BİTKİLERİN BESİN MADDELERİNİ ALMASI
Bitkiler besin maddelerini havadan ve topraktan alır. Gündüz hava¬dan solunum sırasında CO2 ve N, duruma bağlı olarak H alınır, O2 ver¬ilir. Gece ise O2 alınır, CO2 verilir. Bu maddeler alındıktan sonra bit¬kide meydana gelen fotosentez sonucu bunlar çeşitli organik ürünler ol¬arak ortaya çıkar ve topraktan alman değişik elementlerle birleşerek, bitkiler için gerekli diğer maddeleri oluşturur. Fotosentez basit olarak aşağıdaki formülle gösterilebilir.
CO2 + H2O + klorofil yardımıyla ışık ■>■ CH2O + O2
(Formaldehit ve oksijen)
CO2 + H2O + klorofil yardımıyla ışık —>► CH2O + O2
(formaldehit ve oksijen) ■—>- 6CH2O—->- CgH^Og (Heksoz şeker)
Bu kimyasal olay sonucu formaldehit ve oksijen ara ürün olarak meydana gelir ve daha sonra altı adet formaldehit birleşerek heksoz şekere polimerize olur.
Konumuz gübreleme olduğundan, biz burada kökler yardımıyla top¬raktan alınan besin maddelerinin almış şekli üzerinde duracağız.
Bitkilerin gereksinim duydukları besin maddeleri bünyelerinde bu¬lundurdukları maddelerdir. Bitkiler toprakta bulunan besin mad¬delerinden ya toprak çözeltisinde çözünmüş olanlarını, yada toprağın katı fazında adsorbe edilmiş halde tutulan besin maddelerini alır. Bir çok araştırıcı toprak kolloidlerini bitkilerin doğal besin kaynağı kabul eder. Su doğal bir çözücü olduğundan, toprak içindeki maddeleri bünyesinde çözerek bir çözelti meydana getirir. Bu çözeltiye "Toprak Çözeltisi " denir. Toprak çözeltisi içsel ve dışsal olarak iki sınıfa ayrılır. İçsel toprak çözeltisi toprağın ince parçacıklarının üstünü kaplayan ve içinde çözünmüş madde miktarı yönünden toprağın katı fazıyla denge halinde bulunan çözeltidir. Dışsal çözelti ise toprağın geniş boşluklarında ve kılcal borularında bulunan su içinde çözülmüş mad¬delerdir, içsel çözeltiye karşın sulandırılmış seyrektik bir çözelti görünümde olup, bitkiler tarafından daha kolaylıkla alınır (KAÇAR 1979).
Toprak çözeltisi çevre koşullarına ve bulunduğu toprağın yapısal özelliğine göre farklılık gösterir. Toprak çözeltisinin oluşumuna ve değişimine topraktaki canlıların, özellikle mikroorganizmaların bile et¬kisi olabilir. Toprak çözeltisinin durağan bir özelliği yoktur. Anyon ve katyonların etkisi altında devamlı bir değişim gösterir. Suyun azlığı veya çokluğu çözeltinin konsantrasyonunu değiştirir. Toprak çözeltisiyle top¬rağın katı fazı arasında devamlı bir alış veriş bulunur. Çözeltideki mad¬deler azaldıkça, katı fazdan çözeltiye element transferi olur. Böylece çözeltinin çoğu kez dengesi korunur. Bazen tersi durum ortaya çıkmasıyla çözeltideki maddeler çökerek katı hale geçer ve toprağın katı kısmını oluşturur. Toprak çözeltisinde denge bozulduğunda bitkilerde besin noksanlıkları ortaya çıkar. Toprak çözeltisi içinde bulunan bitki besin maddelerinin miktarına "İNTERSİTE ETMENİ " , toprakta katı fazda bulunan besin maddeleri miktarına "KAPASİTE ETMENİ " denir. KAÇAR (1979), topraklarda pH ölçüsüne esas olan çözeltideki hidrojen iyonları konsantrasyonu olan "AKTİF ASİTLİK " i intensite etmenine, toprak kolloidleri tarafından değiştirilebilir halde tutulan hidrojen mik¬tarı olan "TOPLAM ASİTLİK"! ise kapasite etmenine örnek göster¬mektedir.
Toprak çözeltisindeki besin maddeleri iyonlar halindedir. Kökler ta¬rafından besin maddelerinin alınması için ya köklerin besin mad¬delerinin bulunduğu kısma doğru toprakta büyümeleri, yönelmeleri yada besin maddelerinin kök etki alanına taşınması gerekir. Topraktaki iyonların kök etki alanına taşınması kitle hareketi ve difüzyon yoluyla olur. Kitle hareketiyle iyonların kök bölgesine taşınmasında, suyun etki¬li rolü vardır. Bunun için yağışlardan ve sulamadan sonra toprak içinde hızlı bir kitle hareketi meydana gelir. Bu hareket evaporasyon (bu¬harlaşma) etkisiyle toprakta su miktarı azaldığında en yavaş şekle döner. Bitkiler tarafından su alındıkça, su kök bölgesine doğru çekildiğinde kitle hareketine sebep olur ve hareketi kısmen hızlandırır, iyonlar kitle hareketiyle göreceli olarak uzak aralıklarla taşınır. Suyun kitle hareketiyle kök etki alanına taşınması ve bu iyonların kökler ta¬rafından alınması, fizikokimyasal işlemlerle gerçekleşir.
Difüzyon yoluyla da iyonlar kök etki alanına taşınır. Ancak bu ha¬reket kitle hareketine karşı daha yavaş ve daha az etkilidir. Hareketin hızı günde 1 cm kadar olup, çok kısa aralıklarla meydana gelir.
Toprağın katı kısmında adsorbe edilmiş bitki besin maddelerinin bit¬kiler tarafından alınmasındaki iki değişik kuram karbonik asit ve kon¬tak değişim dir.
Toprakta tutunmuş bulunan besin maddelerinin karbonik asit ku¬ramı ile alınması sırasında bu besin maddelerinin önce toprak çözeltisine geçmeleri gerekir. Bunun için gerek havadan toprağa girmiş olan CO2 ve gerekse bitki köklerinin solumun sırasında toprağa verdiği CO2 topraktaki su ile birleşerek karbonik asitleri meydana getirir. Bu durum aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşir:
H2CO3
Daha sonra oluşan karbonik asit iyonlarına ayrışır. Böylece
H2CO3 > H+ + HCO"3 oluşur.
Karbonik asitin bir veya iki hidrojeni, toprakta kil yüzeyinde ad-sorbe halde bulunan bir değerli Na ve K, iki değerli Ca gibi katyonlarla yer değiştirir. Bu olay aşağıda gösterilmiştir:
(Kil + K+) + H+ + HCO~3 > (Kil + H+) + KHCO3
veya Ca(HCO3)2
Daha sonra kök kenarına gelen KHCOg iyon çiftindeki K, kök hücreleri içinde bulunan HCO"3'ün dışarı verdiği H iyonu ile yer değiştirir. Böylece topraktaki K iyonu bitki bünyesine alınırken, bitki bünyesindeki H iyonu toprağa verilir.
Bitki köklerinin dışarıya verdiği CO2 miktarıyla aldıkları besin mad¬deleri arasında yakın bir ilişki bulunmakta ve ne kadar fazla CO2 salgılanırsa, o kadar fazla besin maddesi alınmaktadır. Zaten fazla kar¬bondioksit salgılayan bitkilerin katyon değişim yüzdeleri daha yüksek olmaktadır.
Kontak değişim kuramıyla besin maddelerinin alınmasında, besin maddelerinin toprak çözeltisine geçmesine ve ortamda CO2 bu¬lunmasına gerek yoktur. Toprakta bulunan killeri daha çök eksi yüklere sahiptir ve bu nedenle de artı yüklü katyonları adsorbe eder. Katyonlarm kil üzerinde adsorbe edilme gücü değişik olduğundan, ortam içinde bir hareketlilik bulunur. Hareket titreşim şeklinde ortaya çıkar. Bu olaya "OSSİLASYON" adı verilir. JENNY (1936)' e göre, çözeltideki mineral maddelerle kil üzerinde adsorbe olmuş mineral maddeler arasında, yine iki ayrı kil üzerinde adsorbe edilmiş mineral maddeler arasında ve kil ile kök arasında gerçekleşen bu olaya "Kontak Değişim." denir. Bu kurama göre iki ayrı kil üzerindeki iyonların killer birbirine yaklaştığı zaman ossilasyon volümleri birbiri üzerine çakışır ve bu çakışma sırasında iyonlar arasında yer değiştirme meydana gelir. Aynı şekilde kil üzerindeki bir iyon ile kökün çıkardığı H iyonunun yer değiştirmesi sonucu bitki tarafından topraktaki besin maddesi alınır.

Serlerde Gübreleme

Prof Dr Atila GÜNEY - Doç Dr Cihat KÜTÜK