İklimin uygun olmadığı zamanlarda, ser içindeki sıcaklık derecesi, serde yetiştirilecek bitkilerin sıcaklık isteğinin altına düştüğü günlerde veya zamanlarda serlerdeki sıcaklığı istenen seviyeye çıkarmak için suni yoldan ısıtılması gerekir. Ülkemizin güney bölgelerinde, gündüz sıcaklığı çoğu kez yüksektir. Ancak bulutlu günlerde sıcaklık istenenin altına düşer. Gece ise sıcaklık düşüktür. Hatta zaman zaman don olayları bile gündeme gelir. Bizde serlerin ısıtılması üzerine genel düşünce, soğuk zamanlarda bitkileri dondan korumak üzerine yoğunlaşmıştır. Bu bakım­dan ısıtmaya gereken önem verilmemektedir. Oysa bir domates bitkisin­de çiçek tomurcuklarının oluşması, meydana gelmesi, dölleme ve döllen­me olayının cereyan etmesi ve meyve tutumu için en az istenilen sıcak­lık 10°C'dir. Bunun altındaki sıcaklık derecelerinde yukarıda belirtilen gelişmeler meydana gelmediğinden domateslerdeki verim oranı düşük olur. Nitekim ısıtma yapılmayan, sadece bitkilerin dondan korunduğu serlerde verim 6-8 ton civarında iken ısıtılan serlerde bu rakam 20-30 tona kadar çıkmaktadır.
Serlerin ısıtılması çeşitli şekillerde yapılabilir. Soğuk bölgelerde serlerin devamlı ısıtılması gerektiğinde kullanılacak ısıtma şekliyle, sıcak bölgelerde ve kesintili yapılan ısıtmalarda kullanılacak ısıtma şekilleri farklılık gösterir.
Sıcak bölgelerde kesintili ısıtma yapılır. Çünkü güneşin doğma­sıyla beraber ser içinde sıcaklık yükselir ve ser doğal biçimde birden bire ısınır. Akşam güneş batar batmaz, serde sıcaklık aniden düşer. Bu bakımdan serde yapılacak ısıtma sistemi, güneş yoluyla doğal ısıtma devreye girdiğinde devreden çıkacak, güneş battığında hemen devreye girecek özellikte olmalıdır.
Soğuk bölgelerde ve devamlı ısıtma yapılan serlerde ise, doğal ısıtma fazla etkili olmadığından serde sürekli ısıtma sağlayacak bir sis­tem seçilmelidir.
Bulunduğumuz coğrafi bölgede güneşlenme durumu, ser dışı sıcaklığı, serde yetiştirilecek bitkilerin istemiş oldukları sıcaklık derece­leri, yani ser içi sıcaklığı ve hatta ısıtmada kullanılacak enerji şekli dik­kate alınarak, serdeki ısıtma sistemlerini aşağıdaki şekilde guruplayabi-liriz.
A. Isıtmasız serler ve doğal güneş ışıklarından yararlanılarak
serlerin ısıtılması
a. Bitki yetiştirme devresinin esas alınması (Yıl içindeki sıcaklık
derecelerine ve güneşlenmeye bağlı olarak, serde yetiştirilecek ürünle­
rin, yetiştirme sürelerinin yıl içine dağıtılması)
b. Serde çeşitli koruyucu önlemler alınması (Örneğin, ser + tünel,
ser + tünel + hasır, Çift katlı örtü malzemesi, Ser + İç örtüler vb. gibi ted­
birler alınarak, ser içi sıcaklığının korunması, ısı kaybının azaltılması ve
yetiştiricilik yapılması)
B. Isıtmalı serler ,
a. Tünel ısıtma
b. Sobalı ısıtma
Sobalı ısıtma değişik şekillerde gruplara ayrılabilir.
ba. Sobanın yapılışında kullanılan malzeme şekline göre
baa. Demir veya saç sobalarla ısıtma
bab. Toprak sobalarla ısıtma
bb. Isıtma şekline göre
bba. Ortamı direk ısıtan sobalarla ısıtma (Sobaların gövde
ve borularıyla sere direkt sıcaklık verilmesi sistemi)
bbb. Ortalama sıcak hava üfleyen sobalarla ısıtma
be. Sobada kullanılan yakıt cinsine göre
bca. Katı yakıt yakan sobalarla ısıtma (Saman, Talaş, Odun,
Linyit ve Taş kömürü vb.)
bcb. Sıvı yakıt yakan sobalarla ısıtma (Mazot, Gaz, Fuel-oil)
bcc. Gaz yakan sobalarla ısıtma (Hava gazı, Doğal gaz, metan,
etan gibi sıvılaştırılmış gazlar)
bcd. Elektrik enerjisi kullanan sobalarla ısıtma.
c. Kalorifer sistemiyle ısıtma
ca. Alçak basınçlı kalorifer sistemiyle ısıtma (Sıcak sulu sistem)
cb. Yüksek basınçlı kalorifer sistemiyle ısıtma (Buharlı sistem.)
d. Rüzgar enerjisinin serin ısıtılmasında kullanılması.
e. Güneş enerjisinin serin ısıtılmasında kullanılması
f. Jeotermal sıcak suların serin ısıtılmasında kullanılması
h. Diğer enerji çeşitlerinin serin ısıtılmasında kullanılması
ha. Atık sıcak suların kullanımı (Elektrik.bez ve şeker fabrika­ları)
hb. Fabrika ısıtma bacalarının kullanımı (Tuğla, Demi çelik
Fb.bacaları) hc. Organik maddelerin ihtimarmda çıkan sıcaklığın kullanımı
(Saman, cibre, prina vb.) hd. Isı Pompalarının serin ısıtılmasında kullanılması
Şimdi bu değişik ısıtma şekillerini tek tek ele alıp inceleyelim.