30 Ekim 1918-Mondros Ateşkes Antlaşması
19 Mayıs 1919-Atatürk 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’ a gönderildi
22 Haziran 1919-Amasya Genelgesi
23 Temmuz/7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi
4/11 Eylül 1919-Sivas Kongresi
28 Ocak 1920 - Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı Milli’ yi kabul ederek dünyaya duyurdu
16 Mart 1920-İtilaf Devletleri İstanbul’ u resmen işgal etti ve Osmanlı Mebusan Meclisini dağıttı
23 Nisan 1920-Ankara’ da TBMM açıldı
3 Mart 1920-TBMM Hükumeti TBMM Başkanı M.Kemal Paşa başkanlığında kurulmuştur
10 Ağustos 1920-Sevr Antlaşması İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükümeti arasında imzalandı
16 Mart 1921-Moskova Antlaşması TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalandı
20 Ocak 1921-İlk TBMM ilk anayasa olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ nu çıkardı
12 Mart 1921-İstiklal Marşı TBMM’ de kabul edildi
31 Mart/1 Nisan 1921-II.İnönü Muharebesi
5 Ağustos 1921-TBMM Atatürk’ ü Başkomutanlığa atadı
21 Şubat/11 Mart 1921-Londra Konferansı (Ankara ve İstanbul hükümetleri çağırıldı)
13 Eylül 1921-Sakarya Meydan Muharebesi
19 Eylül 1921-M.Kemal Paşaya “Gazilik” ve “Mareşallık” ünvanı verildi
13 Ekim 1921-Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması yapıldı (Doğu sınırlarımıza son şekli verildi)
30 Ağustos 1922-Başkomutanlık Meydan Muharebesi
11 Ekim 1922-Mudanya Ateşkes Antlaşması (İstanbul, Boğazlar ve Trakya savaşsız kurtarıldı)
1 Kasım 1922-Saltanat kaldırıldı (İstanbul hükümeti istifa etti, Padişah Malta’ ya gitti)
17 Şubat 1923-İzmir İktisat Kongresi toplandı (Ulusal Ekonomi İlkesi benimsendi)
24 Temmuz 1923-Lozan Barış Antlaşması (Bağımsız Türk Devleti ilan edildi ve dünyaya ilan edildi)
29 Ekim 1923-Cumhuriyet ilan edildi
3 Mart 1924-Halifelik kaldırıldı, Tevhid-i Tedrisat kabul edildi, Şer’iye ve Evkaf vekaletleri kaldırıldı
5 Haziran 1926-Ankara Antlaşması (Musul ve çevresi Irak’ a bırakıldı)
1 Kasım 1928-Yeni Türk harfleri kabul edildi (Atatürk’e TBMM tarafından Başöğretmen ünvanı verildi)
24 Temmuz 1936-Montrö Sözleşmesi (Lozan’ da boğazlara konan sınırlamalar kaldırıldı)
7 Temmuz 1939-Hatay Türkiye topraklarına katıldı
1931-Türk Tarihi tetkik Cemiyeti (Türk tarih Kurumu) kuruldu
12 Temmuz 1932-Türk Dil Cemiyeti (Türk Dil Kurumu)
9 Eylül 1923-Cumhuriyet Halk Fırkası Atatürk tarafından kuruldu (Cumhuriyet dönemi ilk siyasi partisi)
17 Kasım 1924-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu (Karabekir, Cebesoy, Orbay öncülüğünde)
30 Kasım 1925-Tekke ve Zaviyeler kaldırıldı
1925-Şapka İktisası (Giyilmesi) Kanunu çıkarıldı
1926-Medeni Kanun çıkarıldı
1926-Kabotaj Kanunu çıkarıldı (Türk karasularında yalnız Türk gemileri yolcu ve mal taşıyabilecek)
1927-Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı
1930-Türk kadınına belediye seçimlerine katılma hakkı verildi
1930-Devletçi, Karma Ekonomi rejimine geçildi
1932-Türkiye Birleşmiş Milletler’ e üye oldu
1933-Atatürk 10. Yıl Nutkunu yazdı
1934-Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi
1934-Soyadı Kanunu çıkarıldı
1934-TBMM çıkardığı bir kanunla Mustafa Kemal’ e Atatürk soyadını verdi
1934-1. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanıp uygulandı
1937-Atatürk İlkeleri yeni Türk Devletinin temel ilkeleri olarak Anayasaya girdi