaştırma
  Development Geliş(tir)me, gelişim
  Deviation Sapma
  Device Düzenek, araç
  Dextro- Sağ
  Diagnosis Tanı
  Diagram Çizge
  Dialysis Sızınım
  Diameter Çap
  Diaphragm Böleç
  Diet Besidüzen, besindüzen, diyet
  Dietary Besidüzensel, besindüzensel
  Difference Ayrım
  Differential Ayrımsal
  Differential centrifugation Ayrımsal çeperleme
  Differentiation Başkalaşım, ayırt etme
  Diffraction Kırınım
  Diffuse Yayınmak
  Diffused Yayınık
  Diffussion Yayınma
  Digestion Sindirim
  Digestor Sindireç, sindirici
  Digital Rakamsal
  Dilataion Genişleme
  Dilute Seyreltmek, seyreltik
  Diluted Seyreltik
  Dilution Seyrek(t)me
  Dimension Boyut
  Dimensional analysis Boyutsal çözümleme
  Dimer İkili
  Diploid Eş kalıtsal
  Dipolar Çift uçaylı
  Dipolar ion Çift ucaylı yükün
  Dipole Çift ucay
  Dipole moment Çift ucay kolcuğu
  Direct Dolaysız, doğrudan
  Direction Yön
  Directionality Yönlülük
  Disaccharide Disakkarit
  Discharge Boşal(t)ma, (yüksüzleme)
  Discontinuity (Süreksizlik), kesiklilik
  Discontinuous (Süreksiz), kesikli, kesintili
  Discovery Buluş
  Disease Sayrılık
  Disfunction İşlev yitimi
  Dish Tabak, kap
  Disintegration Bütünlük yitimi, bozunma (atom)
  Disintegrator Yapı giderici
  Dislocation Çıkık, kaydırım
  Disorder Düzensizlik
  Disperse Dağılmak, dağıtmak
  Dispersed Dağılmış, dağınık
  Dispersion Dağıtışım, dağılışım
  Displacement Yer değiştirme
  Disruption Parçalanma
  Dissipation Dağılıma uğrama, yok olma
  Dissociation Ayrılma
  Dissolution Çözülme
  Dissolve Çözmek, çözünmek
  Dissolved Çözünük, çözünmüş
  Distal Uzak (uç)
  Distill Damıtmak
  Distillate Damıtı(m)
  Distillation Damıtma
  Distilled Damıtık
  Distinct Belirgin, ayrık
  Distinguish Ayırt etmek, seçmek
  Distinguishability Seçilebilirlik, ayırt edilebilirlik
  Distortion Yapı sapması
  Distributor Dağıtıcı
  Distribution Dağılım, dağıtma
  Distribution coefficient Dağılım katsayısı
  Distribution constant Dağılım değişmezi
  Distribution curve Dağılım eğrisi
  Distribution equlibrium Dağılım dengesi
  Distribution ratio Dağılım oranı
  Disturbance Karışıklık
  Diuresis Sidik söktürüm, idrar söktürüm
  Diuretic İşetici, idrar söktürücü
  Diurnal Günsel
  Divalent İki değerlikli
  Divergence Iraksama, ıraksaklık
  Divergent Iraksak
  Divergence Iraksama, ıraksaklık
  Divergent Iraksak
  Division Bölünme, bölüm
  Document Belge
  Dominant Baskın
  Donor Verici
  Dose Verit, düze?
  Dose response curve Düze yanıtı eğrisi, düze yanıtlama eğrisi
  Double Çift
  Double layer Çift katman
  Double stranded Çift dizgili
  Doublet İkili (atom)
  Doubling İkiye katlanma
  Drag Çekmek, sürükle(n)mek
  Drag coefficient Sürüklenme katsayısı
  Drag force Sürüklenme erki
  Drainage Akaçlama, boşaltma
  Drawing Çizim
  Driving force İtici güç
  Drop Damla
  Dropwise Damla, damla
  Dry Kuru
  Dry ice Kuru buz
  Dryer Kurutucu
  Drying Kuru(t)ma
  Dual İkili, iki yönlü
  Duality İkilik
  Duplex Çift
  Duplication İki katına çıkma
  Dust Toz
  Dust collector Toz toplayıcı
  Dust cover Tozluk
  Dye Boya
  Dynamic Devingen
  Dynamics Devinim bilimi
  Earth Toprak, yer kabuğu, dünya
  Ebullioscopy Kaynama noktası ölçümü
  Eccentric Ayrı merkezli, kayık özekli
  Echo Yankı
  Edge Ayrıt, kenar
  Effect Etki
  Effective Etkili, geçerli
  Effective formation constant Görünür oluşum değişmezi
  Effector Etkileyici
  Effervescence Köpürgenlik, köpürücülük
  Effervescent Köpürgen, köpürücü,
  Efficiency Verim
  Efficient Verimli
  Efflorescence Çiçek, çiçek verme
  Efflorescent Çicekleşen, çiceksiyen
  Effluent Dışaakan, yıkantı
  Efflux Çıkış, dışaakış
  Effusion Delikten yayılma
  Ejector Fışkırtıcı, fırlatıcı
  Elastic Esnek
  Elasticity Esneklik
  Electrode Kıvıluç
  Electrokinetic Kıvıldevim, elektrokinetik
  Electrolysis Kıvılkesim
  Electrolyte Kıvılkesilgen, elektrolit
  Electromagnetism Kıvılmıknatıslık
  Electromotive force Kıvılliter erke, elektromotor
  Electron Eksicik
  Electron microscope Eksicikli minigöreç
  Electron transport chain Solunum dizisi, eksicik taşınım dizisi
  Electron transport system Solunum dizisi, eksicik taşınım dizisi (Electron
  transport chain gibi)
  Electrophile Eksicil
  Electrophilic Eksicil
  Electrophilic attack Eksicil saldırı
  Electrophoresis Kıvılyürüm, elektroforez
  Element Öğe, element
  Elevation Yüksel(t)me
  Elevator Kaldırıcı
  Elimination Ayıklama, seçme, giderme
  Elongation Uzama
  Eluate Yıkantı
  Elution Yıkama
  Elution profile Yıkama çizgisi
  Elutriation Yıkıyarak ayırma
  Emission Yayma, ışıma
  Emission spectrum Işıma görüngesi
  Empirical Gözleme dayalı
  Emulsification Sıvıçözütüm
  Emilsified Sıvıçözütük
  Emulsion Sıvıçözüt, emilsiyon
  Enantiomer Ayna görünümü
  Enantiomorphism Ayna görünümlülük
  Encoded Dizgileşmiş
  End-group-analysis Uç(sal) çözümlemesi
  Endogen(e)ous İçsel
  Endogenic İçsel(lik)
  Endoplasmicreticulum Göze içi ağ, endoplazmik retikulum
  Endergonic Erkealan
  Endothelium İç örtü
  Endothermic Isı alan
  End plate Uç tabaka
  End-product-inhibition Son ürün engellemesi
  Energetic Erkeli
  Energy Erke
  Energy balance Erke dengesi
  Enrichment Zenginleştirme, varsıllaştırma
  Enterohepatic Karaciğer-bağırsak
  Enthalpy Yığa, entalpi
  Entropy Dağı,entropi
  Environment Çevre
  Enzyme Özgen
  Enzyme battery Özgen kümesi
  Epimer Yakın,eşsiz
  Epistasis Baskılama
  Equation Eşitlik, denklem
  Equilibrium Denge
  Equipartition Eşbölüşüm
  Equivalance Eşdeğerlilik
  Equivalent Eşdeğerli
  Equipment Donatı(m)
  Erlenmeyer Erlen
  Error Yanılgı
  Erythrocyte Alyuvar
  Erythrocyte sedimentation rate Alyuvar çöküm hızı
  Essential Temel, zorunlu
  Estimation Vargı
  Ether Eter
  Euchromatin Yeğni kalıt kuşağı
  Euploid Kat kalıtsal
  Evaporation Uçurma buharlaştırma
  Evaporator Uçuraç
  Even Çift (sayı)
  Even numbers Çift sayılar
  Evolution Evrim
  Exact Tam
  Excess Aşırı, (aşırılaştırma)
  Exchange Verişim, verişimli alış-veriş, takas
  Exchange diffusion Verişimli yayınım
  Exhanger Verişimleyici
  Excitation Uyarma
  Exclusion Dış(ar)lama
  Excretion Atım
  Exhaustive methylation Bütünü ile metille(ş)me
  Exogenous Dışsal
  Exogenic Dışsal(lık)
  Exergonic Erkeveren
  Exothermic Isı veren
  Expansion Genleşme
  Expansion coefficient Genleşme katsayısı
  Facilitated Kolaylaştırılmış
  Facilitated diffusion Kolaylaştırılmış yayınım, kolaylaştırılmış taşınım
  Facilitated transport Kolaylaştırılmış taşınım
  Factor Etmen etken
  Facultative İstemli koşula bağlı
  Fan Üfleç, körük
  Fast Hızlı
  Fasting Açlık
  Fast reaction Hızlı tepkime
  Fat Yağ (katı)
  Fate Son, gelecek
  Fatty acid Yağ asidi
  Feed Beslemek
  Feedback Geri bildirim
  Feedback inhibition Son ürün denetimi
  Ferment Maya, özgen ARKAİK
  Fermentation Mayalanma
  Fetus Dölüt
  Fibril İplikcik
  Fibrous İpliksi (bağ)
  Fibrous protein İpliksi protein
  Field Alan
  Figuration Biçimleme
  Figure Çizit, şekil
  Filament Telcik
  Filamentous Telcikli
  Film Film
  Filter Süzgeç,süzmek
  Filtering Süzme
  Filtrate Süzüntü
  Filtration Süzme
  Finding Bulgu
  Fine control İnce denetim
  Fine structure İnce yapı
  Finger print Parmak izi
  Finger print region Parmak izi bölgesi
  Fission Bölünme, kopma, yarılma
  Fitting Uygunluk
  Fix Tutmak, saptamak
  Fixation Tutma, saptama
  Fixed angle rotor Açılımsız döneç
  Flame Yalım, alev
  Flame photometer Yalımölçer
  Flammable Tutuşucu
  Flash evaporator Döner uçuraç
  Flash point Parlama noktası
  Flask (Cam) kap
  Flocculant Bulandıran, pamuklaştırıcı
  Flocculation Bulanıklık pamuklaşma
  Flocculator Bulandırıcı
  Flooding Taşma, sıvı altında bırakma
  Flotation Yüzme
  Flow Akış
  Flow chart Akış çizemi
  Flow diagram Akış çizgesi
  Flow meter Akışölçer
  Fluctuation Dalgalanma
  Fluid Sıvı
  Fluidity Sıvılık
  Fluidization Sıvılaştırma
  Fluorescence Işınırlık, ışınım, Uyarımlı ışıma
  Fluorescent Işınır
  Fluorimeter Işınırlıkölçer, ışınımölçer
  Fluorimetry Işınırlıkölçer, ışınımölçer
  Flux Akı
  Foam Köpük
  Focus Odaklama, odak
  Fog Sis
  Food Yiyecek,
  Force Erk
  Fork Çatallanma, çatal
  Fork region Çatallanma bölgesi
  Form Biçim
  Formation Oluşum, biçimlenme
  Fraction Kesit, bölüngü
  Fraction collector Kesittoplar, bölüngütoplar
  Fractional Kesimli, bölüngüsel, ayrımsal
  Fractional distilation Ayrımsal damıtma
  Fractionation Kesitleme, bölüngüleme
  Fragment Parça
  Frame shift mutation Kayık kalıt türeşimi
  Free energy Özerke, serbest
  Free fatty acids Bağsız yağ asitleri (serbest)
  Free volume? Boşoylum
  Freezing Donma
  Freezing point depression Donma noktası düşümü, donma noktası alçalması
  Friction Sürtünme, sürtme
  Frequency Sıklık
  Fugacity Kaçarlık
  Function İşlev
  Functional İşlevsel
  Fundamental Temel
  Funnel Huni
  Fuse Korunç, erimek, kaynamak
  Fusible Erir
  Fusiform İğsi
  Fusion Kaynama, erime
  Fusion Kayna(ş)ma
  Gain Kazanç Yükseltim
  Gain adjustment Yükseltim ayarlanması
  Galactosuria Galaktoz işeme
  Gamete Dölgözü,eşeyligöze
  Gas chromatography Gaz kromatografisi, gaz renk yazımı
  Gas liquid chromatography Gaz likit kromatografisi, gaz-sıvı-renk yazımı
  Gastrointestinal tract (Sindirim yolu), mide bağırsak yolu
  Gel Pelte
  Gel filtration chromatography Pelte süzme renk yazımı,peltekromatografi
  Gene Kalıt
  Generation Kuşak
  Generator Üreteç
  Geneticc Kalıtsal, kalıtım
  Genetic code Kalıt-dizgi
  Genetics Kalıtbilim
  Genome Kalıtlar?
  Genotype Kalıttür?
  Ghost Alyuvar zarı
  Glacial Buzsu
  Globular Yuvarsı
  Globule Yuvar
  Glucose Glukoz
  Glucosuria Glikozişeme
  Glycogen Glikojen
  Glycolysis Glikoliz
  Gluconeogenesis Glikoneojenez
  Gradient Aşamalı değişim
  Graduated Ölçekli
  Graduation Ölçekleme
  Granule Topak
  Graph Yazıt, çizit
  Graphy Yazım, çizim
  Gravimetry Yerçekimiölçümü
  Gravity Yerçekimi
  Grindability Öğütülebilirlik
  Grinder Öğütücü, değirmen
  Grinding Öğütme
  Ground state Taban, erke düzeyi
  Group Yığın, küme, öbek
  Growth Büyüme
  Halfcell potential Yarıgöze gerilimi
  Half life Yarı-ömür, yarılanma süresi
  Half reaction Yarı tepkime
  Haploid Tek kalıtımsal
  Hardening Sertleştirme
  Hardness Sertlik
  Harmony Uyum
  Heat Isı
  Heater Isıtıcı
  Heat exchanger Isı değiştirici
  Heat flux Isı akı
  Heat of combustion Yanma ısısı
  Heat of formation Oluşum ısısı
  Heat of reaction Tepkime ısısı
  Heat transfer coefficient Isı aktarım katsayısı
  Helical Sarmal(sı)
  Helix Helikal, sarmal
  Hemagglutination Alyuvarkümeleşimi
  Hematocrit Kangöze oranı
  Hemoglobin Hemoglobin
  Hemolysis Alyuvar kırımı/yıkılması
  Hepatitis associatedantigen B-bağıştıranı
  Herbicide Bitki öldüren
  Hereditary Kalıtsal
  Heterochromatin Yoğun kalıtiplikçiği
  Heterocylic Çok türelli çevrik
  Heterogeneous Çok türel
  Heterotroph Yanbeslek
  Heterozygote Karışık dölgöze
  Hexagonal Altıgen
  Hexose monophosphate shunt Heksoz tekfosfatlı döngü, heksoz monofosfat kese-yolu
  Hole Delik
  Homeostatis Özdenge
  Homogeneous Tektürel
  Homologous Eştürel
  Homozygote Eşdölgöze
  Horizontal Yatay
  Hormon Hormon, içsalgı
  Humid Nemli, nem
  Humidification Nemlendirme
  Humidifier Nemlendirici
  Humidity Nemlilik
  Humidity chart Nem çizemi
  Humoral Sıvısal
  Humoral humidity Sıvısal bağışıklık, kansal bağışıklık
  Hybrid Melez, kırma
  Hybridisation Melezleme, kırma
  Hydrate Hidrat, su katmak
  Hydrated Sulu
  Hydration Su katma, su katım
  Hydride Eksi hidrojen
  Hydrogenation Hidrojenleme
  Hydrolysate Sukırım ürünü
  Hydrolsis Hidroliz, sukırım
  Hydrophobic Subağdaşımsız
  Hydrophile Subağdaşımlı
  Hydrophilic Subağdaşık
  Hydrostatic pressure Sıvısal basınç
  Hygrometer Nemölçer
  Hygrometry Nemölçüm
  Hyperalimentation Aşırı beslenim
  Hyperchromic Aşırıboyalı
  Hypertonic Çokgerçili
  Hypothesis Varsayım
  Hypotonic Azgergili

 3. #3
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: Fen Bilimleri Sözlüğü İng-Trk

  İdeal Ülkü, arman, tamgöre
  İdentification Kimlikleme
  İdentify Kimliklemek
  İmbalance Dengesizlik
  İmmersion Daldırma
  İmmiscible Karışmayan, karışmaz
  İmmobilized Devinimsiz kılınmış
  İmmunity Bağışıklık
  İmmunization Bağışıklama
  İmpotent Erksiz
  İmpregnation Emdirme
  İmpulse Uyarı
  İnactivated Etkisiz(lenmiş)
  İnactivation Etkisizleştirme, etki yitimi
  İnbreeding İç-melezleme, soy-içi üretme
  İncorporation Katılım
  İncrease Artmak, artırmak
  İncubation Bekletme
  İndependent Bağımsız, egemen
  İndex Dizin, gösterge
  İndicator Göstergeç
  İndirect Dolaylı
  İndividuality Bireysellik
  İnduce Başlatmak, uyarmak
  İnduced Başlatılmış, uyarılmış
  İnduced-fit model Dizil örnek (Sequential model gibi)
  İnduced-fit theory Kilit-anahtar kuramı (özgeniçin)
  İnducer Başlatıcı, uyarıcı
  İnducible Uyarılabilir
  İnduction Başlatım, irgitim
  İnfection Bulaşma
  İnfectious Bulaşıcı
  İnfiltration İçine sızma
  İnflammatory Yangısal
  İnfrared Kızılötesi
  İnhalation Soluk alma
  İnherited Kalıtsal
  İnheritance Kalıtsallık
  İnhibition Ketleme, azaltma
  İnhibitor Ketleyici
  İnitial Başlangıç
  İnitiate Başlatmak
  İnjection İçitim
  İnlet Giriş
  İnput Girdi
  İnsertion Katma, katılma, sokulma (kalıtlar için)
  İnsolubility Çözünmezlik
  İnsoluble Çözünmez
  İnspiration Soluk alma (İnhalation gibi), esin
  İnstability Kalımsızlık, dayanıksızlık kararsızlık
  İnsufficiency Yetersizlik
  İntact Tam, bütün, dokunulmamış
  İntake Girdi (İnput gibi) ?
  İntegration Tümleme, katılma (kalıtlar için)
  İnteraction Etkileşim
  İnterconversion Araçevirtim?
  İnterference Girişim, engelleme
  İntergenic Kalıtlar arası
  İnternal İç(il)
  İntermediate Ara, araözdek
  İntensity Yeğinlik
  İnterstitial Doku içi gözeler-arası
  İntestine Bağırsak
  İntestinal Bağırsağa ilişkin
  İntoxication Ağılanım
  İntra İç
  İntracellular Göze içi
  İntragenic Kalıt içi
  İntramoleculaer Özdecik içi
  İntramuscular Kas içi
  İntranucleotide Nükleotit içi
  İntravascular Damar içi
  İntrinsic İçsel
  İnversion Evirtim
  İn vitro Canlı dışı, camda
  İn vivo Canlı içi, canda
  İon Yükün, iyon
  İon exchange Yükün verişimi
  İon exchange column Yükün verişim dikeci
  İonic Yükünsel
  İonic strength Yükünsel erk
  İonization Yükünleştirme
  İrreversible Tersinmez
  İschemia Yerel kansızlık
  İsoelectric Eşyükünsel
  İsoelectric focusing Eşyükünsel odaklama
  İsoenzyme Eşözgen
  İsolation Ayırma, yalıtma
  İsomer Eşizlenme
  İsomerism Eşizlenme
  İsotonic Eşgergili
  İsotop Yerdeş, eşdeş
  İsotropic Eşyönlü
  İsozyme Eşözgen ( İsoenzyme gibi)
  Kaolin Kil
  Karyo Çekirdek
  Karyokinesis Çekirdek bölünmesi
  Karyolymph Çekirdek sıvısı
  Karyon Bkz. Karyo
  Karyoplasm Bkz. Karyolymph
  Karyosome Bkz. Chromosome
  Katalysis Bkz. Catalysis
  Key enzyme Kilit özgen
  Kind Tür, çeşit
  Kinetic Devinsel
  Kinetics Devibilim
  Kit Kit
  Knife Bıçak
  Knob Düğme
  Label İm
  Labeled İmlenmiş
  Labeling İmleme
  Labile Dayanıksız
  Laevo Sol
  Lag Gecikme
  Lag period Gecikme süresi, ölü-zaman
  Lag phase Gecikme evresi
  Lamella Katman
  Lamellar Katmanlı
  Laminar Katmanlı (Lamellar gibi)
  Laminate Katmanlama(k)
  Latent Gizli, durgun,uyur
  Latent enzyme Uyur özgen
  Latent period Durgun süre
  Lateral Yan
  Lattice Örgü
  Law Yasa
  Layer Katman ( Lamella gibi)
  Leak Sızmak
  Leakage Sızıntı
  Left handed Sol, solak
  Lenf handed helix Sol sarmal
  Lens Mercek
  Leuko Ak
  Leukocyte Akyuvar
  Level Düzey
  Leveling Düzeçleme
  Levo Sol (Laevo gibi)
  Life Yaşam
  Life cycle Yaşamdöngüsü
  Ligament Bağ
  Ligate Bağlamak
  Light Yeğni, ışık
  Light chain Yeğni, dizi
  Light path Işık yolu
  Light scattering Işık saçınım
  Limit Sınır, uç, kısıtlama
  Limited Kısıtlı
  Line Çizgi, doğru
  Linear Doğrusal
  Linearity Doğrusallık
  Linkage Bağ
  Lipid Yağ
  Lipoid Yağsı
  Lipophilic Yağ sever
  Liquid Sıvı (Fluid gibi)
  Literature Kaynakça
  Local Yerel
  Localization Yerelleş(tir)me
  Location Yerleşim
  Localized Yerel
  Locus Yer
  Longitudinal Dikey,dik
  Loop İlmik
  Loss Yitik
  Luminescence Işıldama?
  Lymph Akkan (Chyle)
  Lymphocyte Akyuvar, Ak(kan)yuvar
  Lyophilization Vakumlu kurutma
  Lysis (Erime), kes(il)me, kırı(l)ma
  Macro İril, iri
  Macromolecule İril özdecik
  Macrophage İri yutan
  Magnetic Mıknatıslı, mıknatıs
  Magnetic field Mıknatıs alanı
  Magnetic stirrer Mıknatıslı karıştırıcı
  Magnetism Mıknatıslık
  Magnitute Büyüklük
  Maintenance Sürerlik, kalım
  Malign Kötücül
  Malignant Kötücül ( Malign gibi)
  Malnutrition Kötü beslenme, beslenme bozukluğu
  Manifold Düzenek
  Manipulation Uygulama
  Manometer Basınç ölçer
  Manual El, elle
  Map Yörelek
  Maping Yöreleme
  Marker Belirteç
  Mass Kütle
  Mass balance Kütle denkliği
  Mass flux Kütle akı
  Material Gereç
  Matrix Ağsı boşluk
  Matter Özdek
  Maximum Çoğun
  Mean Ortalama
  Measure Ölçü,ölçek
  Mesured cylinder Ölçülü kap
  Measurement Ölçüm
  Mechanism İşlerge
  Mediated transport Kolaylaştırılmış taşınım ( Facilitated diffusion)
  Medium Ortam
  Meiosis Eşeyli bölünme
  Melting Ergime
  Membrane Zar
  Memory Bellek
  Mesh Gözcük
  Mesh size Gözcük sayısı
  Messenger Ulak
  Metabolik Özüştürüm,özüştürel
  Metabolic pathway Özüştürüm yolu
  Metabolite Özüştürüt, araürün
  Metabolism Özüşrürme, özüştürüm
  Metal Metal
  Metalloprotein Metalloprotein
  Metamorphism Başkalaşım
  Meter Ölçer
  Method Yöntem
  Methodical Yöntemli
  Mikro Minil, mini
  Microscope Minilgöreç
  Microscopic Minilgöre, minilölçekte
  Microscopy Minilgörü
  Migratation Göçme
  Minimum Azın
  Mirror Ayna
  Miscibility Karışabilirlik
  Miscible Karışır
  Mitosis Eseysiz bölünme
  Mixed type inhibition Karışık engelleme
  Mixer Karıştırıcı
  Mixing Karıştırma
  Mixture Karışım
  Mobil Devirgen
  Mobile phase Devirgen evre
  Mobility Devirgenlik
  Model Örnek
  Moderate Ilımlı
  Modarator Ilımlayıcı
  Moist Nemli, nem (Humid gibi)
  Moisture Nemlilik (Humidity gibi)
  Molal Molal
  Molality Molalite
  Molar Molar
  Molarity Molarite
  Molecule Özdecik, molekül
  Molecular sieve Özdeciksel eleme, moleküler eleme
  Moleküler weight Özdecik ağırlığı, molekül ağırlığı
  Moment Kolcuk
  Monitor Tekser
  Monomer Tekiz
  Mono- Bir, tek
  Monochromatic Tek renkli
  Monochromatic radiation Tek renkli ışınım
  Monochromator Tek renkser, renk seçer
  Montage Kurgu
  Morphology Biçimbilim
  Motion Devinme
  Motive Güdü
  Moving Devingen
  Multi- Çok
  Multi chanel analyzer Çok katlı çözümleyici
  Multicompenent Çok bileşenli
  Multi enzyme complex Tümleşik özgen
  Multilayer Çok katmanlı
  Multimolecular Çok özdedikci
  Multiple Çoklu
  Multiplication Çoğaltma, çarpma
  Musle Kas
  Mutagen Türeştirici
  Mutant Türeşik
  Mutarotation Dönü, yön değişimi
  Mutation Türeşim

 4. #4
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: Fen Bilimleri Sözlüğü İng-Trk

  Narrow Dar
  Native Doğal
  Native formation Doğal biçim
  Natural Doğal (Native gibi)
  Natural immunity Doğal bağışıklık
  Natural selection Doğal ayıklama
  Nature Doğa
  Nebulizer Püskürteç (Atomizer gibi)
  Necessary Gerekli
  Necessity Gereklilik
  Need Gereksinim
  Neddle İğne
  Negative Eksi, olumsuz
  Negative cooperativity Olumsuz pekişim
  Negative feedback Olumsuzürün denetim
  Neglect Yok saymak, yoksamak
  Negligible Yoksanır, yoksanabilir
  Neighbour Komşu,yan
  Neighbouring Komşu, yan
  Nephelometry Bulanıklık ölçer
  Net Ağ
  Network Örüt
  Neutral Ilın
  Neutralization Ilınlama
  Nitration Nitratlama
  Noble Asal, soy
  Noble gas Asal gaz, soy gaz
  Nocturnal Gecesel
  Nodular Yumrulu, yumrusal
  Nodule Yumru
  Nomenclature Terimleme, adlandırma
  Nomograph Değer dizgisi
  Noncompetitive Yarışmasız
  Noncompetitive inhibition Yengelleme
  Noncongugated Erkin, eşlenmemiş
  Nonsaturated Doymamış (unsaturated gibi)
  Norm Düzgü
  Normal Düzgül, normal
  Normality Düzgünlük, normalite
  Normalization Düzgüleme
  Nuclear Çekirdek, çekirdeksel
  Nucleophile Çekirdeksel artıcıl
  Nucleophylic Çekirdekcilartıcıl
  Nucleophylic addition Artıcıl katılım
  Nucleophylic attack Artıcıl saldırı
  Nucleophylic catalysis Artıcıl tezgenleme
  Nucleophylic displacement Artıcıl yerdeğiştirim
  Nucleophylic substitution Artıcıl yerdeğiştirim (Nucleophylic displacement)
  Nucleus Çekirdek
  Nutrient Besin
  Nutriment Besin (Nutrient gibi)
  Nutrition Beslenme
  Nutritional Besinsel
  Obese ?işman
  Obesity ?işmanlık
  Objective Özdek mercek
  Obligate Koşullu, zorunlu
  Obligate aerobe Zorunlu oksijencil
  Obligate anaerobe Zorunlu oksijensiz
  Obstruction Tıkanma (içten)
  Occult Gizli
  Occult blood Gizli kan
  Occupancy Yertutum, işgal
  Octa Sekiz
  Octamer Sekizli
  Ocular Gözel mercek
  Odd Tek
  Odd number Tek sayılar
  Oil Sıvı yağ
  Old Yaşlı, eski
  Old cells Yaşlı gözeler, eski gözeler
  Oligo Azıl, az, oligo
  Oligomer Aztekizli, azbirimli,oligomer
  Oligonucleotide Oligonükleotit
  Oligopeptide Oligopeptit
  Oligosaccharide Oligosakkarit
  Onco Ur
  Oncogene Urkalıt
  Oncogenic Ursal
  Oncology Urbilim
  Oncotic Çeki
  Oncotic pressure Çeki basıncı
  Opacity Donukluk, bulanıklık
  Opalescence Donuk ışıma, donukluk
  Operator İşletici
  Operator gene İşletici kalıt
  Operon Kalıt bölge,tümkalıt, kalıt
  Operon network Kalıt örüt
  Operon hypothesis Kalıt kuramı
  Optical Işınsal
  Optical activity Işınsal etkinlik
  Optical antipode Enantiomer Ayna görünümlü (Enantiomer gibi)
  Optical dencity Soğurum (Absorbance gibi)
  Optical isomer Işınesiz
  Optical path Işık yolu (Light path gibi)
  Optical quenching Işınsönü
  Optical rotation Işınsal etkinlik (Optical activity gibi)
  Optical rotatory dispersion Işınsal etkinlik dağılımı
  Optically active Işınsal etkin
  Optimum Uygun
  Optimum pH Uygun pH
  Optimum temperature Uygun sıcaklık
  Oral Ağızdan
  Orbit Yörünge
  Orbital Yörüngeç, yörüngel
  Order Düzen, düzel, dizi, derece
  Ordered Düzenli
  Ordered mechanism Düzenli işlerge
  Order of reaction Tepkime derecesi (Reaction order gibi)
  Ordinate Dikey, kon
  Organ Örgen
  Organelle Örgencik
  Organic Organik
  Organism Örgenim, organizma
  Organ spesific enzyme Örgenil, özgen
  Orijin Köken, öz
  Orijinal Özgün
  Osmolality Ozmolalite
  Osmolar Ozmalar
  Osmolarity Ozmolarite
  Osmole Ozmol
  Osmometer Geçişiölçer
  Osmoreceptor Ozmoreceptör,geçişimalmacı
  Osmoregulator Geçişim düzenleyicisi
  Osmosis Geçişim
  Osmotic Geçişim, geçişimsel
  Osmotic barier Geçişim engeli
  Osmatic coefficient Geçişim katsayısı
  Osmotic concentration Geçişim verişimi
  Osmotic potancial Geçişim gerilimi
  Osmotic pressure Geçişim basıncı
  Osmotic shock Geçisimsel parçalanma
  Out Dış
  Outer Dışsal
  Outlet Çıkış
  Output Çıktı
  Ovalbumin Ovalbumin, yumurta albumini
  Ovary Yumurtalık
  Overflow Aşırı akış
  Overlap Örtüşüm
  Overlapping code Örtüşüm dizgisi
  Overloading Aşırı yükleme
  Overnutrition Aşırı beslenme (hyperalimentation gibi9
  Oviduct Yumurta yolu
  Ovum Yumurta
  Oxidant Yükseltgen
  Oxidation Yükseltgenme
  Ozidative phoshorylation Yükselgenim fosforlanması
  Oxidizing agent Yükseltgen (Oxidant gibi)
  Paired İkili, çifleşik
  Palendromichelix Bakışımlı sarmal
  Paperchromatography Kağıtrenk yazımı,kağıt kromotografisi
  Para Yan (biyokimya), karşı (kimya)
  Parabiosis Yanyaşam
  Parallel Koşut, yöndeş
  Parallel chains Koşut diziler
  Parallel spin Yöndeş dönü
  Paramagnetic Mıklatıslanır
  Paramagnetic matter Mıklatıslanır özdek
  Paramagnetism Mıklatıslanırlık
  Parameter Değişken (Variable gibi)
  Paraprotein Yanprotein
  Paraproteinemia Yanproteinemi
  Parasite Asalak
  Parent Ana
  Parent cell Ana göze
  Parent DNA Ana DNA
  Parenteral Bağırsakdışı
  Parietal cell Asit gözesi, parietalgöze
  Partial Tikel,bölünsel, kesimsel
  Partialhydrolysate Tikel, sukırımürünü
  Partial hydrolysis Tikelsukırım
  Partial inhibition Tikel engelleme
  Partial pressure Tikel basınç
  Particle Tanecik
  Particulate Çözünmez
  Paticulate antigen Çözünmez bağıştıran, çözünmez yadözdek
  Particulateenzyme Çözünmez özgen
  Particulate fraction Çözünmez kesim
  Partition Ayrılım,ayrılma
  Partition chromatography Ayrılım renkyazımı
  Partition coefficient Ayrılım katsayısı
  Partition function Ayrılım işlevi
  Partition isoterm Ayrılım katsayısı (Partition coefficient gibi)
  Partitionary phase Yatışkın evre (stationary phase gibi)
  Passive Edilgen
  Passive immunity Edilgen bağışıklık, yapay bağışıklık
  Passive transport Edilgen taşınım
  Pasteur pipette Pastör damlalığı, damlalık
  Pathogen Sayrıgan, sayrı yapan
  Pathogenesis Sayrılık
  Pathogenic Sayrıgan
  Pathogenicity Sayrıganlık
  Pathologic Sayrısal, düzgüsüz,sayrıcıl
  Pathological Sayrısal, düzgüsüz,sayrıcıl (Pathologic gibi)
  Pathway Yol
  PBI Proteine bağlı iyot
  Pellet Çökelek
  Pentozphoshate shunt Heksoz tekfosfatlı döngü, heksoz monofosfat kese-yolu
  Pentosuria Pentoz işeme
  Peptide Peptit
  Peptonuria Pepton işeme
  Percent Yüzde
  Percent error Yanılgı yüzdesi
  Percent saturation Doygunluk yüzdesi
  Percent solution Yüzdeçökelti
  Percent transmittance Geçişyüzdesi
  Percentageaverage deviation Ortalama sapma yüzdesi
  Perfusate Dışın süzüntüsü
  Perfusad organ Dışınlanmışörgen
  Perfusion Dışınlama
  Period Dönem
  Periodic Dönemsel
  Periodicity Dönemsellik
  Peripheral Dış,çevrel
  Periphera nervous system Çevrel sinir dizgisi
  Peristaltic Sağınımlı
  Peristaltic pump Sağınımlı basaç
  Permeability Geçirgenlik
  Permeability barrier Geçişim engeli (Osmotic barrier gibi)
  Permeable Geçirgen
  Permeant Geçen, geçebilen
  Permeate Geçmek
  Perpiration Terleme
  Petridish Petri kabı
  Phage Yutma, yutum
  Phagocyte Yutagan göze
  Phagocytic Yutağan
  Phagoctic cell Yutagan göze( Phagocyte gibi)
  Phagocytosis Yutaganlık
  Phase Durum, evre (mitozda)
  Phase shift mutation Kayık kalıt türeşimi (Frame shift mutation gibi)
  Phenotype Soytür
  Phenotypic Soytürel
  Phenylketonuria Fenilketon işeme
  pH gradient electrophoresis Eşyükünsel odaklama (Isoelectric focusing gibi)
  pH meter pH ölçer
  Phosphorescence Özışınırlık,özışını m
  Phosphorescent Özışınır
  Phosphorimeter Özışınım ölçer
  Phosphorimetry Özışınım ölçümü
  Phosphorolysis Fosforlu kırılım
  Phosphorylation Fosfatlama
  Photo Işıl, ışık
  Photoaffinity labelling Işığa duyarlı imleme
  Photocell Işılduyar
  Photochemical Işılkimyasal
  Photochemical reaction Işıl kimyasal tepkime
  Photochemical sensitizer Işılkimyasal duygunlaştırıcı
  Photodisintegradation Işılbozunma
  Photodynamicsubstance Işıl devirgen özdek
  Photoelectron Işıleksicik
  Photoinhibition Işılengelleme
  Photoisomer Işıleşiz
  Photoisomerization Işıleşizlik
  Photolysis Işılkırım
  Photolytic Işılkırım
  Photometer Işılölçer
  Photometry Işılölçümü
  Photomulriplier tube Işıngüçlendirim aygıtı
  Photon Işıncık
  Photooxidation Işılyükseltgenim
  Photophobia Işılürkü
  Photophosrylation Işılfosforlanım
  Photoprotection Işılkorunum
  Photoreaction Işıl kimyasal tepkime (Photochemical reaction gibi)
  Photoreceptor Işık almacı
  Photorespiration Işılsolunum
  Photosensitive Işılduygun
  Photosensitivity Işılduygunluk
  Photosensitization Işılduygunlaştırım
  Photosynthesis Işılbireşim
  Photosystem Işıldizgi
  Phototaxis Işılyönelim
  Phototroph Işılbeslek
  Phyto- Bitki, bitki kaynaklı
  Pigment Boyar, boyayuvar
  Pigmentation Boyarlanım
  Pineal gland Kozalaksı bez
  Pinocytosis Göze içirimi
  Pipette Emeç
  Placenta Döleç
  Plant Bitki
  Plasma Sıvı, plazma
  Plasmalemma Göze zarı (Cell membran gibi)
  Plasma membrane Göze zarı (Plasmalemma gibi)
  Plasmaphoresis Sıvı süzdürümü
  Plate Katman
  Plateau Düzlek, düzlük
  Platelet Pıhtıyuvar
  Plectonemic coiling Koşut sarmal
  Plot Çizit (Figure gibi)
  Point mutation Duratüresim
  Poison Ağı
  Polar Ucaylı
  Polarimeter Ucayölçer
  Polarimetry Ucayölçüm
  Polarizability Ucaylanabilirlik
  Polarizer Ucaylayıcı
  Polarization Ucaylama
  Pole Ucay
  Poly- Çok
  Polycytemia Kangözeçokluğu
  Polydipsia Çoksusama
  Polymer Çoğuz
  Polymerizasyon Çoğuzlaşım,çoğuzlaşma
  Polymorphism Çok biçimlilik
  Poyphagy Çok yeme
  Polyuria Çok işeme
  Polyvalent Çok bağlı, çok değerlikli
  Pool Havuz, gölet
  Population Toplum
  Pore Delik,gözenek
  Porosity Deliklilik,gözeneklilik
  Porous Delikli, gözenekli
  Pozitive Artı, olumlu
  Pozitive control Olumlu denetim
  Pozotive catalysis Olumlu tezleştirme
  Pozotive cooperativity Olumlu pekişim
  Pozitive feedback Olumlu ürün denetim
  Positron Artıcık
  Posterior Art, arka
  Postmortem Ölümsonrası
  Postnatal Doğum sonrası
  Postprandial Tokluk
  Postprandial blood sugar Tokluk kan şekeri
  Potency Güçlülük, erklilik
  Potent Erkli
  Potential Gerilim, gizil güç
  Potentiometer Gerilimölçer
  Prealbumin Önalbumin
  Precipitation Çökelme, çökme
  Precipitant Çöktüren
  Precipitate Çökelek (Pellet gibi)
  Precipitation reaction Çökeltme tepkimesi
  Precision Belginlik
  Precurcer Öncül, ilk
  Pregnant Gebe
  Preincubation Önbekletim, önbekletme
  Preparative Anıklama
  Pressure dialysis Basınçlı sızınım
  Prestady state kinetics Önyatışkın durum devinimi
  Primary Birincil, ilkil
  Primer Öncül
  Primitive İlkel
  Primordial İlkel (Primitive gibi)
  Printer Yazaç
  Probability Olasılık
  Probable Olası
  Procaryote İlkelcanlı
  Product Ürün
  Proenzyme Önözgen
  Profile Çizge
  Promotor Başlatıcı,başlatma
  Promotor gene Başlatıcı kalıt
  Promotor site Başla(t)ma yeri
  Protein bound iodine Proteine bağlı iyot (PBI gibi)
  Proton Önelcik
  Protoplasm Göze sıvı (Cytoplasm gibi)
  Proximal Yakın
  Pseudo- Yalancı, imsi, sözde
  Pump Basanç
  Pure Arı
  Purification Arıtma
  Purify Arılık
  Putrification Kokuşma
  Pyrolysis Isılkırım

 5. #5
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: Fen Bilimleri Sözlüğü İng-Trk

  Qualitative Nitel
  Quality Nitelik
  Quantitative Nicel
  Quantity Nicelik
  Quantum Nicem
  Quarternacy Dördüncül
  Quenching Sönü, sönüm
  Quenching correction curve Sönü düzeltim eğrisi
  Quenching of fluorescence Işınırlık sönümü
  Raceme Yöndeğişimsiz
  Racemization Yöndeğişimsizlik
  Racemic mixture Yöndeşişimsiz karışım
  Radiation Işıma, ışınım
  Radical Kök, kökçe
  Radioactive Işınetkin
  Radyoactive decay Işınsalsönüm, ışınetkin sönüm
  Radyoactive disintegration Işınsalsönüm, ışınetkin sönüm (Radyoactive decay
  gibi)
  Radyoactive halflife Işınetkinlik yarılanımı
  Radioimmunoassay İmliyarışım deneyi
  Radioimmunoelectrophoresis İmli yarışım kıvılgöçümü
  Radiolysis Işınsal bozunum
  Radiometer Işınölçer
  Radiosensitivity Işınduyarlık
  Radius Yarıçap
  Random Düzensiz, gelişigüzel
  Random coil Düzensizsargı
  Range Aralık
  Rare Seyrek, ender
  Rapid Tez, hızlı
  Rapid flow kinetics Durgulu akım yöntemi (Stopped flow technique)
  Rate Hız
  Rate constant Hız değişimi
  Rate determining step Hız kısıtlayıcı basamak
  Rate equation Hız denklemei
  Rate limiting step Hız kısıtlayıcı basamak (Rate determining step gibi)
  Ratio Oran
  Ray Işın
  Reabsorption Geri emilim
  Reactant Tepken
  Reaction Tepkime
  Reaction order Tepkime derecesi
  Reactive Tepkin
  Reactive residue Tepkin kök
  Reactivation Etkinleştirme
  Reagent Ayıraç
  Rearrangement Düzenleştirim
  Rearrengement reaction Düzenleştirim tepkimesi
  Ressesive Basılgın, çekinik
  Ressesive gen Basılgın kalıt
  Receptor Almaç
  Reciprocal Tersi
  Reciprocity Terslik
  Recombination Birleştirim
  Recorder Çizeç
  Recovery Kazanç, elde, iyileşme
  Recovery period İyileşme dönemi
  Rectangular Dikdörtgen
  Recycle Geriçevirmek
  Recycling Geriçevirim
  Redox İndirgenme-yükseltgenme, yük-in
  Redox carrier Yük-in taşıyıcı
  Reduce İndirgemek
  Reducing agent İndirgeyici özdek
  Reducing end İndirgen uç
  Reductant İndirgeyici özdek (Reducing agent gibi)
  Reduction İndirgeme
  Reference electrode Örnek kıvıluç
  Reference tube Ölçünlü tüp
  Reference voltage Örnek gerilim
  References Kaynaklar
  Reflection Yansıma
  Reflector Yansıtıcı
  Reflux Geridöndürme
  Reflux ratio Geridöndürme oranı
  Refolding Doğallaşım
  Reforming Düzeltme
  Refraction Kırılma, kırınım
  Refractive index Kırınım dizimi
  Refractometer Kırınım ölçer
  Refractometry Kırınım ölçümü
  Refractory Kırınımsal, kırınım
  Refractory period Kırınım dönemi
  Refrigeration Soğutma
  Regeneration Yenileme, yenileştirme
  Region Bölge
  Regular Düzenli, olağan, kuramsal
  Regulation Düzenleme
  Regulator Düzenleyici
  Regulator gene Düzenleyici kalıt
  Regulatory enzyme Düzenleyici özgen
  Regulatory site Düzenleyici bölge
  Rejection Elseme
  Relation Bağıntı, ilinti, ilişki
  Relationship İlgi, hısımlık
  Relaxation Gevşeme
  Relaxation kinetics Gevşeme devibilimi
  Relative Göreceli, göreli
  Relativity Görecelik, görelilik
  Release Serbest bırakma, salgılama
  Reliability Güvenirlik
  Remission Duraksama
  Renal Böbreksel, böbrek
  Renal threshold Böbrek eşiği
  Renaturation Doğallaşım (Refolding gibi)
  Repair Onarım
  Repeatibility Yinelebilirlik
  Repeating unit Yinelebilir birim
  Replicating form Yinelenen biçim
  Replication Yinelenim (DNA için)
  Replication form Yinelenme biçimi
  Replication order Yinelenim dizisi
  Replicative form Yinelenme biçimi (Replication form gibi)
  Repression Baskılama
  Repressor Baskılayıcı
  Reproducibility Üretilebilirlik
  Reproduction Üretim, çoğalım
  Requirement Gereksinim
  Reserve Yedek
  Reserve alkali Yedek alkali
  Reservoir Kap, yedek kap
  Residue Kalıntı, kök
  Resin Akındırık
  Resistance Direnç
  Resolution Ayrıştırma
  Resolving powder Ayrışım gücü, ayrıştırım gücü
  Resonance Yankılaşım
  Resorbtion Soğurma, emilme (Absorption gibi)
  Respiration Solunum
  Respiratory chain Solunum dizisi
  Respiratory phosphorylation Yükselgenim fosforlanması (Oxidative phoshorylation
  gibi)
  Respiratory control Solunum denetimi (Acceptory control gibi)
  Responce Yanıt
  Resting Dingin
  Resting cell Dingin göze
  Resting muscle Dingin kas
  Restriction Kısıtlama
  Restricted diffusion chromatography Pelte süzme renk yazımı,peltekromotografi
  (Gel filtration chromatography gibi)
  Result Sonuç
  Resultant Son
  Retardation Geçikim
  Retardation coefficient Geçikim katsayısı
  Retarder Geçiktirici
  Retention Alıkonum, birikim, tutulum
  Reticulocyte Gençalyuvar
  Reticuloendothelial system (RES) İçörtüağı dizgesi (İAD)
  Reticular Ağsı
  Reticulum Ağ
  Retrograde Geri giden
  Retroinhibition Son ürün denetim (Feedback inhibition gibi)
  Reverse Ters
  Reversible Tersinir
  Reversibility Tersinirlik
  Ribosomal RNA Ribozomal RNA
  Ribosome Ribozom
  Rigid Katı
  Rigidity Katılık
  Right handed Sağ, sağak
  Right handed helix Sağ sarmal (Alfa helix gibi)
  Ring Dolam
  Ring test Dolam deneyi
  Rotating evoporator Döner uçuraç (Flash evaporator gibi)
  Rotation Dönü
  Rotator Döndüreç
  Rotatory evaporator Döner uçuraç (Flash evaporator gibi)
  Rotor Döneç
  Run Yürütme, sürdürme
  Routine Günel, yapılagelen
  Saline Tuzlu
  Salting in Tuzla çözünme
  Salting out Tuzlaçökelme
  Salivary juice Salya, tükrük
  Salivary gland Tükrük bezi
  Salt fractionation Tuz kesitlemesi
  Salt precipitation Tuz kesitlemesi (Salt fractionation gibi)
  Salvage metabolic pathway Yan özüştürüm yolu
  Sample Örnek
  Sampler Örnekleyici
  Sampling Örnekleme
  Saponification Sabunlaş(tır)ma
  Satellite Uydu
  Satellite phenomenon Çapraz besleme (Cross feeding gibi)
  Saturated Doymuş
  Saturation Doymuşluk, doygunluk
  Scale Ölçek
  Scaler Gösterge, sayıl
  Scanning Tarama
  Scattering Saçılım
  Scintillation Pırıltı
  Scintillation counter Pırıltı sayar
  Scission Kesik
  Sclerosis Sertlik
  Screning Eleme
  Secrete Salgılamak
  Secretion Salgı, salgılama
  Secondary İkincil
  Section Bölüm
  Sedation Yatıştırma
  Sedative Yatıştırıcı
  Sedimentation Çökelme
  Sediment Çökelti
  Segment Parça, kesim
  Segmentation Kesimleme
  Selection Seçim
  Selective Seçimli
  Selectivity Seçimlilik
  Semi Yarı
  Semi permeable Yarı geçirgen
  Semiconservative replication Yarı korunumlu yinelenim
  Semisensible Yarı duyarlı
  Semisensibility Yarı duyarlılık
  Sensibility Duyarlık
  Sensible Duyarlı
  Sensitive Duyarlı (Sensible gibi)
  Sensitivity Duyarlık (Sensibility gibi)
  Sensitization Duyarlılaştırma
  Separation Ayırma
  Separator Ayırıcı
  Sequence Sıra, dizi
  Sequential Dizil, sırasal
  Sequential mechanism Dizil işlerge
  Sequential model Dizil örnek
  Serum Özsıvı
  Sex Eşey
  Sex-linked gen Eşeysel kalıt
  Shaker Çalkalayıcı
  Shape Biçim
  Sharp Keskin
  Sheath Zarf, kılıf
  Sheet Yaprak, katman
  Shift Kayma, kayım
  Shunt Keseyol, yanyol
  Shock Çarpılım
  Shuttle Mekik
  Sickle cell Orak göze
  Side Yan
  Side product Yan ürün
  Sieve Elek
  Sigmoid S-biçim
  Sign Belirti
  Sgnal Belirteç
  Significant Anlamlı
  Sign mutation Kayık kalıt türeşimi (Frame shift mutation gibi)
  Silent gene Çekinik kalıt
  Silent mutation Çekinik türeşim
  Sound Selen, ses
  Source Kaynak
  Special Özel
  Specific Özgül
  Specific activity Özgül etkinlik
  Specific gravity Özgül ağırlık
  Specific heat Özgül ısı
  Specific immunity Özgül bağışıklık
  Specific retention volume Özgül tutunum oylumu
  Specific rotation Özgül dönü
  Specific viscosity Özgül kıvamlılık
  Specification Tanımlama, özgülleme
  Specificity Özgüllük
  Spectrophotometer Görüngel ışık ölçer
  Spectroscope Görüngeç
  Spectroscopy Görüngeleme
  Spectral Görüngel
  Spectral analysis Görüngel çözümleme
  Spectropolameter Görüngel ucayölçer
  Spectrum Görünge
  Speed Hız
  Spermatocyte Ana ergöze
  Spermatozoon Ergöze
  Spin Dönü
  Spleen Dalak
  Spleenectomy Dalak çıkarımı
  Spiral Sarmalsı (Helical gibi)
  Spontaneous Kendiliğinden
  Spot Benek, leke
  Spray Püskürtmek
  Sprayer Püskürteç (Atomizer gibi)
  Spraying Püskürtme
  Spreading yayılma
  Stability Kalımlılık, dayanıklılık
  Stability constant Kalımlılık değişmezi
  Stabilization Kalımlılaştırma, dayanıklılaştırma
  Stabilizer Kalımlılaştırıcı, dayanıklılaştırıcı
  Stable Kalımlı, dayanıklı
  Stage Aşama, basamak
  Standard Ölçün
  Standard curve Ölçün eğrisi (Calibration curve gibi)
  Standard deviation Ölçüm sapması
  Standard error Ölçün yanılgısı
  Standard tube Ölçünlü tüp (Reference tube gibi)
  Standardization Ölçünleme
  Starter Başlatıcı
  Starvation Aşırı açlık, ileri açlık
  State Durum
  Static Dingin, duruk
  Stationary Yatışkın
  Stationary phase Yatışkın evre
  Stationary state Yatışkın durum
  Statistics Sayılama
  Sready state Yatışkın durum
  Steady state kinetics yatışkın durum devinimi
  Stem cell Anaç göze
  Step Basamak, aşama
  Stepwise Aşamalı
  Stepwise elution Aşamalı yıkama
  Stereoisomer Uzaysal eşiz
  Stereoisomerism Uzaysal eşizlik
  Stereospecific Uzaysal özgül
  Steric Yapısal
  Steric hindrance Yapısal engelleme
  Stimulate Uyarmak
  Stimulation Uyarma
  Stimulator Uyarıcı
  Stimulus Uyaran, uyarıcı
  Stirring Karıştırma
  Stopped flow technique Durgulu akım yöntemi
  Storage Saklama
  Store Saklantı
  Strand Dizi (Chain gibi)
  Strain Tür
  Striated Çizgili
  Striated muscle Çizgili kas
  Stream Akım
  Stress Baskı
  Stroma Ağörüt
  Structure Yapı
  Sub- Alt-
  Subcutaneous Derialtı
  Subjective Öznel
  Sublimation Katıuçurum, ağınım
  Substance Özdek
  Substrate Özgenil
  Substitution Ornatma
  Substituent Ornatık
  Subunit Altbirim
  Subvital Yarıdiril
  Sufficient Yeterli
  Super Üst, üstün, aşırı
  Supercoiled Aşırı sargılı
  Superheated Aşırı ısıtılmış
  Supernatant Üstelti
  Supersaturated Aşırı doygun
  Supersaturation Aşırı doygunluk
  Supersonic Aşırı selenleme
  Support Destek
  Supressor Baskılayıcı
  Supressor gene Baskılayıcı kalıt
  Supressible Baskılanabilir
  Supressible mutation Baskılanabilir türeşim
  Surface Yüzey
  Surface active agent Yüzey etkin özdek
  Surfactant Yüzey etkin özdek (Surface active agent gibi)

 6. #6
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: Fen Bilimleri Sözlüğü İng-Trk

  Tableau Çizelge
  Tabulation Çizelgeme
  Tachometer Dönü ölçer
  Tailing Kuyrukla(n)ma
  Tail-to-tail Kuyruk kuyruğa
  Tank Odacık, kap (Chamber gibi)
  Tare Boş ağırlık
  Target Erek
  Target cell Erek göze
  Target organ Erekörgen
  Target theory Erekkuram
  Tautomer Bağeşiz
  Tautomeric shift Bağeşiz kayım
  Tautomerism Bağeşizlik
  Taxis Yönelme
  Technique Yordam
  Technical Yordamsal
  Technology Yordambilim
  Temperature Sıcaklık
  Template Kalıp
  Tendency Eğilim
  Tension Gerilim
  Tensile Gerilme
  Tensor Gerey
  Terminal Uç, son
  Termination Sonlama
  Terminus Uç, son (Terminal gibi)
  Ternary Üçül
  Ternary complex mechanism Üçül karmaşık işlerge
  Ternary mixture Üçül karışım
  Terreactant reaction Üç tepken tepkimesi
  Tertiary Üçüncül
  Test Deneme, sınama
  Theory Kuram
  Theoritical Kuramsal
  Therapeutic Sağıltım
  Therapeutic index Sağıltım dizini
  Therapy Sağıltım
  Thermal Isıl
  Thermal conduction Isıl iletim
  Thermal mtion Isıl devinim
  Thermocouple Isıl kenetleyici
  Thermodynamic Isıl devingen
  Thermolabile Isıl dayanıksız
  Thermometer Sıcak ölçer
  Thermostable Isıl dayanıklı
  Thermostat Isıl denetir
  Thick Kalın
  Thin İnce
  Thin layer İnce katman
  Thin layer chromatography İnce katman renk yazımı
  Threshold Eşik
  Trombocyte (Platelet gibi)
  Thrombus Tıkaç
  Thymocyte Timus gözesi
  Time Süre
  Timing Süreleme
  Tissue Doku
  Tissue culter Doku ekimi
  Tissue specific enzyme Örgenil, özgen (Organ spesific enzyme gibi)
  Tissue typing Doku türlemesi
  Titer Kertelemek
  Titrable Kertelenebilir
  Titration Kerteleme
  Titrimetry Kerteli ölçüm
  Tolerance Dayanım
  Tolerance test Dayanım denemesi
  Tonic Gergili
  Tonus Gergi
  Tophus Topacık
  Torsion Burulma
  Toplam Toplam
  Toplam iron binding capacity Toplam demir bağlama sığası
  Toxemia Kan ağılanımı
  Toxic Ağılı
  Toxicosis Ağılanım
  Toxin Ağı
  Trace İz
  Trace element İz ögeleri
  Trans Karşı
  Transcription Kayıt yazım
  Transduce Kalıt aktarmak
  Transduction Kalıt aktarım
  Trans effect Karşı etki
  Transfer Aktarmak
  Transformation Değişim, başkalaşım
  Transfucion Kan aktarım
  Transient Geçici
  Transition Değişim
  Translation Kalıt okuma
  Transmittence Geçirgenlik (ışık için)
  Transmission Geçirme
  Transmutation Karşı türeşim
  Transplantation Doku aktarımı
  Transport Taşınım
  Transport system Taşınım dizgesi
  Transverse Enine
  Transversion Değişim (Transition gibi)
  Trigger Tetik, başlatıcı
  Trigger hypothesis Başlatıcı kuram
  Trigger reaction Başlatıcı tepkime
  Triple Üçlü
  Triple bond Üçlü bağ
  Triplet Dizgi (Codon gibi)
  Triplet code Dizgi (Codon gibi)
  Triplex Üçlü sarmal
  Trivial Geleneksel, alışılmış
  Trivial name Alışılmış ad
  Trophie Beslenimsel ?
  Trophie hormone Beslenme hormonu
  Tropie Yönelimli, yönelimsel
  True Gerçek, asıl
  Tube Tüp
  Tumour Ur
  Turbidimetry Bulanıklık ölçümü
  Turbidity Bulanıklık
  Turn over Dönüşüm
  Type Tür
  Ultimate Uş
  Ultra Öte, ince
  Ultracentrifuge Öte döngeç
  Ultrafiltration İnce süzme
  Ultrasonic Aşırı selenleme (Supersonic gibi)
  Ultraviolet Morötesi
  Uncoating ? Soyma
  Uncoating enzyme? Soyar özgen
  Uncoated? Dizgisiz
  Uncompetitive Yarışma dışı
  Uncompetitive inhibition Yarışma dışı engelleme
  Unconjugated Erkin, eşlenmemiş (Noncongugated gibi)
  Uncupling Kenetsizleme
  Uncopling agent Kenetsizleyici
  Uni- Tek, bir
  Uniform Tekbiçim, birbiçim
  Unit Birim
  Univalent Tekdeğerlikli
  Universal Evrensel
  Universe Evren
  Unsaturated Doymamış
  Unstable Dayanıksız (Labile gibi)
  Vaccine Aşı
  Vaccination Aşılama
  Vacoule Koful
  Vacutainer Boşaylı tüp
  Vacuum evaporator Boşaylı uçurgaş
  Valence Değer
  Validity Geçerlik
  Vapour Buhar, uşuntu
  Variable Değişken
  Variation Çeşitleme
  Vasculaire-Vascular Damarsal
  Vase- Damar-
  Vasecenstrieter Damar daraltıcı
  Vasedilator damar genişletici
  Vector Yöney
  Vegetative Bitkisel
  Vein Toplardamar
  Velecity Hız
  Venıus Toplar damar
  Ventilation Havalandırma
  Vertical Dikey
  Virulance Sayrıganlık (Pathogenicity gibi)
  Viscosimeter Kıvamölçer
  Viscose-viscous Kıvamlı
  Viscosity Kıvamlılık
  Visible Görünür
  Visual Görsel
  Vital Yaşamsal
  Void volume Ölü oylum (Dead volume gibi)
  Volatile Uçucu
  Volume OylumVolumetricOylumsal
  Wall Duvar
  Water Su
  Wave length Dalga boyu
  Wax Mum
  Weak Güçsüz
  Weight Ağırlık
  Whole Tam
  Whole blood Tam kan
  Wild type Sokak türü
  X-Chromosome Dişil soyaktaran
  X-Ray X-Işınları
  Y-Chromosome Eril soyaktaran
  Yeast Maya
  Yield Verim
  Zonal centrifugation Yoğunluk aşamalı döngeçleme (Density gradient
  centrifugation gibi)
  Zonal electrophoresis Kıvılyürüm, elektroforez (Electrophoresis gibi)
  Zone electrophoresis Kıvılyürüm, elektroforez (Electrophoresis gibi)
  Zone precipitation Kuşatsal çökelme
  Zwitterien Çift ucaylı yükün (Dipolar ion gibi)
  Zygote Dölgöze
  Zymogen Önözgen (Proenzyme gibi)

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •