KOOPERATİFLER KANUNU

Kabul Numarasý: 1163

Kabul Tarihi: 24/04/1969

Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 10/05/1969

Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý: 13195

BÝRÝNCÝ BÖLÜM: KOOPERATÝF VE KURULUÞLARI

A TARÝF:

Madde 1 - (Deðiþik madde: 21/04/2004 - 5146 S.K. /1.mad) *1* Tüzel kiþiliði haiz olmak üzere ortaklarýnýn belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarýný iþgücü ve parasal katkýlarýyla karþýlýklý yardým, dayanýþma ve kefalet suretiyle saðlayýp korumak amacýyla gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan kurulan deðiþir ortaklý ve deðiþir sermayeli ortaklýklara kooperatif denir.

B KURULUÞ, MUTEBERLÝK ÞARTLARI, ÝSÝM KULLANMA YETKÝSÝ:

Madde 2 - Bir kooperatif en az 7 ortak tarafýndan imzalanacak ana sözleþme ile kurulur. Ana sözleþmedeki imzalarýn noterce onaylanmasý gerekir.

Yapý kooperatifleri ile konusuna taþýnmaz mal temliki dahil bulunan diðer kooperatiflerin anasözleþmelerinde ortaklara taþýnmaz mal temlik edileceði hakkýndaki taahhütler baþka bir resmi þekil aranmaksýzýn muteberdir.

Sermaye miktarý sýnýrlandýrýlarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adýný ancak bu kanuna göre kurulmuþ teþekküller kullanabilir.

(Ek fýkra: 06/10/1988 - 3476/1 md.) Kooperatifler ve üst kuruluþlarýnýn unvanlarýnda, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn isimlerine yer verilemez.

C ÝZÝN VERME, TESCÝL VE ÝLAN:

Madde 3 - Ana sözleþme, Ticaret Bakanlýðýna verilir. Bakanlýðýn kuruluþa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduðu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilan olunacak hususlar þunlardýr:

1. Ana sözleþme tarihi,

2. Kooperatifin amacý, konusu ve varsa süresi,

3. Kooperatifin unvaný ve merkezi,

4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kýsmýna karþýlýk olarak ödenen en az miktar ve her ortaklýk payýnýn deðeri,

5. Ortaklýk payý belgelerinin ada yazýlý olduðu,

6. Ayni sermaye ve devralýnan akçalý kýymetlerle iþletmelerin neden ibaret olduklarý ve bunlara biçilen deðerler,

7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacaðý ve denetleneceði,

8. Yönetim Kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadlarý,

9. Kooperatifin yapacaðý ilanlarýn þekli ve anasözleþmede de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarýnýn pay sahiplerine ne suretle bildirileceði,

10. Kooperatifin þubeleri: Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dýþýnda þubeler açabilirler. Þubeler, merkezin sicil kaydýna atýf yapýlmak suretiyle bulunduklarý yer ticaret siciline tescil olunurlar.

Ticaret Bakanlýðý, ana sözleþmelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrýldýðýný ileri sürerek kooperatifleri kuruluþuna izin vermekten kaçýnamaz.

Anasözleþmenin deðiþiklikleri de kuruluþtaki usullere baðlýdýr.

D ANASÖZLEÞMEYE KONACAK HÜKÜMLER:

I - MECBURÝ HÜKÜMLER:

Madde 4 - Kooperatif anasözleþmesinde aþaðýdaki hususlara ait hükümlerin yer olmasý gerektir.

1. Kooperatifin adý ve merkezi,

2. Kooperatifin amacý ve çalýþma konularý,

3. Ortaklýk sýfatýný kazandýran ve kaybettiren hal ve þartlar,

4. Ortaklarýn pay tutarý ve kooperatif sermayesinin ödenme þekli, nakdi sermayenin en az 1/4 nün peþin ödenmesi,

5. Ortaklarýn ayni sermaye koyup koymýyacaklarý,

6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayý ortaklarýn sorumluluk durumu ve derecesi,

7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarýnýn görev ve yetki ve sorumluluklarý ve seçim tarzlarý,

8. Kooperatifin temsiline ait hükümler,

9. Yýllýk gelir gider farklarýnýn, hesaplama ve kullanma þekilleri,

10.Kurucularýn adý, soyadý iþ ve konut adresleri,

II - ÝHTÝYARÝ HÜKÜMLER:

Madde 5 - Anasözleþme ayrýca aþaðýdaki hususlarý da kapsýyabilir.

1. Genel kurulun toplantýsý, kararlarýn alýnmasý, oylarýn kullanýlmasý hakkýndaki hükümler;

2. Kooperatifin çalýþma þekline dair esaslar;

3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;

4. Kooperatifin diðer bir kooperatifle birleþmesine ait hükümler;

5. Kooperatifin süresi.

III - YORUMLAYICI HÜKÜMLER:

Madde 6 - 5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazýlý hususlar hakkýnda anasözleþmede hüküm olmadýðý takdirde aþaðýdaki hükümler uygulanýr.

1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafýndan imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazýlý olarak imza karþýlýðý toplantýya çaðrýlýr.

5. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacý ve çalýþma konusuyle sýnýrlýdýr.

E TÜZEL KÝÞÝLÝÐÝN KAZANILMASI VE SORUMLULUK:

Madde 7 - Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kiþilik kazanýr. Tescilden önce kooperatif namýna iþlem yapanlar bunlardan þahsan ve zincirleme olarak sorumludur.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM: ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDÝLMESÝ

A ORTAKLIÐA GÝRME ÞARTLARI VE EK ÖDEMELER:

I. ORTAKLIÐA GÝRME ÞARTLARI VE ORTAK SAYISI:

Madde 8 - (Deðiþik madde: 06/10/1988 -3476/2 md.)

Kooperatif ortaklýðýna girmek için gerçek kiþilerin medeni haklarý kullanma yeterliliðine sahip olmalarý gerekir. Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkiþiler, kooperatif anasözleþmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazý ile kooperatif yönetim kuruluna baþvururlar. Kooperatif, ortaklarýna kendi varlýðý dýþýnda þahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteði, bu yükümlerin yazýlý olarak kabul edilmesi halinde deðer taþýr.

Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin anasözleþmede gösterilen ortaklýk þartlarýný taþýyýp taþýmadýklarýný araþtýrmak zorundadýr.

Yapý kooperatiflerinde konut, iþyeri ve ortak sayýsý genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu, genel kurulca kararlaþtýrýlan sayýnýn üzerinde ortak kaydedemez.

II - TÜZEL KÝÞÝLERÝN ORTAKLIÐI:

Madde 9 - (Deðiþik madde: 21/04/2004 - 5146 S.K. /2.mad) *1* Kamu ve özel hukuk tüzel kiþileri amaçlarý bakýmýndan ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluþlarýna yardýmcý olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler.

B ORTAKLIÐIN SONA ERMESÝ:

I - ORTAKLIKTAN ÇIKMA SERBESTÝSÝ - TAZMÝNAT:

Madde 10 - Her ortaðýn kooperatiften çýkma hakký vardýr. Çýkma keyfiyetinin kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düþürmesi halinde ayrýlmak istiyen ortaðýn, muhik bir tazminat ödenmesine dahi hüküm anasözleþmeye konulabilir.

II - ORTAKLIKTAN ÇIKMANIN SINIRLANDIRILMASI:

Madde 11 - Kooperatiften çýkma hakkýnýn kullanýlmasý, anasözleþme ile en çok 5 yýl için sýnýrlandýrýlabilir.

Haklý ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çýkabileceði hususunda Anasözleþmeye hüküm konulabilir.

Bir ortaðýn hiçbir suretle kooperatiften çýkamýyacaðýna dair baðlamalar hükümsüzdür.

III - BÝLDÝRME SÜRESÝ VE ÇIKMA ZAMANI:

Madde 12 - Çýkýþ, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek yapýlýr. Anasözleþmede daha kýsa bir süre belirtilip hesap senesi içinde çýkýþa müsaade edilebilir.

IV - ORTAKLIKTAN ÇIKMAYI KABULDEN KAÇINMA:

Madde 13 - Yönetim kurulu, anasözleþmeye uygun olarak yapýlacak isteðe raðmen, bir ortaðýn kooperatiften istifasýný kabulden kaçýnacak olursa, ortak çýkma dileðini noter aracýlýðý ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çýkma gerçekleþir.

V - ORTAÐIN ÖLÜMÜ VE ORTAKLIÐIN DEVRÝ:

Madde 14 - Ortaðýn ölümü ile ortaklýk sýfatý sona erer. Anasözleþmede gösterilecek þartlarla ölen ortaðýn mirasçýlarýnýn kooperatifte ortak olarak kalmalarý saðlanabilir.

(Deðiþik fýkra: 06/10/1988 - 3476/3. md.) Ortaklýk devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklýðý devralan kiþinin ortaklýk niteliklerini taþýmasý halinde, bu kiþiyi ortaklýða kabul eder.

VI - GÖREV VEYA HÝZMETÝN BÝTMESÝ, TAÞINMAZ MAL VEYA ÝÞLETME KARÞILIÐI ORTAKLIK:

Madde 15 - Ortaklýk sýfatý bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine baðlý ise, bu görev veya hizmetin sona ermesi ile ortaklýk sýfatý kalkar. Bu halde Anasözleþmeye hüküm konulmak suretiyle ortaklýðýn devamý saðlanabilir.

Ortaklýk sýfatýnýn kazanýlmasý, Anasözleþme ile bir taþýnmaz malýn mülkiyetine baðlý haklarýn kullanýlmasýna veya bir teþebbüsün iþletilmesine baðlanabilir. Bu gibi hallerde taþýnmaz malýn mülkiyetinin veya iþletmenin üçüncü þahýslara devir veya temliki ile ortaklýk sýfatýnýn bir hak olarak yeni malike veya iþletmeyi alana geçebileceðini anasözleþme hüküm altýna alabilir. Taþýnmaz mala ait bu þekil iktisabýn üçüncü þahýslara karþý muteber olmasý tapu siciline bu yoldan meþruhat verilmesine baðlýdýr.

C ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE ÝTÝRAZ:

Madde 16 - (Deðiþik fýkra: 06/10/1988 - 3476/4 md.) Kooperatif ortaklýðýndan çýkarýlmayý gerektiren sebepler anasözleþmede açýkça gösterilir. Ortaklar anasözleþmede açýkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklýktan çýkarýlamazlar.

Ortaklýktan çýkarýlmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasözleþme, çýkarýlanýn genel kurula baþvurma hakký saklý kalmak üzere, bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kýlabilir.

Çýkarýlma kararý gerekçeli olarak tutanaða geçirileceði gibi, ortaklar defterine de yazýlýr. Kararýn onaylý örneði, çýkarýlan ortaða teblið edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak teblið tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davasý açabilir. Teblið edilen karar, yönetim kurulunca verilmiþ ise ortak, üç aylýk süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracýlýðý ile teblið ettirilecek bir yazý ile yapýlýr. Genel kurula itiraz edildiði takdirde, yönetim kurulunun çýkarma kararý aleyhine itiraz davasý açýlamaz. Ýtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karþý itiraz davasý hakký saklýdýr.

Üç aylýk süre içinde, genel kurula veya mahkemeye baþvurmak suretiyle itiraz edilmiyen çýkarýlma kararlarý kesinleþir.

(Ek fýkra: 06/10/1988 - 3476/4 md.) Haklarýndaki çýkarma kararý kesinleþmeyen ortaklarýn yerine yeni ortak alýnamaz. Bu kiþilerin ortaklýk hak ve yükümlülükleri, çýkarýlma kararý kesinleþinceye kadar devam eder.

D KOOPERATÝFTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAÞMA SÜRESÝ VE YÜKÜMLÜLÜK:

Madde 17 - Kooperatiften çýkan veya çýkarýlan ortaklarýn kendilerinin yahut mirasçýlarýnýn kooperatif varlýðý üzerinde haklarý olup olmadýðý ve bu haklarýn nelerden ibaret bulunduðu anasözleþmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler hariç olmak üzere, ortaðýn ayrýldýðý yýl bilançosuna göre hesaplanýr.

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düþürecek nitelikteki iade ve ödemeler, anasözleþmede daha kýsa bir süre tespit edilmiþ olsa bile genel kurulca üç yýlý aþmamak üzere geciktirilebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakký saklýdýr. Çýkan veya çýkarýlan ortaklar ile mirasçýlarýnýn alacak ve haklarý bunlarý istiyebilecekleri günden baþlýyarak beþ yýl geçmekle zamanaþýmýna uðrar.

Çýkan veya çýkarýlan ortaðýn sermaye veya mevduatýndan kýsmen veya tamamen yoksun kalacaðý hakkýndaki þartlar hükümsüzdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ORTAKLARIN HAK VE ÖDEVLERÝ

A ORTAKLIK SENEDÝ:

Madde 18 - Her ortaðýn üyelik haklarýnýn, ada yazýlý ortaklýk senedi ile tescil olunmasý þarttýr. Bu senede kooperatifin unvaný, sahibinin adý ve soyadý, iþ ve konut adresi, kooperatife girdiði ve çýktýðý tarihler yazýlýr. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkisi olan kimseler tarafýndan imzalanýr. Ortaðýn yatýrdýðý veya çektiði paralar tarih sýrasiyle kaydedilir. Bu kayýtlar kooperatifin ödediði paralara ait ise ortak imza eder. Ýmzalý ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkur senet anasözleþmeyi ihtiva etmek þartiyle ortaklýk cüzdaný þeklinde de düzenlenebilir. Ortaklýk senetleri kýymetli evrak niteliðinde olmayýp sadece beyyine vesikasý hükmündedir.

B ORTAKLIK PAYLARI, ÞAHSÝ ALACAKLILAR:

Madde 19 - Kooperatife giren her þahýstan en az bir ortaklýk payý alýnmasý gerekir. Anasözleþme, en yüksek had tespit ederek bir ortak tarafýndan bu had dahilinde birden fazla pay alýnmasýna cevaz verebilir.

(Deðiþik fýkra: 28/05/1998 - 4363/1 md.) Bir ortaklýk payýnýn deðeri 1.000.000 liradýr. Kooperatife giren ortaklar en çok 5 000 pay taahhüt edebilirler. Kooperatifler üst kuruluþuna iþtirak edenler ise en az 50 pay taahhüt ederler. Ortaklýk payýnýn deðeri Bakanlar Kurulu Kararý ile artýrýlabilir.

(Deðiþik fýkra: 06/10/1988 - 3476/5 md.) Bir kaç pay bir ortaklýk senedinde gösterilebilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 1.000.000 lira itibar olunur.

Her kooperatifin iþtigal mevzuuna göre kredi talepleri bankalarca, müesseselerce veya þirketlerce öncelikle karþýlanýr.

(Deðiþik fýkra: 06/10/1988 - 3476/5 md.) Tarýmsal amaçlý kooperatiflerin yatýrým faaliyetleri, ilgili bakanlýkça düzenlenen yönetmelik esaslarý dahilinde, bütçeden ayrýlacak ödenekler yoluyla verilecek düþük faizli kredilerle desteklenir.

Bir ortaðýn þahsi alacaklarý, ancak ortaða ait faiz ve gelir - gider farklarýndan hissesine düþen miktarý ve kooperatifin daðýlmasýnda ona ödenecek payý haczettirebilirler.

C AYNÝ SERMAYE:

Madde 20 - Ayn nevinden sermaye konmasý veya kooperatifin mevcut bir iþletmeyi veya aynlarý devralmasý sözleþme ile kabul edilebilir.

1. DEÐER BÝÇME, BÝLÝRKÝÞÝ:

Madde 21 - Anasözleþmede aynlarýn deðeri tespit edilmemiþ ise, bu tespit kurucular tarafýndan toplantýya çaðrýlacak ilk genel kurulda ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden ortaklarýn çoðunluðu ile seçilecek bilirkiþi tarafýndan yapýlýr.

Kuruluþtan sonra girecek ortaklarýn ayn nevinden sermaye koymalarý halinde bu çaðrý yönetim kurulu tarafýndan yapýlýr.

Ortaklarýn, 2/3 ünü birleþmesi mümkün olmýyan hallerde bilirkiþinin seçimi sulh hukuk mahkemesinden istenir.

Seçilen bilirkiþi veya bilirkiþiler tarafýndan verilen rapora karþý teblið tarihinden itibaren bir hafta içinde mahalli sulh hukuk mahkemesine itiraz edebilirler. Mahkemenin vereceði karar kesindir.

2. KARAR NÝSABI, RAPORLARIN KABULÜ:

Madde 22 - 21 inci madde gereðince atanan bilirkiþi, gereken raporlarý düzenleyip verdikten sonra yapýlacak genel kurul toplantýsýnda, konu görüþülür. Çaðrý mektuplarýna bilirkiþi raporunun bir örneði eklenir.

Ortak sayýsýnýn en az yarýsýnýn asaleten ve temsilen toplantýda bulunmasý þartiyle bilirkiþi raporlarý okunup incelendikten ve gereðinde ayn nevinden sermaye koyan kimselerin ve devralýnacak iþletmenin veya aynlarýn sahibinin açýklamalarý dinlendikten sonra deðerlerinin aynen kabul veya reddine, yahut ilgililerin muvafakatiyle deðerlendirilmesine çoðunlukla karar verilir.

Ç HAK VE VECÝBELERDE EÞÝTLÝK:

Madde 23 - Ortaklar bu kanunun kabul ettiði esaslar dahilinde hak ve vecibelerde eþittirler.

1. BÝLGÝ EDÝNMEK HAKKI, BÝLANÇO:

Madde 24 - Yönetim Kurulunun gelir gider farklarýnýn daðýtým þekli hakkýndaki tekliflerini ihtiva eden yýllýk çalýþma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66 ncý madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri rapor genel kurulun yýllýk toplantýsýndan en az 15 gün öncesinden itibaren bir yýl süre ile Kooperatif merkezinde ve varsa þubelerinde ortaklarýn tetkikine amade tutulur.

Talep eden ortaklara bilanço ve gelir gider farký hesaplarýnýn birer suretinin verilmesi mecburidir.

Ortaklarýn bilgi edinmek hakký, anasözleþme veya kooperatif organlarýndan birinin karariyle bertaraf edilemez veya sýnýflandýrýlamaz.

2. TÝCARÝ DEFTERLER VE SIR SAKLAMA HÜKÜMLERÝ VE CEZA:

Madde 25 - Kooperatifin ticari defterleri ve haberleþme ile ilgili hususlarýn tetkiki, genel kurulun açýk bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararý ile mümkündür. Ýncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öðrenilecek sýrlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak kooperatifin iþ sýrlarýný öðrenmeye yetkili deðildir. Her ortak ne suretle olursa olsun öðrenmiþ olduðu kooperatife ait iþ sýrlarýný, sonradan ortaklýk hakkýný kaybetmiþ olsa dahi daima gizli tutmak zorundadýr. Bu mecburiyete uymýyan ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife karþý sorumlu olduðu gibi kooperatifin þikayeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi bir yýla kadar hapis veya 500 liradan 10 000 liraya kad ar adli para cezas iyle veya her ikisiyle birlikte cezalandýrýlýr.

3. GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI:

Madde 26 - (Deðiþik madde: 06/10/1988 - 3476/6 md.)

Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katýlma hakkýna sahiptir. Yapý kooperatiflerinde genel kurul toplantýlarýna katýlmak için bu þart aranmaz.

D ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI:

I - SÜRE VE ORTAKLIÐIN YOK OLMASI:

Madde 27 - Ortaklarýn yüklendikleri paylar için ödiyebilecekleri para tutarýný anasözleþme belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklarýndan elden yazýlý olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilanla ve münasip bir süre belirterek yükümlerini yerine getirmelerini ister. Ýlk isteðe uymýyan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmiyenlerin ortaklýðý kendiliðinden düþer. Ortaklýðýn düþmesi alakalýnýn, anasözleþme veya diðer suretlerle doðmuþ borçlarýnýn yok olmasýný gerektirmez.

II - KOOPERATÝFÝN SORUMLULUÐU:

Madde 28 - Anasözleþmede aksine hüküm olmadýkça kooperatif, alacaklýlarýna karþý yalnýz mamelekiyle sorumludur.

1. SINIRSIZ SORUMLULUK:

Madde 29 - Anasözleþme, kooperatifin varlýðý borçlarýný karþýlamaya yetmediði hallerde, ortaklarýnýn da þahsan ve sýnýrsýz olarak sorumlu tutulacaklarýný hüküm altýna alabilir. Bu takdirde alacaklýlar kooperatifin iflasý veya diðer sebeplerle daðýlmasý halinde alacaklarýný tamamen saðlýyamazlarsa, kooperatifin borçlarýndan dolayý, kooperatif ortaklarý zincirleme ve bütün varlýklariyle sorumlu olurlar.

2. SINIRLI SORUMLULUK:

Madde 30 - Anasözleþmeye, kooperatif borçlarý için her ortaðýn kendi payýndan fazla olarak þahsan ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacaklarý hususunda bir hüküm konabilir. Ortaklarýn tek baþýna sorumlu olacaklarý miktar kooperatifteki paylarýnýn tutarý ile orantýlý olarak da gösterilebilir.

Ýflasýn sonuna kadar bu sorumluluk iflas idaresi tarafýndan ileri sürülür.

3. EK ÖDEME YÜKLEMÝ:

Madde 31 - Anasözleþme, ortaklarý ek ödemelerle yükümlendirebilir. Ancak, ek ödemelerin yalnýz bilanço açýklarýný kapatmada kullanýlmasý þarttýr. Ek ödeme yükleme sýnýrsýz olabileceði gibi belirli miktarlarla veya iþ hacmi ile veya paylarla orantýlý olarak sýnýrlandýrýlabilir.

Kooperatifin iflasý halinde ek ödemeleri isteme hakký iflas idaresinindir.

4. CAÝZ OLMIYAN SINIRLAMA:

Madde 32 - Sorumluluðu belirli bir zamana býrakan veya bazý ortak grublarýna yükleyen anasözleþme hükümleri muteber deðildir.

5. ÝFLAS HALÝNDE USUL:

Madde 33 - Ortaklarý þahsan sorumlu bulunan veya ek ödemelerle yükümlü olan bir kooperatifin iflasý halinde, iflas idaresi sýra cetvelini düzenlemekle beraber ortaklardan her birinin payýna düþen borcun ödenmesini kendilerinden ister.

Tahsil olunamýyan meblaðlar diðer ortaklar arasýnda bölüþülür. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Ortaklarýn birbirlerine rücu haklarý saklýdýr. Ortaklarýn geçici olarak tespit olunan borçlariyle pay cetveli aleyhine Ýcra ve Ýflas Kanunu hükümlerine göre itiraz haklarý vardýr.

6. SORUMLULUK HÜKÜMLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ:

Madde 34 - Ortaklarýn sorumluluðu ve ek ödemeler yükümleri ile ilgili deðiþtirmeler ancak anasözleþmenin tadili ile mümkündür. Sorumluluk ve ek ödeme yükümleri konulmasý veya bunlarýn artýrýlmasý, bu husustaki kararýn tescili ile kooperatifin bütün alacaklarý lehine hüküm ifade eder. Sorumluluðun azaltýlmasý hakkýndaki kararlar, tescilden evvel doðmuþ borçlarý kapsamaz.

7. KOOPERATÝFE YENÝ GÝREN ORTAKLARIN SORUMLULUÐU:

Madde 35 - Ortaklarý þahsan sorumlu, veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, durumunu bilerek yeni giren kimse, giriþinden önce doðmuþ olan borçlardan diðer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna aykýrý mukavele hükümleriyle ortaklar arasýndaki anlaþmalar üçüncü þahýslar hakkýnda hüküm ifade etmez.

8. BÝR ORTAÐIN AYRILMASINDAN VEYA KOOPERATÝFÝN DAÐILMASINDAN SONRA SORUMLULUK:

Madde 36 - Sýnýrsýz veya sýnýrlý sorumlu bir ortak ölür veya diðer bir sebeple kooperatiften ayrýlýþýnýn kesinleþtiði tarihten baþlýyarak bir yýl veya anasözleþme ile tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatif iflas ettiði takdirde, ayrýlmasýndan önce doðmuþ olan borçlar için ortak sorumluluktan kurtulamaz.

Ayný þartlar altýnda veya ayný süre içinde ek ödeme yükümü de mevcut olmakta devam eder.

Bir kooperatif daðýlýrsa, daðýlmanýn Ticaret Siciline tescilinden baþlýyarak bir yýl veya anasözleþmede tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatifin iflasýnýn açýlmasýna karar verilmesi halinde ortaklar ayný þekilde ek ödemelerle birlikte sorumludurlar.

9. SORUMLULUKTA ZAMANAÞIMI:

Madde 37 - Alacaklýlarýn, ortaklarýn þahsi sorumluluklarýndan doðan isteme haklarý, daha önce kanuni bir hüküm gereðince düþmedikçe iflas iþlemlerinin sona ermesinden baþlýyarak daha bir yýl süre ile alacaklýlardan her biri tarafýndan ileri sürülebilir.

Ortaklarýn birbirine olan rücu


Facebookta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş!
Pinterest'te paylaş!
Yorum ekle

Yorum ekle

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız