Toplam 8 sonuçtan 1 ile 8 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Seracilikta Bambus Arilarinin Kullanimi

 1. #1
  basakk
  Guest

  Question Seracilikta Bambus Arilarinin Kullanimi

  Slm Namik Kemal Ünİ Seracilik Okuyorum Bambur Arailari İle İlgİlİ Bİr Arastirmam Var Yardimci Olursaniz Sevİnİrİm..

 2. #2
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: Seracilikta Bambus Arilarinin Kullanimi

  Bombus arılarıyla verim artırıldı

  Aydın Tarım İl Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan deneme amaçlı "Sera Alanlarında Bombus Arısı Kullanımı Demonstrasyonu" çalışmasında, bombus arısının kullanıldığı domates serasında verim artışı gözlendi.
  Merkeze bağlı Gölhisar köyünde üretici Gökhan Karagöz’e ait domates serasında, bombus arısıyla ilgili deneme üretimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunuldu. İnceleme çalışmalarına Aydın Tarım İl Müdür Yardımcısı Hasan Ünal, Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürü Şakir Karakaya, Tarım İl Müdürlüğü çalışanları, köylüler ve tarla sahibi katıldı. Bombus arılarıyla üretim konusunda bilgi veren Yayım Şube Müdürü Karakaya, bu üretim şeklinin uygulandığı alanlarda hiçbir kimyasal ilaç kullanılmadığını söyledi. Karakaya, örtü altı tarımında kullanımı gün geçtikçe artış gösteren bombus arısı sayesinde bitkilerde tozlaşma ve döllenme faaliyetlerinin doğal bir şekilde gerçekleştirildiğini beyan etti. Normalde bütün çiçeklerin tek tek dolaşılarak dölleme yapılması gerektiğinin altını çizen Karakaya, "Bu da büyük işçilik masrafına sebep olur. Hollanda ve Belçika’daki firmalar tarafından ıslah edilmesi sonucu kış uykusuna yatmayan, düşük sıcaklıklarda bile faaliyetine devam edebilen ve kaynağı Güney Ege olan terrestris cinsi bombus arısı, 1 dakikalık sürede 30-40 çiçeği dölleyebilmektedir. İçinde 60-70 kadar bombus arısı bulunan ve maliyeti yaklaşık 150 YTL’ye malolan bir kovan, iki dekarlık sera alanında yeterli olmaktadır. Bu üretim şekli sayesinde ayrıca bütün ürünler aynı şekilde oluyor. Diğer yandan Bombus arılarıyla üretimde normalden yüzde 22 daha fazla verim elde ediliyor." dedi. Bombus arılarıyla üretim yapılan seralarda dekar başına 15 ton domates alındığını belirten üretici Karagöz ise işçilik masraflarının da çok büyük oranda düştüğünü, "Efeler" ismini verdiği arılarından çok memnun olduğunu dile getirdi. Aydın’da şu anda sadece bir yerde bombus arılarıyla üretim yapıldığını belirten yetkililer, pazarlarda üzerinde "Bombus arılarıyla üretim yapılmıştır" yazılı ürünlerin gerçekte bombus arılarıyla üretilmediğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
  KAYNAK : ZAMAN GAZETESİ

  Eklenme Tarihi: 24 Mayıs 2007 Perşembe

 3. #3
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: Seracilikta Bambus Arilarinin Kullanimi

  Resmi Gazete: 1 Ekim 2004
  CUMA
  Sayı : 25600

  Bambus ile ilgili bölümü


  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
  Bombus Arısı Yönetmeliği
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1 —
  Bu Yönetmeliğin amacı; yerli gen kaynaklarımızdan olan bombus arısının doğadan toplanmasını ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek, denetimli koşullarda yetiştirilmesini teşvik etmek, sağlıklı ve kaliteli bitkisel ürünler üretimi için seralarda kullanımınıyaygınlaştırmak ile ilgili esasları belirlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 —
  Bu Yönetmelik, bombus arılarında; üretim izni, damızlık materyal elde etme ve korunması için her türlü tedbirin alınması, polinasyon, ihracat, ithalat ve projelendirme ile ilgili işlemleri, örtü altı tarımında bombus arısı kullanımını artırıcı tedbirlerin alınması konularını kapsamaktadır.
  Hukuki Dayanak
  Madde 3 —
  Bu Yönetmelik; 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) ve (g) bentleri, 3046 sayılı Kanunun 37 nci maddesi, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununun 1inci maddesi, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
  Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
  Bombus Arısı: Örtü altı tarımında polinasyon hizmetinde kullanılmak üzere denetimli koşullarda yetiştirilebilen, doğal koşullarda genellikle toprak altında yaptığı yuvada koloni halinde yaşayan bir yaban arısı cinsini,
  Ana Arı (Kraliçe): Yuva kurmamış, denetimli olarak çiftleştirilmiş ana arıyı,
  Polinasyon: Çiçeğin döllenmesini,
  Firma: Laboratuvar şartlarında bombus arısı üretimi için Bakanlıktan izin almış tüzel kişiyi,
  Koloni: Canlı döller üretebilen bir ana arı ve bunun dölleri olan işçi arılardan oluşan birimi,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  Üretim İzni
  Madde 5 —
  Firma, kapasite durumu, üretim aşamaları ve yatırımın terminini içeren proje hazırlar. Bombus arısı üretiminde kullanacağı materyali ve üretim teknolojisini nereden temin edeceğini belirtir. Teknolojisini yurt dışı firmadan alacak ise, ilgili bombus firması ile yapacağı üretim sözleşmesiile Bakanlığa başvurur.
  Bakanlıkça oluşturulan teknik inceleme ve ruhsat komisyonu (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Üniversite) işletmeyi inceler. Üretim laboratuvarı alt yapısı ve materyal temini konularında yapılacak değerlendirme sonucu olumlu bulunan firmaya, içeriği ve uygulanma dönemi Bakanlıkça belirlenecek noter tasdikli taahhütnamenin firmaca imzalanmasını takiben üretim izni verilir. Üretim izni her yılın Nisan, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde verilir.
  Bombus arısı üreten firmalar, denetimli olarak çiftleştirilmiş ana arı kullanarak koloni üretimine geçmek zorundadır. Bu firmaların doğaya bağımlı kalmadan ülkemiz laboratuvar şartlarında üretime geçmeleri esastır.
  Doğadan ana arı toplayarak üretim materyali temin edilmesi yasaktır.
  Yönetmelik yayımlanmadan önce kurulmuş ve faaliyetlerini halen sürdürmekte olan firmalar, içeriği ve uygulanma dönemi Bakanlıkça belirlenecek taahhütnameyi Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde imzalamak ve hükümlerine uymak zorundadırlar.
  İthalat İzni
  Madde 6 —Bombus arısı ithalatı Bakanlar Kurulunca o yıl için yayımlanan İthalat ve Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararları ile Bakanlıkça yapılan düzenlemelerde yer aldığı şekle uygun olarak gerçekleştirilir.
  İhracat İzni
  Madde 7 —Firma, bombus arısının laboratuvarda üretildiğine ilişkin Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünde görevli o konuda uzman Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim raporuna istinaden bombus arısı ihracatı yapabilir.
  Doğadan Toplanması
  Madde 8 —Tüm bombus arısı türlerinin doğadan toplanması yasaktır.
  Örtü Altı Tarımı
  Madde 9 —Örtü altı tarımını ve polinasyonda bombus arısı kullanımını geliştirici ve özendirici tedbirler Bakanlıkça alınır.
  Hastalık Tedbirleri
  Madde 10 —Bombus arısı üretim işletmesinde herhangi bir salgın arı hastalığının görülmesi durumunda, mutlaka en yakın Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne hastalık ihbarı yapılır. Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğü tarafından söz konusu hastalık ihbarının değerlendirilip ihbarı mecburi bir hastalık tespit edilmesi durumunda; hastalıkla mücadelede 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
  Denetim
  Madde 11 —
  Bakanlık İl veya İlçe Müdürlükleri; gerek gördüğü tarihlerde üretilen bombus arısı, kovan ve her türlü malzemenin kontrol ettirilmesine ve rapor tanzimine yetkilidir.
  Koloni Satışı
  Madde 12 —
  Üretilen bombus kolonisi kutusunun üzerinde firma ismi, adresi, telefonu, uygun taşıma ve kullanım koşulları ayrıca belirtilecektir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlük
  Madde 13 —
  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 14 —
  Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

  EK-1

  BOMBUS ARISI TAAHHÜTNAMESİ
  Örtü altı tarımında polinasyon amacına yönelik kullanılan bombus (Bombus terrestris) türü arıları ülkemizde de kullanılmaya başlanılmasından itibaren bu arı türünü gerek demonstrasyon amacı ile gerekse ülkemiz ihtiyacını karşılamak için laboratuvar şartlarında üretmek istiyoruz.
  Bu amaçla;
  1- Fi
  rma olarak polinasyon amacıyla kullanılan bombus (Bombus terrestris) türü arı ve bu türün alt türlerine ait ana arı ve kolonileri doğadan toplamayacağımızı, toplatan gerçek ve tüzel kişilerden satın almayacağımızı ve toplama işlemi yapan kişilerle ilgili bilgi edinildiğinde bu bilgileri yetkili mercilere bildireceğimizi,
  2- Gerçekleştirmek istediğimiz yatırımların gerek kuruluş ve üretim aşamasında gerekse daha sonraki dönemde kontrolü amacı ile Bakanlık görevlileri dışında üniversitelerden gelen görevlilerin masraflarını karşılayacağımızı,
  3- Bombus arısı ile ilgili her ay üretim, ithalat ve ihracat rakamları hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına hiç aksatmadan bilgi vereceğimizi,
  4 - Bombus terrestris türü arıyı laboratuvar şartlarında üretmek amacıyla faaliyetini sürdürmekte olan Firma olarak, içinde bulunduğumuz üretim sezonu için; bir önceki dönemde örtü altında kullanılan toplam bombus terrestris kolonisi miktarının en fazla %5 i kadar hazır koloni ithalatı yapabileceğimizi,
  5- Herhangi bir nedenle üretimimize bir süre ara verdiğimiz ve üretimimizi tamamen durdurduğumuzda Tarım ve Köyişleri Bakanlığına onbeş gün içinde bilgi vereceğimizi,
  6- Bu taahhütname ile belirtilen şartlara uymadığımız takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca üretim, ithalat ve ihracat iznimizin iptal edileceği hususunu kabul ettiğimizi,
  taahhüt ederiz.  Firma Adına

  Yetkili Kişinin İmzası

  Firma Kaşesi

 4. #4
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: Seracilikta Bambus Arilarinin Kullanimi

  Bombus Arısına Talep Giderek Artıyor


  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Çetin Fıratlı'dan edinilen bilgiye göre, kaynağı İç Ege olan ''bombus'' arılarının ''terrestris'' cinsi, Hollanda ve Belçika'daki firmalar tarafından ıslah edilip işlenerek, kışlama, kış uykusuna çekilme özellikleri kırıldı. 4-5 derece sıcaklıklarda uçabilen, 7-8 derece sıcaklıklarda çalışabilen bu arılar, Batı'da yaygın olarak serada sebze üretiminde kullanılmaya başlandı.

  Prof. Çetin Fıratlı'nın verdiği bilgiye göre, bombuslar, 4-5 derecede uçabilse de, bu sıcaklıkta sebzelerin döllenmesinde etkili olamadığı için, üretici yine de hormon kullanmak durumunda kalıyor.

  Bombuslar, 7-8 derece sıcaklıktan itibaren doğal döllemede etkili olduğu için hormona alternatif olabiliyor. Ancak, bu arıların kullanımı için seralarda ısı kontrolü şart. Isı kontrolü yapılmadığı ve sıcaklığın 7-8 derecenin altında olduğu dönemlerde, üretici, domates, kabak ve patlıcan üretiminde hormon kullanmak zorunda.

  Çok daha yüksek sıcaklıkta etkili olan bal arıları 2-3 km alanda, bombuslar ise yabani olmalarına rağmen seralarda, dar alanlarda çalışabiliyor. İnsanlara karşı daha yumuşak olan bombuslar, bal arılarının tersine domatesi seviyor ve bu bitki üzerinde çok etkili oluyor.

  Türkiye'de halen, biri ithalata dayalı iki firma, bombus arısı tedarik ediyor. Yılda 15 bin-25 bin koloni bombus arısı ithal edildiği, kullanıldıktan sonra bunların doğaya salıverildiğini belirten Prof. Fıratlı, bunun gen kirliliğine neden olabileceğini kaydederek, şu bilgiyi verdi:

  ''Batıda bombus arısı bir hizmet olarak seracılara veriliyor.

  Üretici, şirketten belli sayıda arı kolonisi sipariş ediyor. Şirket belirlenen sürede belirtilen miktarda arıyı getirip, 8 hafta sonra, dölleme işlemi bitince tekrar topluyor. Şirket, bu koloniyi yenileyip yeniden üretime sunuyor. Türkiye'de ise ithal edilen bombus arıları, seradaki üretim dönemi bitince doğaya salıveriliyor. Bu arılar doğadaki diğer bombus cinsi arılarla birleştiği için, doğal gen kaynakları kirlenmiş, bozulmuş oluyor.'' Verilen bilgiye göre, bombus arısı üretimi dünyada da hemen hemen tekel durumunda ve Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya'daki toplam 4-5 firma tarafından gerçekleştiriliyor.

  Türkiye'de Hollanda bağlantılı Koppert adlı firma, hem yurtiçinde üretim hem ithalat, Biobest adlı firma da Belçika bağlantılı ithalat yapıyor. AÜ Ziraat Fakültesi ve KOSGEB desteği ile bir firma, Ürün Tarım Ltd. Şti, gelecek yıl sektöre girmeye hazırlanıyor. İtalyan teknolojisi ile Türkiye'de ıslah edilmiş bombus üretmeye hazırlanan Ürün Tarım'ın sahibi Kürşat Atlı, bu yıl Türkiye'de yaklaşık 25 bin koloni bombus ithal edilerek seralarda kullanıldığını tahmin ettiklerini belirterek, hormona duyulan tepki nedeniyle gelecek yıl bu rakamın 35-40 bin koloniye ulaşmasını beklediklerini söyledi.

  İçinde 50-80 arı olan her bir kolonisinin maliyeti 80-100 dolar olan bombus arısının, ancak belli büyüklükteki işletmelerde kullanılabildiğini vurgulayan Atlı, seracılıkta yüzde 5 olan bombus kullanımının, muhtemelen gelecek yıllarda yüzde 50'ye kadar çıkabileceğine işaret etti.

  Bombus arıları ile üretilen domateste üretimin ve kalitenin daha iyi olduğunu, bu nedenle hormon fiyatları arttıkça üreticinin buna yöneleceğini vurgulayan Atlı, arı kullanımı halinde arıları öldürmeyen ilaçların kullanımının da zorunlu hale geldiğini ve böylece ilaç kalıntısı riskinin azalacağına dikkati çekti.

  Dünyadaki firmalar, düşük ısılarda da uçabilen bu arıları ıslah edip, kış uykusuna yatmasını engelliyor, böylece bu arılarla düşük ısılarda da üretimin devam etmesini sağlıyor.

  AÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Ellialtıoğlu da, domates, kabak ve patlıcan dışında hiç bir sebze ve meyve üretiminde hormon kullanılmadığını, bu sebzelerde çiçek aşamasında kullanılan hormonun da ürün yetişene kadar geçen 50-60 günlük sürede parçalanması nedeniyle, insan sağlığı açısından risk oluşturmadığını vurguladı. Hormonun sadece, sıcaklığın yeterli olmadığı Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kullanıldığını hatırlatan Prof. Ellialtıoğlu, seraların ısıtılması halinde hormon kullanımına gerek kalmayacağına işaret etti.
  Kaynak: http://www.saglikplatformu.com/haber...sp?HaberNo=412

 5. #5
  Administrator
  K.Tarihi
  30 Mayıs 2018
  Mesajlar
  1

  Cevap: Seracilikta Bambus Arilarinin Kullanimi

  Seracılar Arıları Keşfetti, Hormon Kullanımı Azalıyor

  Seracılar Arıları Keşfetti, Hormon Kullanımı Azalıyor

  Meyve ve sebzelerin yetiştirildiği seralarda kullanılan, sağlığı olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle sürekli tartışılan hormonun yerini bombus arıları alıyor.
  Son yıllarda seracılıkta hızla yaygınlaşan bombus arısı, hormon kullanımının azalmasını sağladı. Arısız üretimde her çiçeğin tek tek insan eliyle ve hormon kullanılarak döllenmesi sağlanırken, şimdi bu işleri bombus arıları yapıyor. Bu sayede personelden tasarruf eden üretici, hormon için de para ödemek zorunda kalmıyor. Raf ömrü normaline göre iki kat daha uzun olan arılı domatesler ihracatta da hızla yaygınlaşıyor. İhraç edilen domateslerin yüzde 80’i arılı üretimin eseri. Doç. Dr. Fehmi Gürel, kış aylarında tüketilen her iki domatesten birinin arılı üretimle yetiştirildiğini belirtiyor.
  Hormon ve ilaç kalıntısı, tarım sektörünün en çok tartışılan konularının başında geliyor. Domates, salatalık ve çilek, tartışmaların odağında yer alan ürünler. Ünlü hakem Erman Toroğlu’nun ’Salatalık Antalya’dan İstanbul’a gelinceye kadar 3 cm büyüyor’ sözleri hormonun sağlık üzerindeki etkisinin yeniden tartışılmasına neden olmuştu. Hormonun olumsuz imajından kurtulmak isteyen üreticiler son yıllarda farklı alternatiflere yöneldi. Halkın doğal ürünlere talebinin artması ve iklim koşullarının uygun olması bombus arılarının kullanımını yaygınlaştırdı. İri ve tüylü vücuda sahip olan bombus arıları uzun dilleriyle tozlama yaparak çiçeğin döllenmesini sağlıyor. 7 yıldır bombus arısı kullanan Antalyalı üretici Hamdi Güneş, sağlık açısından sakıncalı olduğu ve ürünün şeklini bozarak kalitesini düşürdüğü için hormon kullanımını bıraktığını belirtiyor. Doğal dölleme yaparak ürünün kalitesini yükselten arıların çiftçiyi işçi maliyetinden kurtardığını dile getiren Güneş, "Her çiçeğe ayrı ayrı spreyle hormon sıkmak zorundasınız. Bütün bunları arı kendi başına yapıyor. Bir nevi bedava işçilik yapıyor. Hormonlu üründe şekil bozukluğu olabiliyor ya da içi boş ürün çıkabiliyor. Arılı domatesi tüketici güvenerek yiyor." diyor.
  50 YTL’lik Teşviki Duyan Üretici Arı Siparişi Veriyor
  Arı kullanımındaki artış, bu işin ticaretini yapan firmalara da olumlu yansıyor. Bombus arıları başta domates, biber, patlıcan, çilek, kiraz olmak üzere 25 çeşit kültür bitkisinin tozlanmasında ticari olarak kullanılıyor. 2002 yılında 11 bin dekar alanda 24 bin kovan kullanılırken 2006 yılında bu rakam 32 bin dekarda 65 bin koloniye çıktı. 2010 yılında yılda kullanılacak bombus kolonisi sayısının 100 bin adete, kullanım alanının da 50 bin dekara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Devletin kovan başına 50 YTL destek sağladığı proje sayesinde bombus arı pazarı her yıl yüzde 20 artıyor. Taleplere yetişemeyen şirketler, yeni yatırımlarla kapasite artırımına gidiyor.
  Bombus arısını Türkiye’de üretip pazarlayan Bio Grup Genel Müdürü Hakan Tayfun Aydın, arılı üretime uzun süre direnen çiftçinin hormon tartışmaları nedeniyle bombus arısına yöneldiğini belirtiyor. Bu yıl yoğun talep nedeniyle çiftçiye arı yetiştiremediklerini, aylar öncesinin siparişlerini karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Aydın, ihracatçı ve komisyoncuların da arılı domatese fazla para vererek kullanımını teşvik ettiğini dile getiriyor. Aydın’ın verdiği bilgiye göre sera üretiminin yüzde 60’ı arılı yapılıyor. İzmir, Fethiye, Mersin, Antalya bölgelerinde yoğun olarak kullanılan arının kovanı 120-130 YTL arasında satılıyor. Fakat üreticilerin çoğu, serası kayıtlı olmadığı için destekten yararlanamıyor.
  Bombus arıları üzerinde araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fehmi Gürel, yaklaşık 300 türü tanımlanan arıların doğal florada bulunan birçok bitkinin en önemli tozlayıcısı olduğu bilgisini veriyor. "Seraya bırakılan arı mesai kavramı olmadan yüzlerce çiçeği birkaç dakika içerisinde dolaşıyor. Kendi yiyeceğini toplarken çiçekleri de döllemiş oluyor." diyen Gürel, arının döllediği domatesin içi dolu, çekirdekli, lezzetli ve şeklinin düzgün olduğunu, güvenle tüketilebileceğini söyledi. Doç. Dr. Gürel, arılı üretimi Türkiye’de yoğun olarak kullanılan tarım ilacının sınırlandırılması için büyük bir fırsat olarak görüyor.
  Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, ihracatçılar olarak genelde arılı domatesi tercih ettiklerini belirterek, dış pazara gönderdikleri domateslerin yüzde 80’inin arılı olduğu bilgisini veriyor. Satıcı, "İhracatta kalite ve dayanıklılık çok önemli. Arılı ürün bizim istediğimiz kalitede oluyor. Avrupalı tüketici, ürünün kalitesi ve dayanıklılığına bakıyor." ifadelerini kullanıyor.
  Arıların Sağlığı İçin Seraya İlaç Sokulmuyor
  Bombus arılarının olduğu yerde bitki hastalığına rastlanmıyor. Arıların ölme ihtimaline karşı seralara zirai ilaç sokulmuyor. Ürünün meyve tutmasında yüzde 100 başarı sağlanıyor. Ortalama verim artışı, domates ve biberde yüzde 10-25, patlıcanda ise yüzde 7-10 düzeyinde gerçekleşiyor. Bir işçi arı bir seferde 450 çiçekte tozlama yaparak günde 2 binin üzerinde çiçeği dölleyebiliyor. Arılar bulundukları yere kolayca uyum sağlayabiliyor. 10 derecenin altı ve 35 derecenin üzerinde çalışmıyorlar.
  Kaynak: Zaman Gazetesi/Şaban Gündüz

 6. #6
  basakk
  Guest

  Cevap: Seracilikta Bambus Arilarinin Kullanimi

  tşk ederim Selami bey yardımınız için.

 7. #7
  albatross44
  Guest

  Talking Cevap: Seracilikta Bambus Arilarinin Kullanimi

  bilmiyorum faydası olurmu ama antalya bolgesindefaaliyet gosteren firmalar var eminim koppert,bizbiobee,natural arı firmalarının sitelerinden gerekli bilgileri edinebilirsiniz. seracılık bolumunden bırı yazınca bende bı seracılık mezunu adayı oldugum ıcın dayanamadım yazdım bol sans...

 8. #8
  peyzaj_6134
  Guest

  Cevap: Seracilikta Bambus Arilarinin Kullanimi

  çok ilginç arılar ne mübarek hayvan ya...

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •