Bu konuda arama mororunda her hangi bir bilgi çıkmadı. Bu nedenle yayınlanan bu yönetmeliği ekledim. Eger var ise bu mesajımı lütfen siliniz.(Yöneticilerimiz)


Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği
Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliği Yetki Kanunu: 6968-441

Yayımlandığı R.Gazete: 24.08.2005/25916

Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlandığı R.Gazete: 31.07.2009/27305

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin bulundukları, taşındıkları ve yetiştirildikleri ortamların zararlı organizmalardan arındırılması, miktar ve kalite kayıplarının önlenmesi, fümigasyon işlerini yapacak personelin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve yetkili kılınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ürünü ve orman ürünlerinin; alıcı ülke zirai karantina mevzuatının gerektirmesi, ithalat, ihracat, re-export ve transit geçişlerde böcek, akar, nematod, hastalık, yabancı ot gibi zararlı organizmalarla bulaşık olduğunun inspektörlerce tespit edilmesi ve lüzum görülmesi; ambalaj maddelerinin, depo, silo, gemi, konteynır gibi bulundukları ortamların temizlenmesi ve iç karantinaya tabi zararlı organizmaların belirlenmesi, kültür bitkilerinin yetiştirildiği ortamların temizlenmesi hallerinde, ayrıca fümigasyon için uygun hale getirilen müze, kütüphane, gıda üreten ve depolayan imalathane, fabrika ile tamamen boş ambar ve depolarda istek üzerine uygulanacak fümigasyonla ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu, 969 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (k) ve (l) bentleri ile 10 uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl, İlçe Müdürlükleri ile Zirai Karantina Müdürlüklerini,

Zararlı organizma: Bitkilerde ve bitkisel ürünlerde zarar yapan bütün biyolojik dönemlerdeki tüm hayvanları, bitkiler alemine bağlı canlı organizmalar ile fungus, bakteri, virüs ve diğer patojenleri,

Bitki: Her türlü bitkilerle bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer her türlü parçaları,

Bitkisel ürün: Tane dahil bitkisel orijinli işlenmemiş materyal ile işlendiği halde doğası ve işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların giriş ve yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş ürünleri,

Fümigasyon: Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemini,

Fümigant: Fümigasyonda kullanılan, zararlı organizmalara gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formunda pestisitleri,

Doz: Fümigantın, birim ağırlığa, alana veya hacme uygulanan gram (g.), mililitre (ml.) veya santimetreküp (cm3) cinsinden miktarı,

Fümigasyon alanı: Fümigasyonun yapıldığı yerin yanında yaklaşılmasının hayati tehlike arz ettiği alanı,

Fümigasyon tutanağı: Fümigasyonu talep edenlerin yetkili temsilcileri ile fümigasyon operatörleri tarafından düzenlenerek imza altına alınan belgeyi,

Fümigasyon operatörü: Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen ziraat mühendislerini,

Fümigasyon operatörü yardımcısı: Fümigasyon işlerinde yeterliliği Bakanlıkça tespit edilerek belgelendirilen ziraat teknikerlerini ve ziraat teknisyenlerini,

Fümigasyon operatörü belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitilerek başarılı olan ziraat mühendislerine verilen belgeyi,

Fümigasyon operatör yardımcısı belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitilerek başarılı olan ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerine verilen belgeyi,

Fümigasyon ruhsat belgesi: Bu Yönetmelikteki esaslara ve Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara göre, fümigasyonu ticari amaçla yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile diğer resmi kurum ve kuruluşlara verilen belgeyi,

Fümigasyon operatörü kimlik kartı: Fümigasyon işlerinden sorumlu fümigasyon operatörlerine verilen kartı,

Diğer resmi kurum ve kuruluşlar: Bu Yönetmelik esaslarına göre kendi fümigasyonunu bünyesinde çalıştırdığı fümigasyon operatörlerine yaptıracak Türkiye Büyük Millet Meclisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım İşletmeleri, büyükşehir belediyeleri, milli saraylar gibi kuruluşları,

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Fümigasyon Operatörü ve Yardımcı Adaylarında Aranan Şartlar ve Seçilen

Adayların Eğitimi

Adaylarda aranan şartlar

Madde 5 — Fümigasyon operatörü ve yardımcısı olmak isteyen adaylarda aranılan nitelikler şunlardır:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 18 yaşından küçük olmamak,

c) Kalp ve solunum yolları hastası olmamak,

d) Görme, konuşma ve işitme özürlü olmamak,

e) Saralı ve akli dengesi bozuk olmamak,

f) El ve ayaklarını kullanamayacak derecede özürlü olmamak,

g) Ziraat mühendisi, ziraat teknikeri veya ziraat teknisyeni olmak.

Başvurular ve istenilen belgeler

Madde 6 — İl ve ilçe müdürlüğü bitki koruma hizmetleri ile zirai karantina müdürlükleri, operatör ve operatör yardımcısı adaylarını tespit ederek Genel Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, Genel Müdürlükte fümigasyon uygulamaları ile ilgili çalışan teknik personel de fümigasyon eğitimine katılmak ve belge almak üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.

Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar dilekçe ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar ise dilekçelerine ilaveten, kuruluşlarında fümigasyon işlerinde çalıştırılacaklarına dair görevlendirme yazısı ile Genel Müdürlüğe veya müdürlüklere başvururlar.

Kursa katılacak adaylardan aşağıda sıralanan belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı sureti veya resmi onaylı fotokopisi,

b) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların noter tasdikli diploma sureti,

c) 5 inci maddenin (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hastalıklar ve özürlerinin bulunmadığına dair heyet raporu,

d) 3 adet fotoğraf,

e) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların ikametgah belgesi,

Bu maddenin (c) bendinde bahsi geçen heyet raporu beş yıl süre ile geçerli olup, ilgilinin göreve devam etmesini talep etmesi halinde yeni bir heyet raporu sunması zorunludur. Ayrıca 17 nci maddedeki şartların uygunluğu tekrar gözden geçirilir. Heyet raporunu 5 yıl sonra yenilemeyenler fümigasyon işini yapamazlar.

Kurslar ve belgelerin düzenlenmesi

Madde 7 — Zirai karantina müdürlükleri veya uygun görülen il müdürlüklerinde, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki hükümlere göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda, iki hafta süre ile programları Genel Müdürlük tarafından hazırlanan kurslar düzenlenir. Operatör ve operatör yardımcıları beş yılda bir Bakanlığın belirlediği tarih ve yerlerde hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim neticesi başarılı olmayanların belgeleri iptal edilir.

Adaylara, zirai mücadele araştırma enstitülerinden en az bir, zirai karantina müdürlüklerinden iki olmak üzere, en az üç kişilik bir komisyonca teorik ve pratik bilgiler verilir.

Kurs sonunda değerlendirme sınavı yapılır. Değerlendirmede 100 üzerinden 70 puan alanlar, Fümigasyon Operatörü ve Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi almaya hak kazanırlar.

Sınav sonuç tutanakları Genel Müdürlüğe gönderilir. Değerlendirmelere göre hak sahiplerine, örnekleri bu Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’ sinde gösterilen "Fümigasyon Operatör Belgesi" ve "Fümigasyon Operatör Yardımcısı Belgesi" ile EK-III’ ünde gösterilen fümigasyon operatörlerine verilen "Fümigasyon Operatörü Kimlik Kartı" Genel Müdürlükçe düzenlenir.

Beş yıl sonunda yeniden alınacak heyet raporunun müdürlüklere verilmesi üzerine, fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcı belgeleri müdürlükler tarafından beş yıl süre ile geçerli olmak üzere vize edilir. Vizesi yapılamayan operatörlerin belgeleri iptal edilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

Diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan kurslara katılacaklar, Genel Müdürlüğün belirlediği kurs ücretlerini ilgili müdürlüğün döner sermaye işletmesine öderler. Kurs ücretlerini ödemeyenler kursa ve sınava alınmazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fümigasyon Şartları

Vakumlu fümigasyonun teknik şartları

Madde 8 — Vakumlu fümigasyonda aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

a) Vakum fümigatuvarları Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara uygun olmalıdır.

b) Fümigasyon odasına, fümigant mutlaka gaz halinde verilmelidir.

c) Fümigasyon süresince hücre iç basınç ve sıcaklığı istenilen miktarda sabit tutulmalıdır.

d) Gazlama müddetinin sonunda yiyecek maddelerinde en az iki, diğer maddelerde en az bir defa hava ile yıkama işlemi yapılmalıdır. Hava ile yıkama işleminde süre 1,5 saatten az olmamalıdır.

e) Yeşil bitkiler, taze sebze ve meyveler vakum fümigasyonuna tabi tutulmamalıdır.

f) Vakumlu fümigasyona tabi tutulan uyku dönemindeki aşı kalemi, çelik, fidan gibi bitkiler bir saat geçmedikçe, güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

g) Fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin dörtte üçünü geçmemelidir.

h) Fümige edilecek madde ızgara üzerine istiflenmelidir.

Atmosferik fümigasyonun teknik şartları

Madde 9 — Atmosferik fümigasyonda aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

a) Gazlama odalarında fümigasyon

1) Gazlama odaları Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara uygun olmalıdır.

2) Atmosferik fümigasyonda gaz odasının sıcaklığı, belirlenen doz ve süre için geçerli olan sıcaklığın altına düşürülmemelidir.

3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda fümige edilecek madde, oda veya hücre hacminin dörtte üçünü geçmemelidir.

4) Fümige edilecek madde ızgara üzerinde istiflenmelidir.

b) Gaz geçirmez örtü altında fümigasyon

1) Fümigasyonun yapılacağı zemin beton değil ise, yığın altına branda bezi, plastik örtü veya benzeri bir örtü serilmelidir.

2) Fümige edilecek madde ambalajlı ise ızgara yerleştirilerek, sirkülasyonu sağlamak amacıyla ambalajlar aralıklı olarak istif edilmelidir.

3) Havadan ağır fümigantlarla yapılacak uygulamalarda istif ile örtü arasında 30 cm. boşluk bırakılmalıdır.

4) Yığına fümigant uygulaması, her fümigantın teknik özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

c) Toprak fümigasyonu

1) Toprak, bitkisel artıklardan temizlenmeli, 35-40 cm. derinliğinde ve granül hale gelecek şekilde işlenmeli, uygun tavda olmalıdır.

2) Fümigant her tarafa yayılacak şekilde bir dağıtma düzeni ile uygun sıcaklık ve basınç altında uygulanmalıdır.

3) Uygulamadan sonra toprağın fümiganttan arındırılması sağlanmalıdır.

Sağlıklı fümigasyon için aranan şartlar

Madde 10 — Fümigasyon öncesinde ve sırasında aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:

a) Fümigasyon işlemi, meskun yerlerden ve çalışılan ortamlardan uzakta yapılmalıdır.

b) Fümigasyon işlemi, biri operatör diğeri operatör yardımcısı olmak üzere varsa en az iki fümigasyon elemanı tarafından yapılmalıdır.

c) Fümigasyon yapanlar, fümiganta uygun süzgece sahip gaz maskesi kullanmalı, süzgecin kullanım süreleri dikkate alınmalıdır.

d) Ekipmanda, hiç kullanılmamış süzgeç daima hazır bulundurulmalıdır.

e) Fümigasyon esnasında sigara içilmemeli ve herhangi bir şey yenilmemelidir.

f) Fümigant kesinlikle deri ile temas etmemelidir.

g) Fümigasyon işleminden sonra, fümigasyon mahallinde uygun bir yere uyarı levhası asılmalıdır.

h) Muhtemel zehirlenme ve yangın tehlikesine karşı hastane ve itfaiye teşkilatı telefon numaraları fümigasyon operatörünce bilinmelidir.

ı) Fümigasyon uygulamaları yapanlarda, zehirlenme belirtileri görüldüğünde derhal doktora başvurulmalıdır.

j) Boş fümigant ambalajları usulüne uygun olarak imha edilmelidir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fümigasyon Operatörü ve Yardımcılarının Çalışma Şekilleri,

Görev ve Sorumlulukları

Çalışma şekilleri

Madde 11 — Müdürlüklerde çalışan fümigasyon operatörü ve yardımcısı çalıştıkları kuruluş yöneticileri tarafından görevlendirilir.

Fümigasyon mahalline gidiş ve dönüş, fümigasyon talebinde bulunan şahıs veya firmaların temin edeceği vasıtalardan yararlanılarak yapılır.

Fümigasyon operatörü ve yardımcıları gerektiğinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de çalıştırılır. Bu süre içerisindeki hizmet bedeli hizmeti alanlarca döner sermaye işletmesine ödenir.

Görev yetki ve sorumlulukları

Madde 12 — Fümigasyon operatör ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Fümigasyon operatörleri;

1) Fümigasyon talebini inceler, uygulamayı planlar ve organize eder.

2) Kullanılacak fümigantın cinsini, dozunu ve fümigasyon süresini tespit eder.

3) Hazırlıkları kontrol edip fiili olarak fümigasyonun başlatılmasını sağlar.

4) Güvenlik ve teknik tedbirleri denetler, eksiklikler varsa giderilmesini sağlar.

5) Fümigasyon süresi sonunda fümigasyon ortamının yeterince havalanıp havalanmadığı, personelin uygun çalışma koşullarının oluşup oluşmadığını ölçümlerle tespit eder.

6) Operatör yardımcısı tarafından düzenlenen "Fümigasyon Tutanağını" (EK-IV) imzalar.

7) Fümigasyondan ve uygulama anındaki can ve mal güvenliğinden bizzat sorumludur.

b) Fümigasyon operatör yardımcıları;

1) Fümigasyon operatörünün verdiği plana göre fümigasyon ortamını hazırlar.

2) Fümigasyon ortamında izolasyonu sağlar, fümigant dağıtım düzenini bizzat kendisi hazırlar.

3) Gerekli güvenlik teknik tedbirlerini alır.

4) Fümigasyon tutanağını hazırlar ve imzalar.

5) Fümigasyon sonunda gerekli işlemleri yaparak ortamı havalandırır.

6) Fümigasyonda operatörlerine bağlı olarak çalışırlar ve onlara karşı sorumludurlar.

7) Fümigasyon operatör yardımcılarının bulunmadığı yerlerde bu görevleri fümigasyon operatörleri yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fümigasyon Yapacak Müdürlükler, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek ve Tüzel Kişi ve Kuruluşlarda Aranacak Şartlar

Müdürlükler

Madde 13 — Fümigasyon yapacak müdürlüklerde aranacak şartlar şunlardır:

a) En az bir fümigasyon operatörüne ve varsa operatör yardımcısına sahip olmak,

b) Fümigasyon odası veya gaz geçirmez örtü, maske ve yedek süzgeci, kum torbası, sonda, gaz yoğunluğu ölçüm cihazı, termometre, vantilatör, fümigant odalarında aspiratör, ısıtma kabı, kutu açacağı, uyarı levhası, en az 20 metrelik şeritmetre, ızgara, kraft kağıdı, branda bezi, plastik örtü ve dağıtım sistemi gibi araç ve gereçleri bulundurmak,

c) Fümigasyonda kullanılan araç ve gereçlerle fümigantların muhafaza edilebileceği uygun bir depoya sahip olmak.

Diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar

Madde 14 —Fümigasyon yapacak diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç vergi kayıt belgesi fotokopisi ile ticaret sicil kayıt örneği,

b) Fümigasyon işlemini kendi bünyelerinde yapanların bir fümigasyon operatörü, ücret karşılığında yapacakların ise en az bir fümigasyon operatörü ile bir operatör yardımcısı veya iki fümigasyon operatörü istihdam etmeleri,

c) Bu Yönetmeliğin13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlara sahip olmaları,

d) İşletme içinde bir lavabo ve temizlik malzemeleri bulundurmaları,

e) Fümigasyon ruhsat belgesine sahip olmaları,

f) Fümigasyon operatör ve operatör yardımcılarının noter onaylı imza sirküleri,

g) Fümigasyon işlemini kendi bünyesinde veya ücret karşılığında yapan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların çalıştırdıkları operatör ve operatör yardımcılarıyla aralarındaki noter onaylı iş sözleşmelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Diğer resmi kurum ve kuruluşlarda bu şart aranmaz.

Fümigasyonu ücret karşılığında yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, örneği EK-VI’da verilen noterden alınmış Taahhütnamede belirttikleri iller doğrultusunda faaliyet gösterebilirler. Bu durumda hangi ilde hangi operatörün veya yardımcısının görev yaptığı, istenilen diğer bilgi ve belgeler ile yapılan uygulamaların raporları üçer aylık dönemler halinde ruhsat aldıkları müdürlüklere bildirilmesi gerekir. Söz konusu müdürlük, bu operatör ve yardımcılarını ilgili müdürlüklere bildirerek veya gerektiğinde bizzat yerinde kontrol ederek denetlenmesini sağlar.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek ve Tüzel Kişi ve Kuruluşların

Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi

Ruhsatlandırma

Madde 15 — 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 32 nci maddesine istinaden, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile diğer resmi kurum ve kuruluşlar fümigasyon ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat almak isteyenler aşağıdaki belge ve bilgilerle zirai karantina müdürlüklerine, bunların bulunmadığı illerde ise müdürlüklere başvuruda bulunurlar.

a) Dilekçe,

b) Fümigasyon operatörü ve operatör yardımcısı belgelerinin müdürlükçe onaylı fotokopisi ve aralarındaki noter onaylı iş sözleşmesi,

c) Ücret karşılığında fümigasyon işi yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar için fümigasyon operatörünün ziraat mühendisleri odası üyelik belgesi,

d) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç ticaret sicil kayıt örneği,

e) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 14 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen hususlara sahip olduğunu gösteren belge,

f) 2 adet fotoğraf,

g) Ücret karşılığında fümigasyon işi yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar örneği EK-VI’da verilen noterden alınmış Taahhütname,

h) Müdürlükten temin ettikleri ilgili müdürlük tasdikli "Denetleme Defteri",

ı) Diğer resmi kurum ve kuruluşlar hariç işyeri yetkilisinin ve fümigasyon operatörleri ile operatör yardımcılarının imza sirküleri.

Başvuruda bulunulan belgeler müdürlükçe incelenir. Müdürlükte varsa en az iki fümigasyon operatörü yoksa bir fümigasyon operatörü ve bir teknik personel tarafından işyerinde inceleme yapılır ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki şartları taşıdığı bir tutanakla belirlenenlere müdürlük tarafından "Zirai Fümigasyon Ruhsatı" (EK-V) verilir.

Denetleme

Madde 16 — Müdürlükler; ücret karşılığında veya kendi fümigasyonunu yapan diğer resmi, gerçek, tüzel kişi ve kuruluşları, görevlendirecekleri varsa iki fümigasyon operatörü yoksa bir fümigasyon operatörü ve bir teknik personel ile yılda en az üç defa denetler. Denetlemelerde fümigasyonla ilgili her türlü bilgi ve belgeler, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarca denetim elemanlarına ibraz edilmek zorundadır.

Müdürlükler, yapılan denetleme ve sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporları altışar aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe gönderirler.

Denetlemede tespit edilen aksaklık ve noksanlıklar, iş yerinde bulundurulması zorunlu olan müdürlük tasdikli "Denetleme Defterine" kaydedilir ve imzalanır.

Aksaklık ve noksanlıkların en geç bir ay içerisinde giderilmemesi halinde, diğer resmi, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara yazılı olarak ihtar verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ruhsat İptali

Ruhsat iptali

Madde 17 — Denetlemelerde belirlenen aksaklık ve noksanlıkları, ihtar tarihini takiben bir ay içerisinde gidermeyen diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların ruhsatları iptal edilir. Denetleme sırasında usulsüzlük tespit edilmesi halinde ise hiç beklenilmeden fümigasyon ruhsatı iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen diğer resmi kurum ve kuruluşlar adına bir yıl, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar adına beş yıl ve buralarda istihdam edilen kişiler adına iki yıl süreyle tekrar ruhsat düzenlenemez.

Fümigasyon operatörü ve fümigasyon operatör yardımcısı sadece bir fümigasyon şirketinde faaliyet gösterebilir. Bir fümigasyon operatörünün ve fümigasyon operatör yardımcısının birden fazla fümigasyon şirketinde faaliyette bulunması veya fümigasyon uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük tespit edilmesi halinde fümigasyon operatörü ve operatör yardımcısı belgeleri de Bakanlıkça iptal edilir. Fümigasyon operatör belgesi ile fümigasyon operatör yardımcısı belgesi iptal edilenler yeni belge için ancak iki yıl sonra müracaat edebilirler.

Ruhsatı iptal edilmiş olanlar veya ruhsat almadığı halde fümigasyon yapanlar hakkında mali ve adli yönden suç duyurusunda bulunulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış Haklar

Madde 18 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, fümigasyon operatörü, fümigasyon operatör yardımcısı ve usta belgesi alanların hakları saklıdır.

Geçici Madde 1 — 25/9/2001 tarihli ve 156 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe giren Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinden önce belge almış Fümigasyon Operatörleri ve Fümigasyon Operatör Yardımcılarının bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine göre heyet raporlarını Müdürlüklere ibraz ederek vize işlemlerini yaptırmaları zorunludur.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

ZİRAİ KARANTİNA FÜMİGASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2005 tarihli ve 25916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) T.C. Kimlik Numarası beyanı”
“b) Gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran adayların mezuniyet belgelerinin veya diplomalarının aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.