Toplam 2 sonuçtan 1 ile 2 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Mantarın Sınıflandırılması

 1. #1
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Mantarın Sınıflandırılması

  4.2. Sınıflandırılması
  Mantar bitkisinin sınıflandırılma çalışmaları oldukça eskiye dayanır. Eldeki mevcut bilgilere göre 1560-1624 yıllarında GASPARO BAUHIN tarafından başlatılan araştırmalarda 100 adet mantarın ve likenin gruplara ayrıldığı, mantarların fungi adı altında Agaricaceae, Clathraceae, Pezizaceae, Boletaceae, Polyporaceae, Clavariaceae, Auriculariaceae, Lycoperdaceae ve Phallaceae familyalarından oluştuğu gözlenir. Bu çalışmayı 1669-1772 yıllarında SEBESTİAN VAİLLANT'ın yaptığı çalışma izlemiştir. Araştırıcı eserinde mantarları alfabetik sıralamış ve onların tasvir edilmiş resimlerini vermiştir. Bu rada Agaricus ve Boletus gibi cins isimleri kullandığı dikkati çekmiştir. Mantarları mikroskop altında inceleyen ANTONİO MİCHELİ (1679-1737) olmuştur. 1859 yılında ANTON de BARY mycetezoanın hayat devresini keşfetmiştir. Onun öğrencisi BREFELD ise mantarın fizyolojisini ortaya koymuş, 1894 'de Fransız DANGEARD da sitolojik çalışmalar yaparak mantarın eşeyli birleşme olayını açıklamıştır. Bunu BLAKESLEE izlemiş ve Mucorales'lerde eşeyli birleşmenin yanı sıra homotalik durumu ortaya çıkarmıştır (ÖNER 1980). Böylece mantarlar üzerinde eskiden yapılan çalışmalar ve bugünkü buluşların birleştirilmesiyle KLEİN fl921), FİTTING ve Ark. (1951), WEATHERMAX (1956). LUBBEN (1958). LELEY ve SCHMAUS 11976). PACIONI (1980). LİNCOFF (1981), HAVVKSVVORTH ve ark (1983), AĞAOĞLU ve ark (1991) ve KATIRCIOĞLU (1993) 'nun eserlerinden yararlanılarak aşağıda verilen sınıflama meydana getirilmiştir.
  Dünyada bulunan varlıklar, bugünkü teknolojik olanaklar ve bilimsel gerçekler altında iki büyük gruba ayrılır.
  A. Cansız varlıklar.- Daha çok inorganik maddelerden oluşur. Dünyanın % 90-95 'sini kaplar. Geriye kalan % 5-10 'luk kısmı canlı organizmaların ölmesi sonucu ortaya çıkan organik maddelerin parçalanması ile oluşan hümüs teşkil eder. Hümüsün ileri parçalanmasıyla kolloidal kil meydana gelir ve organik nıaddeler

  tekrar toprak haline dönüşür. İnorganik maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Kütlesel kayaların parçalanmasıyla taş, çakıl, kum, kil ortaya çıkar ve toprak meydana gelir. Toprak çeşitli inorganik ve organik maddelerin bir karışımıdır. Mineral maddeler bu karışım içinde saf veya birleşikler halinde bulunur.
  B. Canlı varlıklar.- Doğan, büyüyen, gelişen ve sonunda ölüp tekrar toprak haline dönüşen yaratıklardır. İki büyük aleme ayrılır.
  BA. Hayvanlar alemi.- Hareket ederler. Beslenmelerinde başka
  canlıları kullanırlar. Heterotrofik yapı gösterirler. Hücreleri genellikle
  zar ihtiva etmez, çıplaktır. Hücre içinde plastidler bulunmaz, bunun
  yerine golgi cisimleri vardır.
  BB. Bitkiler alem:.- Hareket edemezler ve hareketleri .çok
  sınırlıdır. Bitki hücreleri bir zarla çevrilidir. Pektinden yapılmış erfa
  lamelleri bulunur. Bu sellüloz ve hemisellülozdur. Odunsu hücrelerde
  iignin ve mantarlaşmış dokularda suberin halindedir. Hücre içinde
  pigmentler bulunur. İki alt kışıma ayrılır.
  BBA. Yüksek bitkiler.- Hareket edemezler. En büyük özellikleri, ışık olmayan ortamda yaşıyamamalarıdır. Havanın karbondioksitini, toprağın su ve mineral maddelerini alıp, güneş enerjisinden yararlanarak, karbon özümlemesi yaparak, bünyelerinde organik maddeleri oluştururlar. Yani kendi besin maddelerini kendileri hazırlarlar. Aototrofik yapı gösterirler.
  BBB.- Alçak bitkiler.- Esasında hayvanlarla, yüksek bitkiler arasında bulunurlar. Bazı özellikleri hayvanlara, bazıları yüksek
  bitkilere benzer. Hayvanlar gibi heterotrophic yapıya sahiptir. Bir kısmı asalak, bir kısmı parazit ve bir kısmı saprofittir.
  Bitkiler alemi:
  SCHİZOPHYTA
  BRYOPHYTA
  PTERİDOPHYTA SPERMATOPHYTA THALLOPHYTA
  olmak üzere beş bölüme ayrılmaktadır. Alçak bitkilerde yer alan mantarlar bu beş bölüm içinde THALLOPHYTA bölümünde sınıflamaya girer. Bu bölüm içinde bulunan bitkiler morfolojik ve fonksiyonel olarak vücutları farklı kısımlara ayrılmamış, yani kök, gövde, dal ve yaprak meydana getirmemiş canlılardır. Tek hücreli ve hem de çok hücreli bitkisel organizmalardır. Hücreleri bir (monoenergid) veya birkaç (polienergid) çekirdek (nukleus) içerir. Nukleuslarda kromozom bulunur. Hücre bölünmesinde kromozomlar ortaya çıkar.
  Thallophyta bölümü içinde mantarlar MYCOTA şubesinde EUMYCOTİNA alt şubesinde yer alır. Bu alt şubede değişik sayıdaki sınıf, alt sınıf, takım ve familyada değişik mantar cins ve türler bulunur. Şimdi bunları sırasıyla verelim. Olayı daha beraklaştırmak için baştan itibaren verdiğimiz sıralamayı şematize edelim.
  ALEM: Bitkiler (Plantae)
  BÖLÜM:
  1. Schizophyta
  2. Bryophyta
  3. Pteridophyta
  4. Spermatophyta
  5. Thallophyta
  ŞUBE: Mycota
  ALT ŞUBE: Eumycotina 1.SINIF: Hymenomycetes
  1.1.ALT SINIF: Phragmobasidiomcetidae
  1.1.1.TAKIM: Tremellales
  1.1.1.1.FAMİLYA: Tremellaceae Exidia glandulosa Phlogiotis helvelloides (Yenilebilir) Pseudohydnum Gelatinosum (Yenilebilir) Tremella fuciformis T. foliacea (Yenilebilir) T. frondosa
  T. mesenterica (Yenilebilir) Tremellodendron pallidum (Yenilebilir)
  1.1.1.2.FAMİLYA: Sirobasidiaceae
  1.1.1.3.FAMİLYA: Hyaloriaceae
  1.1.2.TAKIM: Auriculariales
  1.1.2.1 .FAMİLYA: Auriculariaceae Auricularia auricula (Yenilebilir) A. polytricha
  Helicobasidium brebissoni
  1.1.3. TAKIM: Septobasidialos
  1.1.3.1. FAMİLYA: Septobasidiaceae Septobasium sp.

  Uredinella sp,
  1.2. ALT SINIF : Holobasidiomycetidae
  1.2.1. TAKIM: Darcrymyceaceae
  Calocera cornea
  C. viscosa
  Dacrymyces deliquescens
  D. palmatus (yenilebilir)
  Ducrymyces sp.
  Guepiniopsis alpinus
  1.2.2. TAKIM: Brachybasidiaceae
  1.2.2.1.FAMİLYA:Brachybasidia ceae
  1.2.3.TAKIM: Tulasnellales
  1.2.3.1. FAMİLYA: Tulasnellaceae
  Tulesnella sp.
  1.2.4. TAKIM: Exobasidiaceae
  1.2.4.1FAMİLYA. Exobasidiaceae
  Exobasidium vexans (Hastalık etmeni)
  1.2.5. TAKIM: Aphyllophorales (Polyporales)
  1.2.5.1.FAMİLYA: Cantharellaceae
  Cantharellus cibarius (Nefis)
  C. cinnabarinus (iyi)
  C. ignicolor (yenilebilir.fakat spekülasyonlar var)
  C. lateritius (Nefis)
  C. minör (İyi)
  C. subalbidus (Nefis)
  C. tubaeformis (İyi)
  C. xantpopus (Yenilebilir)
  Cratellus falax (Nefis)
  C. odoratus (Yenilebilir)
  Gomphus elevatus (Nefis)
  G: floccosus (Yenilebilir, fakat önerilmez)
  Polyozeilus multiplex (Yenilebilir)
  1.2.5.2.FAMİLYA: Coniophoraceae
  Coniophora puteana
  Serpulla lacrimans
  1.2.5.3.FAMİLYA: Cartiaciaceae
  Alevrodiscus oakesii
  Chondrostereum purpureum
  Christiansenia mycetophila
  Corticium bombyciunum
  Laxitextum bicolor
  Merulius incarnatus
  M. tremellosus
  Peniophora gigantea
  P. rufa
  Phanerochaete chrysorhiza
  Phlebia radiata
  Punctularia striggosa-zonata
  1.2.5.4.FAMİLYA: Gomphacea
  Ramaria araospora (Kaliteli)
  R. botritis (Zehirli)
  R. flava (kaliteli)
  R. gelatinosa (Zehirli)
  R. invalii (Yenilmez ,tad ve aroması iyi değil)
  R. mariei (Zehirli)
  R. pyxideta (Kaliteli)
  R. stricta
  1.2.5.5.FAMİLYA: Punctulariaceae

  Tunctularia strigosa-zonata (Bu tür
  daha önce Carticiaeceae
  familyasındada ele alınmıştı)
  1.2.5.6.FAMİLYA: Stereaceae
  Cotylidia diaphana
  Haematostereum sanguinolentum
  Lopharia cinerascens
  Stereum purpureum
  S. gausapatum
  S. frustulatum
  S. hirsitum
  S. complicatum
  S. ostrea
  S. str riatum
  1.2.5.7.FAMİLYA: Thelephoraceae
  1.2.5.8.FAMİLYA: Schizophyllaceae
  Henningsomyces sp.
  Plicaturopsis sp.
  Schizophyllum commune
  Stromatoscypha sp.
  1.2.5.9.FAMİLYA: Cyphellaceae (=Parotheleaceae)
  Cyphella sp.
  1.2.5.10.FAMİLYA: Clavariaceae
  Clavaria sp.
  1.2.5.11 .FAMİLYA: Clavulinaceae
  Clavulina rugosa
  1.2.5.12.FAMİLYA: Sparassidaceae
  Sparassis crispa
  S.radiata
  1.2.5.13.FAMİLYA: Auriscalpiaceae
  Auriscalpium vulgare
  1.2.5.14.FAMİLYA: Bankeraceae
  Banker a sp.
  Phellodon sp.
  1.2.5.15.FAMİLYA: Echinodontiaceae
  Echinodöntium tinctorium
  1.2.5.16.FAMİLYA: Hericiaceae
  Hericium erinaceus
  Clavicorona sp.
  1.2.5.17.FAMİLYA: Hydnaceae
  Hydnum imbricatum (Yenilebilir)
  H. repa^dum
  1.2.5.18.FAMİLYA:Bondarzewiac eae
  Bondarzevvia sp.
  1.2.5.19.FAMİLYA: Fistulinaceae
  Fistulina hepatica
  1.2.5.20.FAMİLYA: Ganodermataceae
  Ganoderma applonatum
  G. lucidum
  G. pseudoferreum
  1.2.5.21 .FAMİLYA: Hymenochaetaceae
  Asterostroma sp.
  Ülavariachaete sp.
  Coltricia sp.
  Hydnochaete olivaceum
  Hymenochaete badio-ferruginea
  Inoriotus sp.
  Lachnocladium sp.

  Phaedus sp. Phellinus sp. Vararia sp.
  1.2.5.22.FAMİLYA: Polyporaceae Albatrellus caeruleoporus A. cristatus A. ellisii . A. flettii
  A. ovinus (Yenilebilir) A. pescaprae
  Cenzites betulina
  Daedalea confragosa
  D. quercina
  Fomes fomentarius
  Irpex lacteus
  Polyporus arcularis
  P. badius
  P. brumalis
  P. hirtus
  P. radicatus
  P. squamosus (Yenilebilir)
  P. umbellatus (Nefis)
  P. varius
  Poria spissa
  Tyromyces caesius
  T. chioneus
  T. fragilis
  1.2.6.TAKIM: Agaricales
  1.2.6.l.FAMİLYA: Agaricaceae
  Agaricus arvensis (Nefis)
  A. augustus (Mükemmel)
  A. bisporus (Nefis)
  A. bitorquis (Nefis)
  A. californicus (Zehirli)
  A. campestris (Nefis)
  A. hondensis (Zehirli)
  A. hortensis
  A. langei
  A. meleagris (Zehirli)
  A. phaeolepidotus
  A. semotus
  A. silvicola
  A. squamuliferus
  A. subrutilescens (Nefis, dikkatle)
  A. xanthodermus (Zehirli)
  A. zanthodermus
  Chlorophyllum molybdites (Zehirli)
  Cystoderma amianthinum
  C. fallax
  Dissoderma paradoxum
  Lepiota americana
  L. aspera
  L. atrodisca
  L. cepaestipes (Muhtemelen Zehirli)
  L. clypeolaria (Zehirli)
  L. cristata (Muhtemelen Zehirli)
  L. josserandii (Öldürücü)
  L. lutea (Zehirli)

  L. naucina (Dikkatle Yenilebilir) L. rachodes (Nefis, DikkatleYenilebilir) L. rubrotineta (Tavsiye edilmez) Macrolepiota procera M. puellaris M.rbacodes
  Melanophyllum echinatum
  Phacolepiota aurea (Yenilebilir, fakat tavsiye edilmez) Squamanita umbonata
  1.2.6.2.FAMİLYA: Amanitaceae Amanita brunnescens (Zehirli) A. caesarea (Mükemmel) A. calyptroderma (Kaliteli) A. cinereopannosa (Belirlenememiş) A. citrina (Yenilmez, tad ve aroması kalitesiz) A. cokeri (Yenilmez) A. cothurnata (Zehirli) A. echinocephala (Kaliteli) A. farinosa
  A. flavoconia (Belirlenememiş) A. flavorubescens (Belirlenememiş) A. fulva (Kaliteli) A. gemmata (Zehirli) A. inaurata (Yenilmez) A. ineaurata (Kaliteli) A. pantherina (Zehirli) A. parcivolvata
  A. phalloides (Öldürücü Zehirli) A. porphyria (Zehirli)

  A. regalis
  A. rubescens (Mükemmel)
  A. silvicola (Güvenilir değil)
  A. smithiana
  A. spissa (Kaliteli)
  A. spreta (Zehirli olduğu bilinmiyor)
  A. strobiliformis (Kaliteli)
  A. umbrinolutea (Kaliteli)
  A. vaginata (Kaliteli)
  A. velosa (Kaliteli)
  A. verna (Öldürücü zehirli)
  A. virosa (Öldürücü zehirli) A. volvata (Yenilmez)
  A. wellsii
  Limacella glioderma
  L. guttate
  L. solidipes 1.2.6.3.FAMİLYA: Bolbitaceae
  Agrocybe acericola
  A. aegerita (Mükemmel)
  A. dura (Yenilebilir, fakat tavsiye edilmez)
  A. pediades (Yenilebilir, fakat tavsiye edilmez)
  A. praecox (Dikkatle yenilebilir)
  Bolbitus vitellinus
  Conocybe filaris (Öldürücü Zehirli)
  C. lactea (Yenilebilir)
  C. smithii (Kusturucu)
  C. tenera (Bilinmiyor, tavsiye edilmez)
  1.2.6.4.FAMİLYA: Coprinaceae

  Coprinus atrementarius (İyi, fakat yenildikten
  sonra 1-2 gün etkisi görülür)
  (Başka bir kaynakta ise kaliteli olduğu belirtilmiştir)
  Coprinus comatus (Nefis)
  C. disseminatus (Yenilir, fakat tad
  ve aroması iyi değil)
  C. lagopus
  C. micaceus (Yenilir)
  C. niveus (Yenilir, fakat tad ve
  aroması iyi değil)
  C. picaceus (Yenilir, fakat tad ve
  aroması iyi değil)
  C. plicatilis (Yenilir, fakat tad ve
  aroması iyi değil)
  C. quadrifidus (Yenilir, fakat tad ve
  aroması iyi değil)
  C. radians (Yenilir, fakat tad ve
  aroması iyi değil)
  C. silvaticus (Yenilir, fakat tad ve
  aroması iyi değil)
  Panaeolus ater (Zehirli)
  P. campanulatus (Yenilmez, fakat tad
  ve aroması iyi değil)
  P. semiovatus (Yenilmez, fakat tad ve
  aroması iyi değil)
  P. subbalteatus
  Psathyrella candolleana (Yenilebilir)
  P. conissans
  P. epimyces
  P. foenisecii (Yenilebilir) P. hydrophila P. langistriata P. rugacephala (Yenilebilir) P. subatrata (Yenilmez, tad ve aroması iyi değil) P. velutina (Yenilebilir) 1.2.6.5.FAMILYA: Crepidotaceae
  Crepidotus applanatus (Zehirsiz olduğu halde yenilebilir olduğu belirlenememiştir) C. mollis (Kaliteli) C. verrucisporuo Sîmocybe centunculuc Tubaria confragosa T. furfuracea
  1.2.6.6.FAMİLYA: Entolomataceae Clitopilus prunulus (İyi. kaliteli) Entoloma abortium (Dikkatle yenilebilir. Çünkü Entolama cinsinin zehirli türleri fazladır)
  E. incanum (Yenilmez, tad ve aroması iyi değil) E. lividum (Zehirli) E. madidum (Tartışmalı) E. murraii
  E. nidorosum (Zehirli) E. porphyrophaeum (Yenilebilir) E. salmoneum

  E. serrulatum E. sinuatum (Zehirli) E. strictius (Zehirli) E. vernum (Zehirli) E. violaceum Pouzarella nodospora Rhodocybe mundula R. truncata (Yenilebilir)
  1.2.6.7.FAMİLYA: Hygrophoraceae
  Hygrophorus agathosmus (Yenilebilir) (Kaliteli)
  H. atramentosus (Mükemmel)
  H. bakerensis (Yenilebilir)
  H. brevisporus
  H. camarophyllus (Yenilebilir)
  H. cantharellus (Yenilebilir)
  H. chrysodan (Yenilebilir)
  H. cocineus (Yenilebilir)
  H. conicus (Muhtemelen zehirli)
  H. eburneus (Yenilebilir) (Kaliteli)
  H. flavescens (Yenilebilir)
  H. flavodiscus (Yenilebilir)
  H. hypothejus (Yenilebilir)
  H. inocybiformis (Tehlikeli olabilir)
  H. limacinus (Mükemmel)
  H. marginatus (Yenilebilir)
  H. marzuolus (Mükemmel)
  H. melizeus (Kaliteli)
  H. miniatus (Yenilebilir) (Kaliteli)
  H. niveus (Yenilebilir)
  H. olivaceoalbus (Tehlikeli olabilir)
  H. pratensis (Nefis)
  H. psittacinus (Yenilebilir)
  H. pudorinus (Yenilebilir)
  H. puniceus (Kaliteli)
  H. russula (Kaliteli, iyi)
  H. spadiceus (Kaliteli)
  H. speciosus (Yenilebilir)
  1.2.6.8.FAMİLYA: Pluteaceae
  Pluteus admirabilis (Yenilebilir)
  P. atromarginatus (Yenilebilir)
  P. aurantiorugosus (Yenilebilir) (Kaliteli)
  P. cervinus (Yenilebilir) (Kaliteli)
  P.longistriatus (Yenilebilir)
  P.petasatus (Yenilebilir)
  Volvariella bombycina (Yenilebilir)
  V. pusula
  V. speciosa (Yenilebilir)
  V. surrecta
  1.2.6.9.FAMİLYA: Strophariaceae
  Naematoloma capnoides (İyi, kaliteli)
  N. dispersum
  N. fasciculare (Zehirli)
  N. sublateritium (İyi)
  Phaeomarasmius erinaceellus
  Pholiota astragalina
  P. aurivella (İyi, dikkatle yenilebilir)
  P. carbonaria
  P. destruens (Yenilebilir)

  P. flammans
  P. mutabilis (İyi, dikkatle yenilebilir) P. squarrosa (Zehirli) P. squarrosoides (Yenilebilir) P. terrestris (Yenilebilir) Psilocybe baeocystris (Hallucinogenic) P. caerulipes (Hallucinogenic) P. caprophila (Hallucinogenic) P. cubensis (Hallucinogenic) P. cyanescens (Hallucinogenic) P. montana (Nisbeten daha az Hallucinogenic) P. pelliculasa (Hallucinogenic) P. semilanceata (Hallucinogenic) P. squamosa
  P. stunteii (Hallucinogenic) Stropharia aeruginosa S. ambigua (Tartışmalı) S. coronila (Zehirli) S. hardii S. harnemannii S. rugossoannulata (Nefis) S. semiglobata (Yenilebilir) 1.2.6.10.FAMİLYA: Tricholomataceae Armillaria albolanaripes A. caligata (Nefis)
  A. mellea (Nefis, dikkatle yenilebilir) A. ponderosa (Nefis) A. straminea A. tabascens (İyi, dikkatle yenilebilir)
  A. zelleri (Yenilebilir)
  Asterophora lycoperdoides
  Baeospora myosura
  B. myriadophylla
  Calocybe carnea
  Cantharellula umbonata (İyi)
  Catathelasma imperialis (Yenilebilir)
  C. ventricosa (İyi)
  Caulorhiza umbonata
  Cheimonophyllum candidissimus
  Clitocybe avellaneialba
  C. clavipes Dikkatle yenilebilir)
  C. dealbata (Zehirli)
  C. dilatata (Zehirli)
  C. ectypoides
  C. gibba (Yenilebilir)
  C. gigantea (Yenilebilir)
  C. nebularis
  C. nuda (Nefis)
  C. odora (Yenilebilir)
  C. suaveolens
  Clitocybula atrialba
  C. familia (Yenilebilir)
  Collybia acervata
  C. alkalivirens
  C. confluens (dikketle yenilebilir)
  C. dryophila (Yenilebilir)
  C. iocephale
  C. maculata
  C. spongiosa
  C. tuberosa
  Crinipellis zonata
  Cyptotrama asprata
  Flammulina velutipes (Yenilebilir)
  Gerronema chrysophylla
  Hohenbuehelia petaloides (Yenilebilir)
  Hypsizygus tessulatus (Yenilebilir)
  Laccaria laccata (İyi, dikkatle yenilebilir)
  L. ochropurpurea (İyi)
  L. trullisata (Yenilebilir)
  Lentinus edodes (Nefis)
  L. lepideus (Yenilebilir)
  L. ponderosus
  Leucopaxillus albissimus (Tartışmalı)
  L. amarus (Yemek için çok acı)
  Lyophyllum decastes (İyi, dikkatle yenilebilir)
  Macrocystidia cucumis
  Marasmiellus albuscorticis
  M. nigripes
  Marasmius cohaerens
  M. oreades (İyi. dikkatle yenilebilir)
  M. plicatulus
  M. rotula
  M. scorodonius (Yenilebilir)
  M. siccus
  M. strictipes.
  Melanoleuca alboflavida (Yenilebilir)
  M. melaleuca (Yenilebilir)
  Mycromphale foetium
  Mycena acicula
  M. epipterygia
  M. galericulata
  M. haematopus
  M. leaiana
  M. luteopallens
  M. maculata
  M. overholteii
  M. pura (Dikkatle yenilebilir)
  M. strobilinoides
  M. subcaerulea
  Myxomphalia maura
  Omphalina ericetorum
  Omphalotus olearius (Zehirli)
  Oudemansiella radicata (Yenilebilir)
  Panellus serotinus (Yenilebilir)
  P. stipticus
  Panus rudis
  Phyllotopsis nidulans (Belirlenememiş)
  Pleurocybella porrigens (İyi)
  Pleurotus dryinus (Yenilebilir)
  P. florida (Nefis)
  P. sajor-caju (Nefis)
  P. ostreatus (Nefis)
  Porpoloma umbrosum
  Resupinatus applicatus
  Rhodotus palmatus
  Rickenella fibula

  Riportites tricholoma
  Strobilurus conigenoides
  S. trullisatus Tectella patellaris Tricholoma aurantium T. flavovirens (İyi) T. imbricatum T. pardinum (Zehirli) T. pessundetum (Zehirli) T. popilunum (Yenilebilir) T. portentosum (İyi. dikkatle yenilebilir) T. sagonaceum T. sejunctum
  T. vaccinum (Kesinlik kazanmamıştır) T. virgatum Tricholomopsis decore T. platyphlla (Dikkatle yenilebilir) T. rutilans T. sulfureodes Xeromphalina campanella 2.SINIF: Gastromycetes

 2. #2
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Devam: Mantarın Sınıflandırılması

  2.1.TAKIM: Sclerodermatales
  2.1.1.FAMİLYA: Sclerodermateceae Pisolithus Tinctorius (Avrupa'nın bir kısmında yenildiği belirlenmiştir) Scleroderma citrinum (Zehirli) S. geaster
  2.1.2.FAMİLYA: Astraeaceae Astraeus hygrometricus
  Myriostoma coliforme 2.1.3.FAMİLYA: Diplocystaceae
  Diplocystis sp.
  2.1.4.FAMİLYA: Sphaerobolaceae
  Sphaerobolus stellatus
  2.2.TAKIM: Melanogastrales
  Melanogster sp.
  Leucogaster sp.
  Torrendla sp.
  2.3.TAKIM: Tulostomatales
  2.3.1.FAMİLYA: Tulostomataceae
  Tulostoma brumale
  T. simulans
  2.3.2.FAMİLYA: Calostomatacea
  Calostoma cinnabarina
  2.3.3.FAMILYA: Phelloriniaceae
  Phellorinia sp.
  2.3.4.FAMİLYA: Battarraeaceae
  Battarrae phalloides
  2.4.TAKIM: Lycoperdales
  2.4.1.FAMİLYA: Mycenastraceae
  Mycenatrum corium
  2.4.2.FAMİLYA: Mesophelliaceae
  Mesophellia sp.
  Castoreum sp.
  2.4.3.FAMİLYA: Broomeiaceae
  Broomeia sp. 2.4.4.FAMİLYA: Gaestraceae
  Gaestrum fornicatum

  G. pectinatum G. saccatum G. triplex G. sessile
  2.4.5.FAMİLYA: Lycoperdaceae Bovista pila B. nigrescens
  B. plumbea
  Calvatia booniana (Nefis)
  C. craniformis (Nefis)
  C. cyanthiformis (Nefis)
  C. gigantea (Nefis)
  C. rubroflava (Teknik olarak yenilebilir,
  fakat tadı kötüdür)
  C. utriförmis
  Lycoperdon echinatum
  L. perlatum (Nefis)
  L. pyriformis (Nefis)
  2.5.TAKIM: Nidulariales
  2.5.A.FAMİLYA: Nidulariaceae
  Cyathus striatus
  2.6.TAKIM: Phallales
  2.6.1.FAMİLYA: Clathraceae
  Clathrus columnatus
  Lysurus gardneri
  2.6.2.FAMİLYA: Phallaceae
  Mutinus sp.
  Phallus sp.
  2.6.3.FAMİLYA: Claustulaceae
  Claustula sp.
  2.6.4.FAMİLYA: Protophallaceae
  Protubera sp.
  2.6.5.FAMİLYA: Gelopellidaceae
  Gelopellis sp.
  2.7.TAKIM: Gautieriales
  Gautieria morchelliformis
  2.8.TAKIM: Hymenogastrales
  2.8.1.FAMİLYA: Gastrosporriaceae
  Gastrosporrium simplex
  2.8.2.FAMİLYA: Protogastraceae
  Protogaster rhizophilus
  2.8.3.FAMİLYA: Octavianiaceae (Octavianinaceae)
  Octaviania sp.
  Sclerogaster sp.
  2.8.4.FAMİLYA: Hymenogastraceae
  Hymenogaster sp.
  2.8.5.FAMİLYA: Rhizopogonaceae
  Rhizopogon occidentalis
  Truncocolumella sp.
  2.8.6.FAMİLYA: Elasmomycetaceae
  Elasmomyces sp.
  Zelleromyce sp.
  2.8.7.FAMİLYA: Hydnangiaceae
  Hydnangium sp.
  2.8.8.FAMİLYA: Gasterellaceae
  Gasterella sp.
  2.9.TAKIM: Podaxales
  2.9.1.FAMİLYA: Podaxaceae

  Podaxis pistilaris
  2.9.2.FAMİLYA: Cribbeaceae
  Cribbea sp.
  2.9.3.FAMİLYA: Secotiaceae
  Endoptychum sp.
  Galendpsis sp.
  Gyrophragmium sp.
  Montagnea sp.
  Secotium sp.
  3.SINIF: Discomycetes
  3.1.TAKIM: Tuberales 3.1.1.FAMİLYA: Tuberaceae
  Tuber melanosporum
  T. aestivum
  T. bituminatum
  T. brumale
  T. hiemalbum
  T. magnatum
  T. mesentricim
  T. nigrum
  T. uncinatum
  Çoğu kez botanik sınıflama cins ve türlerin tanımlanmasında yeterli olamadığından, araştırıcılar botanik sınıflandırmanın dışında bazı ek sınıflandırma şekilleri ilave etmişlerdir. Nitekim mantarların morfolojik yapısı dikkate alınarak sap, şapka, lamel ve sporlarının gösterdikleri farklılıklara göre sınıflandırmaları yapılmıştır. Bunların çinde en çok kullanılanı, sporların özelliği dikkate alınarak yapılan sınıflamadır. CHRISTENSEN (1965) 'e göre bu sınıflamada:

  1. Sporları beyaz renkli mantarlar (Örnek : Lentinus, Lactarius,
  Amanita, Amanitopsis, Lepiota, Armillaria, Hygrophorus,
  Cantharellus. Clitocybe, Omphalia, Marasmius, Russula, Collybia,
  Mycena, Schizophyllum, Panus. Trogia ve Lentines)
  2. Sporları sarı-kahve renkli mantarlar (Örnek : Pholiota,
  Paxillus, Crepidotus. Flammula, Bolbitius. Inocybe. Naucoria,
  Cortinarius, Inocybe, Hebeloma)
  3. Sporları pembe renkli mantarlar (Örnek : Claudopus,
  Volvaria, Pluteus, Entoloma, Clitopilus, Leptonia, Nolanea) .
  4. Sporları mor-kahve renkli mantarlar (Örnek : Agaricus,
  Stropharia, Hypholoma, Psathyra, Psilocybe)
  5. Sporları siyah renkli mantarlar (Örnek : Coprinus,
  Gomphidius, Psathyrella, Panaeolus) şeklinde ayrım yapılmaktadır.

  Prof.Dr.Atila GÜNAY MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KİTABI

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •