İLLER BANKASI YAPI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; İller Bankasınca yaptırılan veya yapı denetim hizmetleri Bankadan talep edilen veya ihalesi Ortak İdarelerce yapılıp yapı denetim hizmetleri müştereken yürütülen, her türlü yapım, bakım ve onarım işlerinin sözleşme ve eklerine uygun olarak denetlenmesinde uyulacak, usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; İller Bankasınca yaptırılan veya yapı denetim hizmetleri Bankadan talep edilen veya ihalesi Ortak İdarelerce yapılıp yapı denetim hizmetleri müştereken yürütülen, yapım, bakım ve onarım işlerinin, Bankanın Merkez ve Taşra Teşkilatı aracılığıyla veya Ortak İdarelerce müştereken yapacağı, yapı denetim hizmetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 7 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Banka                                 : İller Bankası Genel Müdürlüğünü (İLBANK),

Merkez Birimleri                : Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetleme Birimleri ve Yardımcı Birimlerini,

Taşra Birimleri                   : Bölge Müdürlüklerini,

İdare                                   : İhaleyi yapan veya işi yürüten kurumu,

Yüklenici                            : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme yapılan istekliyi,

Ortak İdareler                    : Belediye, İl Özel İdarelerini,

İş                                        : Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım,bakım ve onarım işini,

Yapı Denetim Teşkilatı    : İşlerin denetlenmesini yürüten, Bankanın Merkez ve Taşra Birimleri ile Yapı Denetim Birimi ve Hakediş İnceleme Birimini,

Yapı Denetim Birimi         : Banka veya Banka ve İdare tarafından işlerin denetimi için görevlendirilen yapı denetim mühendisi ve yardımcılarını,

Hakediş İnceleme Birimi  : Hakedişlerin incelenmesi için Banka tarafından görevlendirilen kişi veya kurulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yapı Denetim Teşkilatının Kuruluşu ve Çalışma Yöntemleri

Yapı Denetim Teşkilatı

Madde 5- Banka Yapı Denetim Teşkilatı işlerin büyüklük ve önemine göre; Merkez Birimleri, Bölge Müdürlükleri, Bağımsız Yapı Denetim Amirlikleri, Yapı Denetim Birimi, Hakediş İnceleme Birimleri ve Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı gibi unvanlara sahip yapı denetim mühendisleri ile Tekniker, Teknisyen, Montör, Topograf, Harita teknik elemanları ve Sürveyan gibi unvanlara sahip yapı denetim yardımcılarından oluşur.

Genel Müdürlükçe kurulacak bağımsız yapı denetim amirliği veya yapı denetim hizmetleriyle görevlendirilen ilgili, yapı denetim görevleri yönünden kadro ve şema unvanlarıyla bağlı değildir.

Yapı Denetim Teşkilatı kadroları :

Merkezde; Daire Başkanı, Daire Başkanı Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker,

Bölge Müdürlüklerinde; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı ve yardımcı eleman olarak, Tekniker, Teknisyen, Montör, Topograf, Harita teknik elemanları ve Sürveyanlardan oluşur.

Yardımcı elemanlar; Meslek yüksek okulu, yapı ve endüstri meslek liseleri, tapu ve kadastro meslek liseleri ve eş değer okul mezunları arasından seçilir. Bunlar yapı denetim mühendisine yardımcı olarak Tekniker, Teknisyen, Montör, Sürveyan, Topograf ve Harita teknik elemanı unvanlarıyla görev yaparlar.

Bankaca yürütülen her iş için Merkez veya Taşra Birimlerinde ayrı bir yapı denetim birimi oluşturulur. Yapı denetim hizmetlerinin yürütülmesinde, işlerin önem ve büyüklüğüne göre yeterli sayı ve nitelikte yapı denetim mühendisleri ve yardımcıları, yapı denetim biriminde görevlendirilir.

Yapı denetim görevinin hangi kişi veya kurullar tarafından yapılacağı yetkililerce yükleniciye ve yapı denetim elemanlarına ismen bildirilir.

Yapı denetimi yapılacak işe ait dosya örneği, proje, resim ve diğer evraklar işe başlamadan önce yapı denetim birimine verilir.

Bir yapı denetim elemanı, birden fazla işin yapı denetiminde görevlendirilebilir.

Denetlenecek işin büyüklük, nitelik ve önemine göre iş kısımlara ayrılabilir ve her kısım için ayrı yapı denetim mühendisleri görevlendirilebilir.

Yapı denetim mühendisinin emrinde, işin büyüklüğüne göre, yeteri kadar yardımcı eleman bulundurulur.

Yapı denetim birimince hazırlanacak hakediş veya harcama belgelerinin incelenmesine yönelik olarak Merkez veya Taşra Birimlerinde hakediş inceleme birimleri oluşturulur. Bu birimlerde, yürütülen işlere göre yeterli sayıda Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı görevlendirilir.

Yapı denetim biriminde görevlendirilen Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı kendi denetimindeki işler hariç olmak üzere, ihtiyaç halinde geçici olarak hakediş inceleme biriminde görevlendirilebilir.

Yapı Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi

Madde 6 - Bankanın ortak idarelere, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel kurumlara yönelik yapı denetim hizmeti, verilen yetki veya yapılan protokol çerçevesinde aşağıdaki şekillerde yürütülür.

a) Banka ve ortak idare ile müşterek yapı denetim hizmetleri

Bankaca kredilendirilen ve İdarelerce İhale edilen işlerde; işlerin büyüklük ve önemine göre, Bankanın kendi yapı denetim teşkilatı içerisinden görevlendireceği yeterli sayıda ve nitelikte personel ile ortak idarenin görevlendireceği ve Bankanın uygun göreceği nitelikte kişi veya heyetle müşterek bir yapı denetim birimi oluşturulur.

Bu birim yapı denetim hizmetlerini eşit sorumluluk ile projesine, sözleşmesine ve eklerine uygun olarak yürütür. İdare tarafından müşterek yapı denetim birimi için eleman sağlanamaması halinde yapı denetim hizmetleri Banka sorumluluğunda yürütülür.

Yapı denetim birimince hazırlanan hakedişler, Bankanın hakediş inceleme birimlerinde incelenir, yapı denetim amirince vize edildikten sonra, idarelerce onaylanır. İşin yürütülmesine ilişkin, idarelerce alınması gereken kararlara yönelik olarak, yapılacak her türlü tespit ve işlemler yapı denetim teşkilatı tarafından hazırlanır, vize edildikten sonra, idarelerce onaylanır.

Müşterek yapı denetim hizmetleri yürütülürken Banka ve İdare arasında çıkacak ihtilaflarda Banka görüşü esas alınır.

b) Bankaca kredilendirilmeyen işlerde yapı denetim hizmeti

Bankaca kredilendirilmeyen, ortak idareler, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşlarının talep ettikleri yapı denetim hizmetleri için, Bankanın kendi yapı denetim teşkilatı içerisinden yeterli sayı ve nitelikte personeli görevlendirerek oluşturduğu yapı denetim birimince, verilen yetki veya yapılan protokol çerçevesinde yapı denetim hizmetleri yürütülür.

c) Doğrudan Bankaca yürütülecek işler

İdareler adına ihale ve yapım işleriyle Banka'nın doğrudan görevlendirilmesi durumunda; işin yürütülmesi ve tamamlanması ile ilgili tüm idari ve teknik görevler Banka tarafından projesine, sözleşmesine ve eklerine uygun olarak yapılır.

d) Doğrudan İdarelerce yürütülecek işler

Bankaca tamamen veya kısmen kredilendirilen, ancak işin teknik özelliklerinin faklı uzmanlık gerektiren karakterde olması veya dış kredi koşulları ve benzeri nedenlerle, yapı denetim hizmeti içinde yer alınması öngörülmeyen işlerde; idarece onaylanarak Bankaya sunulan hakediş veya harcama belgelerinin, kredi konusu işe ait olduğunun Bankaca saptanmasından sonra, teknik sorumluluk ilgili idarelere ait olmak üzere vize edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Denetim Teşkilatının

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 7- Yapı Denetim Teşkilatında yönetim ve denetim yapan görevliler Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümlerine uygun olarak ve aşağıda yazılı sıraya göre birbirlerinin emir, denetim ve gözetimi altında görevlerini yürütürler.

a) Yapı Denetim Amiri

İşin özelliğine göre merkezde Daire Başkanı, taşrada Bölge Müdürü, bağımsız olarak kurulması halinde müstakil Yapı Denetim Amirinden oluşur. Bir Yapı Denetim Amirinin sorumluluğunda birden fazla işin yapı denetim görevi toplanabilir.

b) Yapı Denetim Şefi

Merkezde Daire Başkan yardımcısı, Şube Müdürleri ile taşrada Bölge Müdür yardımcısı ve Şube Müdürlerinden oluşur. Bir Yapı Denetim Şefinin sorumluluğunda birden fazla işin yapı denetim görevi toplanabilir.

c) Yapı Denetim Mühendisi

Merkez ve taşrada yapı denetim hizmeti yapan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı'ndan oluşur. Bir yapı denetim mühendisine birden fazla işin yapı denetim görevi verilebilir.

d) Yapı Denetim Yardımcısı

Tekniker, Teknisyen, Montör, Topograf, Harita teknik elemanları ve Sürveyanlardan oluşur.

İşin önem ve özelliğine göre yapı denetim mühendisine bağlı olarak çalışır.

Bölge Müdürü

Madde 8- Bölge Müdürünün Yapı Denetim Amiri olarak görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Yönetim ve denetimi bölgesine verilen işlerin; sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere ve iş programına uygun bir biçimde yapılmasını, işin süresinde bitirilmesini sağlatmak üzere gözetim ve denetiminden sorumludur.

b) Yapı denetim birimince düzenlenecek; röleve, yeşil defter, ataşman defteri, plankote, hesap, hakediş, tutanak, emir defteri ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrak ve projelerin zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve yapı denetim hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını izler.

c) Denetimindeki işleri bizzat veya yapı denetim teşkilatı aracılığı ile yerinde inceleyerek veya inceleterek yapılan işleri denetler ve işle ilgili sorunları çözümler.

d) Genel Müdürlük tarafından verilen genel veya özel yetkiler çerçevesinde kalmak koşullarıyla proje, detay, iş artışı ve tadilat projelerini hazırlatarak onaylayıp uygulanmak üzere yapı denetim mühendisine ve yükleniciye verir. Bilgi için de Genel Müdürlüğe sunar.

e) Uygulamaya geçilecek projeleri, mahal listelerini ve detayları inceler, kendisi veya yapı denetim mühendisince görülen eksiklikleri saptar, düzeltme önerilerini yapar ve uygulama için Genel Müdürlüğün iznini alır.

f) Tesiste herhangi bir değişikliği zorunlu görür veya daha uygun çözümleri saptarsa; değiştirilmesi gerekli görülen imalatın yerine, fiyat karşılaştırması da yaparak işin özelliğini bozmamak koşulu ile başka bir imalat yapılması önerisinde bulunabilir.

g) İşin, kendisi tarafından görülmesini zorunlu gördüğü kısımlar için yapı denetim mühendisine talimat verir ve uygulamaları izler.

h) Özellik gösteren işler hakkında görüşlerini tespit ederek bu kararı Genel Müdürlüğün bilgi ve onayına sunar.

ı) Sözleşmesine göre gerekmesi halinde; şev, klas, su zammı, çamur, iksa, nakliye, ocak, tartı ve benzeri tutanakları, usulüne uygun olup olmadığını inceleyerek onaylar ve bu tespitler için gerekli kurulları oluşturur.

i) Sözleşme ve eklerinde Genel Müdürlüğün izni ile yapılacağı kayıtlı işlerde verilecek talimatlara uyar.

j) Yetki verilmesi halinde röpriz, ariyet, depoya nakil, iksa, sıkıştırma, nemlendirme gibi işlerin yapılmasına izin verir.

k) İşin sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını ve çalışmaların iş programına göre süresinde işi bitirmeye yeterli olup olmadığını inceler. Yapılması gerekli görülen hususlar ve alınması zorunlu önlemler hakkında yapı denetim mühendisine ve yükleniciye gerekli direktifleri verir ve Genel Müdürlüğü bilgilendirir.

l)Yüklenicinin ihzarat, Bankaca verilen veya tahsis edilen malzeme ile imalat, inşaat, tesisat ve onarım işleriyle, diğer çalışmalarında; projeye aykırılık, eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur gördüğü takdirde;

1) Şartnamelere uygun olarak yapılmayan ihzaratın şantiye dışına çıkartılması ve uygun ihzaratın yaptırılması,

2) Kusurlu imalatın düzelttirilmesi veya yıkılıp yeniden yaptırılması,

3) Aksayan çalışmaların hızlandırılması,

4) Yetersiz, uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi,

5) İşçi alacaklarının zamanında ödenmesini sağlamak için yasal önlemlerin aldırılması,

6) İş kanununa göre, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması,

7) Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması,

hususlarında yükleniciye gerekli süreyi de vererek yazı ile bildirir ve uyarılarda bulunur. Yüklenicinin bu uyarılara uymadığının tespiti halinde, gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir tutanakla durdurur ve durumu Genel Müdürlüğe iletir.

m) Yapı denetim birimince hakediş raporlarının zamanında, usulüne göre ve noksansız olarak düzenlenmesini izler. Bunlar üzerinde gerekli incelemeyi ve düzeltmeleri yapar veya yaptırır, imzalayarak veya onaylayarak işleme konulmasını sağlar.

n) Metraj ve ataşmanların işin gidişine paralel olarak düzenlenmesini sağlar. Geçici kabul tarihinden itibaren altı ay içerisinde kesin metraj ve hesapların tamamlanmasını sağlar. Teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içerisinde inceleterek, onaylar.

o) Sözleşmede fiyatı bulunmayan ve yapılması zorunlu görülen işlerde yürürlükteki mevzuata göre fiyatı belirler, artış veya eksilişleri saptayarak gerektiğinde mukayeseli keşiflerle birlikte Genel Müdürlüğe sunar.

ö) Şantiyede gerek ihzarat olarak bedeli ödenen ve gerekse İdarece verilen malzemenin, idareye ait araç ve gereçlerin; yerinde ve iyi bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını denetler ve sağlatır.

p) Sözleşme gereğince yüklenicinin getirmekle yükümlü bulunduğu araç ve gereçlerin zamanında şantiyeye getirilmesini ve çalışır halde bulunmasını sağlatır.

r) İşin bitiminde yüklenicinin müracaatı üzerine geçici ve kesin kabul için gerekli işlemleri tamamlatır, kabul raporunda saptanan noksan ve kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini izler ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.

s) Düzeltme imkanı bulunmayan, ancak kalmasında da teknik bir sakınca görülmeyen işleri tespit ederek, gereği için Genel Müdürlüğe iletir.

ş) Program ödeneklerini ve gerçekleşmeleri izler, fiyat artış dönemlerinde tespit metrajlarını yaptırır.

t) Yapı denetim elemanlarının süreli veya süresiz ayrılışlarında; işin denetimini aksatmamak için gerekli önlemleri alır.

u) Sözleşme uyarınca, yüklenici teknik personelinin işe devamlarının izlenip izlenmediğini denetler ve gerekli işlemleri yapar.

ü) Yukarıdaki fıkralarda sayılmayan; sözleşme ve şartnameler gereği işin iyi bir şekilde yürütülmesi ve bitirilmesi için gerekli her türlü önlemi alır, aldırır, bu yönde yapı denetim elemanlarına direktifleri verir.

v) Yapı denetim elemanlarının görevlendirilmesini işin önem ve özelliğine göre bilgi, deneyim ve liyakata göre yapar.

Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri

Madde 9- Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin Yapı Denetim Şefi olarak görev,yetki ve sorumlulukları;

a) Kendilerine bağlı olan yapı denetim elemanlarının ve hakediş inceleme biriminin her türlü görevlerini, sözleşme, şartname ve usulüne göre zamanında yapıp yapmadıklarını denetlemekle görevli ve sorumludurlar.

b) Yapı denetim elemanları arasındaki koordinasyonu sağlarlar.

c) Yapı denetim elemanları ve hakediş inceleme biriminin düzenlediği bütün evrakı inceler, gerekli düzeltmeleri yapar ve amirine bildirir. Bölge Müdür yardımcıları ve Şube Müdürleri inceledikleri evraklardan, yapı denetim mühendisinden sonra 2. derecede, yaptığı düzeltmelerden ise 1. derecede sorumludurlar.

d) Yapı denetim elemanlarının karşılaştıkları sorunları çözümler, gerekli gördüklerini amirine bildirir ve direktiflerini almak suretiyle gereğini yapar veya yaptırırlar.

e) Kendilerine bağlı olan işlerin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere ve iş programına uygun olarak yürütülüp bitirilmesini sağlarlar.

f) Yapı denetim amirinin yardımcısı olarak, 8 inci maddede sayılan Bölge Müdürüne ait görevlerden kendisine verilenleri yaparlar.

g) Gerektiğinde yer teslimini Bölge müdürünü temsilen yapı denetim mühendisi ile birlikte yaparlar.

h) Kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Hakediş İnceleme Birimi

Madde 10- Hakediş İnceleme Birimi; yapı denetim birimince düzenlenen ara veya kesin hakedişte yer alan ataşman, yeşil defter, tutanak, icmal cetvelleri, fiyat farkları ve benzeri belgeler ile gerekli görülen diğer dökümanların sözleşme, şartname, genelge hükümlerine ve projesine uygun düzenlenmiş olup olmadığını inceler, varsa eksik evraklarını tamamlatır, hesap hatalarını düzeltir. Hakedişin denetiminden ve yaptığı düzeltmelerden 1.derecede sorumludur.

Yapı Denetim Mühendisi

Madde 11- Yapı denetim mühendisi, kendisine verilen işleri; sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere ve iş programlarına uygun olarak yürütüp süresinde bitirilmesini sağlamak için, yapı denetim amirinin görüşünü de alarak işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen yardımcı elemanlar ile diğer personelin hizmetlerinden de yararlanarak yürütmekle görevli ve sorumludur.

Yapı denetim Mühendisi:

1.   Yer teslimine katılır ve işyerinde önceden saptanmış röperlerle, yeniden gereksinim duyulacak röper, eksen ve işaret kazıklarının özelliğini değiştirmeyecek biçimde korunmasını sağlar ve durumlarını uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana geçirir.

2.   Yer Teslimi Tutanağı'nın tanzimini sağlar.

3.   Yükleniciye verilecek emirleri Emir Defteri ile tebliğ eder. Sözleşme hükümlerine göre işlerine ait plan, kesit, plankote ve röleveleri, işe başlamadan önce mevcut röperlere göre kontrol eder; plankotedeki kotlarla tabii zemin, temel tabanı ve su seviyesi gibi kotları, mevcut röperlere bağlamak suretiyle saptar. Bu işlemler yapılmadan işe başlatmaz.

4.   İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre yükleniciye verilmesi gereken; genel durum planı, kesit ve plankoteleri, uygulama proje ve detaylarını, mevcut inşaat durumunu tespit ile varsa ihzarat, tesisat, araç ve gereçleri vererek bunlarla ilgili tutanakları düzenler ve yapı denetim şefi aracılığı ile yapı denetim amirine onaylatır.

5.   Sözleşmesine göre gerekiyorsa; yükleniciye zemin üzerinde gösterilerek, verilecek esas işyeri ile yardımcı yerler röper ve eksen kazıkları ile diğer işaretler ve malzeme ocakları gibi yerleri yüklenici veya yetkili vekili ile gezerek tutanaklarını düzenler.

6.   Yükleniciyle birlikte saptanması gerekecek taşıma uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla teslim edilen malzemenin tartı, ölçü ve benzeri tutanaklarını zamanında düzenler ve yapı denetim amirine 15 gün içinde sunar.

7.   İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında, işyerinde meydana çıkacak veya tehlike doğuracak su, kanalizasyon, elektrik, iletişim hatları gaz ve petrol boru hatları, karayolu geçişi gibi engeller için gerekli önlemleri aldırır.

8.   Yükleniciye verilen veya verilecek veya yüklenici tarafından düzenlenen uygulama projelerinin, yerine uygunluğunu kontrol eder. Gerekli ve zorunlu gördüğü değişikliği saptayarak gerekçeleriyle yapı denetim amirine bildirir.

9.   Banka veya idarece onanmış tiplere ve cetvellere göre; yapılacak işlerin, proje ve detaylarını zamanında yükleniciye düzenleterek yapı denetim amirine onaylatır.

10.                        İşte kullanılacak her türlü inşaat, elektrik ve tesisatla ilgili malzemenin ihzaratına başlamadan önce veya şantiyeye getirildiklerinde; örnekler alarak veya aldırarak gerekli gördüğü deneyleri yapar veya yaptırır. Bu malzemelerin; niteliğinin ocak ve alınış yerleri, boyut, şekil ve markalarının sözleşme eki şartnamelere uygunluğunu kontrol etmekle beraber, gerekirse bu incelemeyi yeterli bulmayarak adı geçen malzemenin kullanılacağı yere ve işe göre uygun olup olmadığını inceletir ve uygun olmayan malzemeyi iş yerine getirtmez.

11.                        İdarece, ara hakedişlerle bedeli ödenen, tahsis edilmiş veya şantiyeye intikal etmiş tüm ihzarat malzemesinin şantiyeye girişi, tesiste kullanılışı, çıkışları ile şantiye içinde saklanmasını denetler. İmalata dönüşen ihzaratı toplam ihzarattan düşer kalan ihzarat ve imalattaki toplam malzeme yapı denetimini ve dengelenmesini yapar. Açık veya fazla malzeme varsa nedenini araştırır.

12.                        Sözleşme eki şartnamelere göre şantiye ve laboratuvarda yapılması gereken deneyleri yapar veya yaptırır.

13.                        Temel sondajları ile yükleme deneylerini yaptırarak gerekli raporları düzenletir ve yapı denetim amirinin onayına sunar

14.                        Her türlü inşaat, imalat ve tesisatı ; boyut ve şekillerine uygun, proje ve detaylarına göre eksiksiz olarak yaptırır.

15.                        Her türlü temel, kalıp, demir ve betonun denetimini yapar, fenni gerekçe ve gereksinime uygunluğunu saptayarak işe başlama ve devam iznini verir. Gerektiğinde bunlarla ilgili tutanakları hazırlar ve sonucu amirinin onayına sunar.

16.                        İzne bağlı imalatın yapımı için gerekli malzeme, işyerinde yeteri kadar bulundurulmadıkça işe başlatmaz.

17.                        Sözleşmesine göre zemin klaslarının saptanması gerekiyorsa kayıtları tutarak önlemleri alır ve klas tespit kuruluna katılır.

18.                        Sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından düzenlenecek iş programının süresinde düzenlenip idarenin onayına sunulmasını sağlar.

19.                        İşlerin iş programına göre yürütülmesini izleyerek gecikmeler olduğu ve giderilmesine çalışılmadığı takdirde yükleniciye gerekli uyarılarda bulunur ve durumu yapı denetim amirine bildirir.

20.                        İhzarat, inşaat, imalat ve tesisatın; sözleşme ve ekleriyle şartnameler, fen ve sanat kurallarına ekonomik faktörlere uygun yapılıp yapılmadığını sürekli kontrol eder, uygun olmayan hususlar görüldüğünde düzeltilmesi için gerekli direktifleri verir, sonuç alamadığı takdirde o kısmı durdurup durumu derhal yapı denetim amirine bildirir.

21.                        İnşaata intikal eden ihzarat miktarının bir önceki miktarla kontrolünü yapar. Projeden fazla yapılmış ihzarat bedelinin ödenmemesini sağlar. Yüklenici tarafından yapılan her türlü imalatı yerinde ölçer, uygulama projesine, birim fiyat tarifelerine göre uygun olup olmadığını denetler, uygun olmayan hallerde yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve bu şekli ile kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri yapı denetim amirine bildirir. Gerekiyorsa ölçüm sonuçlarını ataşman defterine işler ve defteri yüklenici ile birlikte imzalar.

22.                        İşlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle yanlışların zamanında düzeltilmesini sağlar.

23.                        Beton dökümü, ferşiyat, boru hatlarının basınç deneyi, ayrıca trafo, teçhizat montajı gibi önemli ve ileride düzeltilmesi olanak dışı işlerin yapımını kontrol eder.

24.                        Röleve Defteri, Ataşman, Boru Ferşiyat Ataşmanı, Yeşil Defter ile tutanakların düzenlenmesi için gerekli kayıtları tutar, tutturur; bunları denetleyerek işin yapılış tarihlerini saptar.

25.                        Sürveyanları, işleri kontrol edecek şekilde çalıştırır. Önemli gördüğü hususlarda Sürveyana Emir Defteri ile emir verir ve dikkatini çeker. Sürveyanların kusurlu gördüğü işlerini tetkik ederek gereğini yapar. Sürveyanların tutacağı Sürveyan Defteri'ni kontrol eder.

26.                        Yapı denetim mühendisleri, Sürveyanın denetlediği işlerden de sorumludur.

27.                        Yüklenicinin işçilerin ücretlerini vermediğini veya kanunlarla tanınmış her türlü hakları ile buna benzer sözleşmenin diğer hükümlerinin yerine getirilmediğini öğrendiği takdirde, bu hususlarda bir ilk soruşturma yaparak neticesini yapı denetim amirine bildirir. İş yerinde işçi alacakları ile ilgili gerekli ilanı yapar.

28.                        İş güvenliği ve işin korunmasına yönelik önlemlerin alınmasını sağlar.

29.                        İhale bedeline dahil işlerden tesisin işletmeye açılmasını sağlayacak kısımlarının öncelikle tamamlanmasına dikkat eder.

30.                        Yükleniciye


Facebookta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş!
Pinterest'te paylaş!
Yorum ekle

Yorum ekle

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız