GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kapsam:

Madde 1- Bu Yönetmelik 20/7/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 36'ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

Madde 2- Gecekondu Kanununun 8, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 31, 32 ve 33'üncü maddeleriyle ilgili hususlar hakkında bu Yönetmelik esasları uygulanır. Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar 775 sayılı Kanun esaslarına uygun olarak Bakanlıkça alınacak olurlar veya alâkalı kuruluşlarla müştereken hazırlanacak protokollerle tesbit edilir.

BİRİNCİ BÖLÜM

                   Yardımlar İle İlgili İdari ve Mali Esaslar

 

Belediyelere Yapılacak Yardımlar:

Madde 3- Belediyeler tarafından Gecekondu Kanununun 13'üncü maddesi gereğince yapılacak hizmetlerin daha iyi yapılmasını sağlamak maksadıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde kanunun 14'üncü maddesine dayanılarak teşkil edilen fon'dan aşağıdaki esaslar dahilinde yardım yapılır.

a- Belediyeler, her yılın en geç Haziran ayı başına kadar, bir yıl sonraya ait yatırım proje ve programlarını, bu program içinde belediye bütçelerinden ve kanunun 12'inci maddesine göre teşkil edilen fon'dan karşılayacakları miktar yanında Bakanlık fonundan talep ettikleri miktarı ve hangi iş için talep ettiklerini belirtmek suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tevdi ederler, belediyeler her proje için talep edecekleri yardımların cins, süre, şekil ve şartlarını da bu programlarında belirtirler.

b- Bakanlık bu talepleri toplar ve kendi fonunun imkânları nispetinde belediyelere tahsis edeceği yardım miktarını tâyin ve malî yıl başını takip eden bir ay içinde tebliğ eder.

c- Bakanlık belediyelere yapacağı yardımı 4 taksitle belediye fonlarına aktarır.

d- Belediyeler her taksitin harcandığına dair belgeleri Bakanlığa ibraz ve onaylattırmadıkça müteakip taksit aktarılmaz.

e- Bakanlık malî yılın 6'ncı ayı sonuna kadar 2'nci taksidi alamayan belediyelerin yardım tahsislerini bir sonraki yıl göz önüne almak kaydı ile iptal ve talebi tamamen karşılanmamış olup da yatırımlarını zamanında yapan belediyelere aktarmak yetkisine sahiptir.

 

Şahıslara Yapılacak Yardımlar:

Madde 4- Gecekondu Kanununa göre şahıslara yapılacak yardımlar:

   a.Arsa tahsisi,

   b.Gecekondu fonundan kredi tahsisi,

   c.Aynî yardım,

   d.Teknik yardım ve diğer kolaylıklar,

   e.Konut yardımıdır.

 

Yardımların Genel Şartları

Madde 5- Bu yardımlardan faydalanacak kimselerin:

a- Yoksul veya dar gelirli olmaları,

b- Kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsa veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bulunmaması şarttır.

Yoksul veya Dar Gelirli Olmak:

Madde 6- Bir ailenin yoksul veya dar gelirli sayılabilmesi için toplam aile gelirinin:

a- İki kişilik aileler için aylık net gelirin 400,- TL.sının,

b- İkiden fazla nüfuslu aileler için, diğer aile fertlerinin her biri için 100,-TL. ilâvesi ile bulunacak miktarın üstünde olmaması şarttır,

Yukarıda yer alan fıkralardaki aile fertleri değimi ile: Aile reisi, eşi, ergin olmayan çocukların ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sayısı kastedilmektedir.

Aile geliri de bu kimselerin gelirlerinin toplamıdır.

 

Arsaların Dağıtıma Hazır Hale Getirilmesi:

Madde 7- Belediyeler, Gecekondu Kanununun 3, 4 ve 5'inci maddelerine istinaden kanunun amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere uhdelerine geçen arsalardan kanunun 7'nci maddesine göre konut yapımına tahsis edilenlerini bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak parsellenmiş, Yönetmeliğin 59'uncu maddesi gereğince yapılan, Bakanlık onayından sonra tapu dairelerinde gerekli işlemleri yaptırarak tahsise hazır hale getirirler. Belediyeler dağıtıma tabi tutulacak bu arsalar üzerinde inşa edilecek konutların tip projelerini hazırlayarak maliyet bedellerini tesbit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tasdik ettirmekle ve yapılacak inşaatın su ihtiyacını karşılayacak tesisat ve ana yollarını stablize olarak yapmakla görevlidir.

Tapu daireleri, birinci fıkrada sözü edilen işlere ait belediyelerden kendilerine intikal edecek işlemleri öncelik ve kısa bir süre içinde bitirirler.

Belediyeler hazırladıkları bu arsaların mahalli ihtiyaç ve şartlara göre bir kısmını gecekondu yapımını önlemek maksadıyla Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin c fıkrasının 2'nci bendinde bahsedilen konutsuz vatandaşlara tahsis etmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayını almak şartıyla ayırır.

 

Kıymetli Arsaların Kiraya Verilmesi Satılması:

Madde 8- (12.08.1984 tarihli ve 18487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Belediyeler, Gecekondu Kanununun 3, 4 ve 5'inci maddelerine istinaden Kanun amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere uhdelerine geçen arsalardan kanunun 7'nci maddesine göre konut yapımı maksadıyla ayrılanları bu Yönetmeliğin 59'uncu maddesine göre Bakanlık Onayından sonra tapu dairelerinde gerekli işlemleri yaptırarak tahsise hazır hale getirirler. Belediyeler dağıtıma tabi tutulacak bu arsalar üzerinde inşa edilecek konutların tip projelerini ve keşiflerini hazırlayarak Bakanlığa tasdik ettirmekle ve yapılacak inşaatın su ihtiyacını karşılayacak tesisat ve ana yollarını stablize olarak yapmakla görevlidir.

Tapu daireleri, birinci fıkrada sözü edilen işlere ait belediyelerden kendilerine intikal edecek işlemleri öncelikle ve kısa bir süre içinde bitirirler.

Belediyeler, tahsise hazır hale getirdikleri bu arsaların bir kısmını Mahalli ihtiyaç ve şartlara göre gecekondu yapımını önlemek maksadıyla, Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin c fıkrasında bahsedilen konutsuz vatandaşlara tahsis etmek üzere Bakanlığın onayını almak şartıyla ayırırlar.

Arsa Bedellerinin Tesbitinde:

Tahsis veya satış yılındaki imar görmemiş ve boş arazi durumuna ait olmak üzere arazi emsal bedeli; yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, okul, mabet ve benzeri hizmetlere ayrılan saha kaybı; harita, plan, aplikasyon, yol, kaldırım, kanalizasyon ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesislerinin satış yılındaki resmi birim fiyatlara göre tesbit edilecek bedeli dikkate alınarak hesaplanacak arsa bedelinden az olmamak kaydiyle, Valilikçe komisyon marifetiyle belirlenip Bakanlıkça onanacak emsal bedel esastır. Valilikçe bedel belirlemesine başlamadan önce Belediye'nin bu bedelin tayinine dair varsa hesapları ve görüşü alınır. Arazi emsal bedelinin tayininde emlâk vergisi beyanına esas Maliye Bakanlığınca yayımlanan asgari değerler ile Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksindeki artış veya düşüşler, alım satım değerleri, Kamulaştırma Kanunu kıymet takdiri esasları göz önünde tutulur.

Bakanlık, Valilikçe tesbit edilecek emsal bedeli aynen, arttırarak veya azaltarak onaylayabileceği gibi arsa bedeli tesbit edilmiş ve onanmış olanlarda sonraki yıllarda yapılacak arsa tahsis ve satışları için fiyatlardaki genel artışlar veya azalmalar göz önünde bulundurularak onanlı bedeli değiştirebilir. Bakanlıkça hibe şeklinde bilfiil yapılan veya yaptırılan kamu hizmetleri veya bu maksatla Belediyelere yapılan yardımlar dolayısıyla, bu hizmetler için hesaplanan bedel, yardım miktarı kadar düşürülebilir.

 

Arsa Tahsisi Şartları:

Madde 9- (12.08.1984 tarihli ve 18487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Gecekondu Kanununun 7'nci maddesine göre önleme bölgelerinde konut yapımına tahsis edilmiş olan arsalar, bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen şartları haiz olanlar arasında öncelik sırasına göre:

a) Gecekonduların ıslah veya tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacak kiracı veya ev sahiplerine, başka şart aranmaksızın:

1- Yıllık icra programına alınmış olanlara,

2- İkinci ve daha sonraki yıllarda icra programlarına alınacak olanlara, tahsis olunur.

b) Islah bölgesinde bulunan diğer yapı sahiplerinden yapısının tasfiyesini isteyenlerle, belediyelerce kabul edilen ıslah bölgeleri dışında kalmış olan gecekondu sahiplerine talepleri halinde, verilen müddet içinde projesine göre nüve konutunu yapacağını ve konutunu yaptıktan sonra eski yapısını yıkacağını taahhüt edenlere arsa tahsis edilir.

c) Konutsuz vatandaşların; tahsisin yapılacağı belediye sınırları içinde devamlı ikamet etmesi halinde, belediyece konutsuz vatandaşlar için ayrılmış ve Bakanlıkça onanmış veya Bakanlıkça bu maksat için ayrılmış olan arsalar Yönetmeliğin 7'nci maddesinde öngörülen esaslara göre tahsis edilir veya satılır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Kamu konutu (lojman) yapımı maksadıyla kullanmak kaydıyla yukarıdaki öncelik sıralamasına bakılmaksızın arsa tahsisi veya satışı yapılabilir.

 

İlân:

Madde 10- (12.08.1984 tarihli ve 18487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Belediyeler, tahsise hazır hale getirilmiş arsaların yerini, tahsis şartlarını ve müracaat süresini mahalli gazetelerle birer hafta ara ile üç defa ilân eder. Ayrıca diğer vasıtalarla da mahallinde halka duyuru yapılır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına arsa tahsis veya satışı için ilân mecburiyeti yoktur.

 

Müracaat:

Madde 11- (12.08.1984 tarihli ve 18487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Bu Yönetmeliğin 8'inci maddesine göre tahsise hazır hale getirilmiş olan arsalardan yararlanmak isteyenler, yapılan ilanı müteakip belirtilen gün ve süre içerisinde Bakanlığa veya Belediyelere örneğini Bakanlık örgütü ve Belediyelerden alacakları beyannameyi ( Örnek 1) doldurarak müracaat ederler. İstekliler, durumlarına göre aşağıda a, b ve c fıkralarından birinde belirtilen belgeleri dilekçelerine eklemeye mecburdurlar:

a) Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacakların ekleyecekleri belgeler:

1- Aile fertlerine ait nüfus kağıtlarının suretleri,

2- Aile fertlerinin gelir durumunu bildiren varsa işlerinden alınmış, yoksa kendisi tarafından imzalanmış bir belge (gerektiğinde bu belgenin gerçeğe uyup uymadığı idarece tahkik edildikten sonra karara varılır ve bu karara göre işlem yapılır.),

3- Kendisinin veya eşinin veya velayeti altında bulunan çocuklarının herhangi bir Belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bulunmadığına dair belediyeden alarak dolduracağı beyanname,

4- Gecekondusunun yıkılacağına dair belediyenin ilgili servisinden alacağı bir belge (Bu belgede gecekondusunun icra programı yılında veya daha sonraki yıllarda yıkılacağı tasrih olunur.),

b) Islah Bölgesinde bulunan yapı sahiplerinden yapısının tasfiyesini isteyenlerle belediyelerce kabul edilen ıslah bölgeleri dışında kalmış olan gecekondu sahipleri, a fıkrasının 1, 2 ve 3'üncü bentlerinde yazılı belgelerden başka:

Gecekondu Kanununun 27'nci maddesinde belirtilen müddet içinde konutunu yapacağını ve konutunu yaptıktan sonra eski yapısını yıkacağını taahhüt eden bir belge

c) Konutsuz vatandaşlar a fıkrasının 1, 2 ve 3'üncü bentlerinde yazılı belgelere ilaveten:

1- O belediye sınırları içinde devamlı ikamet ettiğine dair bir belge,

2- İstekli, emekli veya bunların dul veya yetimleri ise bu durumunu belirten ilgili kurumlardan alınacak belge.

Müddeti içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ise Bakanlığa veya Belediyelere bir talep yazısı ile müracaat ederler.

 

Madde 12- Yapılan müracaatlar Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre tasnif edilir ve sıra numarası ile yazılır. Dağıtıma tabi tutulacak arsalar müracaatların tamamını karşılayabildiği takdirde en küçük numaralı adadan başlanmak suretiyle kurada çıkacak isimlere dağıtılır. Arsa sayısı müracaat adedinden az olduğu takdirde 10'uncu maddede belirtilen öncelik sırasına göre önce a grubunun birinci bendindeki müracaatlar karşılanır, karşılanamadığı takdirde kura çekilir. a grubunun birinci bendindeki müracaatlar karşılandıktan sonra artan arsaların dağıtımında a grubunun ikinci bendi, sonra b grubundaki müracaatlar için aynı esas uygulanır. Konutsuz vatandaşlara tahsis edilmek üzere ayrılmış olan arsalar müracaatlara yetmiyor ise Yönetmeliğin 44'üncü maddesinin 1 ve 2'nci fıkraları nazarı dikkate alınarak dağıtılır. Dağıtım sonuçları listeler asılmak ve gazetede ilân edilmek suretiyle duyurulur.

 

Müşterek Müracaatlara Arsa Tahsisi:

Madde 13- İmar plânlarında birden fazla daire yapılmak üzere ayrılmış olan arsalara; arsa tahsis şartlarını haiz vatandaşların müşterek müracaatı halinde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulmak kayıt ve şartı ile öncelikle tahsis olunur.

Ancak bu arsalara ait kat irtifakı tesisi ile arsa payları ve bu arsa paylarına bağlanan bağımsız bölümlerin tefriki gibi işlemler önceden belediyelerce hazırlanır.

 

Ödeme

Madde 14- (12.08.1984 tarihli ve 18487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Arsa tahsis edilen vatandaşların adı ve soyadı, arsanın adı ve parsel numaraları ve Gecekondu Kanununun 26'ncı maddesine göre tesbit edilen arsa bedeli belediyelerce bir mektup ile Türkiye Emlâk Kredi Bankasına da bildirilir. Lehlerine arsa tahsis edilen şahıslar, tahsisin yapıldığına dair ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde arsa bedelinin 1/10'unu Türkiye Emlâk Kredi Bankasında belediyeler adına açılan fon hesabına yatırmak mecburiyetindedirler. Bu mecburiyetleri müddeti içinde yerine getirmeyenlere tescil işlemi yapılmaz ve yapılan tahsis de iptal olunur. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Bakanlıkça arsa tahsisi veya satışında T. Emlâk Kredi Bankası nezdindeki 2 nolu fon hesabına; Belediyesince arsa tahsisi veya satışında ise aynı banka nezdindeki Belediye fon hesabına, arsa bedelinin tamamının yatırılması halinde arsaları teslim edilir.

 

Madde 15- (12.08.1984 tarihli ve 18487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Kendilerine gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinde arsa tahsis edilenlerden 6 aylık süre içinde arsa bedelinin 1/10'unu Bankadaki belediye fon hesabına yatırdığına dair banka makbuzu ibraz edenlere belediyelerce arsa tahsis belgesi verilir.

Tahsis sahipleri bu belgeleri alır almaz derhal Bankaya başvurarak bakiye arsa bedelini borçlanmak üzere Bankanın tanzim edeceği sözleşmeyi imzalar. Tapu daireleri; lehine arsa tahsis edilen şahıs ve Banka tarafından ibraz edilen sözleşme ve tahsis belgesine istinaden belge ve sözleşmede ada ve parsel numaraları belirtilmiş olan arsayı lehdar adına tescil ve aynı anda mezkûr arsa üzerine sözleşmedeki meblağ ve şartlar dairesinde birinci derece ve sırada olmak üzere Banka lehine ipotek tescilini yaparak tapu senedini ilgili şahsa ve ipotek belgesini de Bankaya verir. Arsa sahipleri konut inşa kredisi almayacak ise, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmağa başlamaları ve önceden tesbit edilen plana göre nüve kısmını en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. Bu şartlara uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiç bir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın arsa bedeline mahsuben tahsil olunan meblağ kendisine iade olunarak geri alınır. Kendilerine arsa tahsis edilen ve bedelinin 1/10'unu tediye eden şahıslar bakiye borçlarını yıllık veya aylık eşit taksitler halinde olmak üzere 9 yılda tediye eder. İlk taksit sözleşmenin imzası tarihinden itibaren bir yıl sonra başlar.

Kamu Kurum veya Kuruluşlarınca bedelin tamamının yatırılıp arsanın teslimini müteakiben:

a) İlgili kurum veya kuruluşa tahsis edilmek veya tapu ile devredilmek üzere Maliye Bakanlığına devredilir.

b) Belediye mülkiyetinde bulunan arsalardan verilmesi halinde, Belediye Encümen kararı alınıp Bakanlık onayından geçirildikten sonra Tapu Sicil Muhafızlığına gerekli işlem yapılmak üzere bildirilir.

 

Madde 16- Gecekondu Kanununun geçici 5'inci maddesine göre tapu almaya hak kazananlar hakkında da yukarıdaki 14 ve 15'inci maddeler hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Kredi Yatırımı.

Madde 17- Namlarına arsa tahsis edilenler arasında konut inşaası için konut kredisi talep edecekler, bu taleplerini en geç tapu senetlerinin tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye Emlâk Kredi Bankasından faizsiz bir özel yapı hesabı açtırmak ve bu hesapta almak istediği kredinin (Mukavele meblağının) % 25'ini şartnamede belirtilen müddet içinde toplamak mecburiyetindedirler.

Açılan özel yapı hesabının şartları adı geçen Banka tarafından hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının tasvibi ile yürürlüğe konur.

Özel yapı hesabında mukavele meblâğlarının % 25'ini toplamış ve arsa kredisinden borçlu iseler vâdesi gelmiş taksit borcu da bulunmayanların adlarını, hesap numaralarını, mukavele meblağlarını, aldıkları değerlendirme emsallerini gösterir listeler değerlendirme devrelerini takiben ay içinde Bankaca tanzim edilerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir.

Bakanlık; değerlendirme emsali yüksek olanlara, öncelik tanımak suretiyle fonun imkânlarını, bölgenin hususiyetlerini ve sair hususları nazara alarak kredi tahsisini yapar ve arsa kredisinden borçlu olanlara ve olmayanlara ayrı ayrı olmak üzere her bir şahsa açılacak kredi miktarını da tesbit ederek Bankaya bildirir ve keyfiyeti ayrıca ilân eder.

Banka Bakanlığın bildireceği talimat üzerine açılacak kredi miktarı kadar bir meblâğı bildirmesi üzerine Bakanlığa ait fon hesabından başka bir hesaba aktarma yapar ve ilgililerin müracaatında kredilerini küşad ederek sözleşmedeki esaslar dairesinde tediyede bulunur.

 

Madde 18- Bakanlıkça lehlerine konut kredisi tahsis edilen hesap sahipleri ilânı müteakip hemen bankaya başvurarak konut kredilerini açtırarak 1 yıl içinde inşaata başlamaları ve kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde konutlarını önceden tesbit edilen plâna göre inşa etmiş olmaları şarttır. Bu şarta uymayanlardan namlarına tahsis olunan arsalar, hiç bir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın arsa bedeline mahsuben tahsil olunan para kendisine iade olunarak, geri alınır. Bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yapılacak bina ile birlikte ve serbest dereceden istifade etmek kaydiyle ikinci derecede ipotek alınmak suretiyle kredi açılır ve gerekli formalitelerin ikmalinden sonra Banka özel hesabına biriktirmiş olduğu paranın tamamını borçluya tediye eder ve bunun haricinde açılan krediden yapılacak tediyeleri de Bakanlığın vereceği talimat esaslarına göre yapar.

 

Madde 19- a) Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin (a) fıkrası gereğince kendilerine arsa tahsis edilenlerle

b) Konutunu ıslâh veya onaracak kimseler, kredi talepleri halinde 17'nci maddede mevzubahis yapı tasarrufu hesabı açtırmak mecburiyetinde değildirler. Bu gibiler kredi taleplerini derhal mahallî belediyelere yapacaklardır. Belediyeler yapılan bu müracaatları yerinde tetkik ederek hazırlayacakları listeleri onanmak üzere Bakanlığa göndereceklerdir. Bakanlıkça listeler içinde kredi vermeye müstehak görülenlerin adı ve adresleri her birine açılacak konut kredisinin veya ıslâh onarma kredisinin miktarı belirtmek suretiyle liste halinde T. Emlâk Kredi Bankasına ve ilgili belediyeye bildirilir. Banka, Bakanlıktan aldığı bu talimat üzerine açılacak kredi miktarı kadar bir meblâğı fon hesabından başka bir hesaba aktarır ve lehdarın müracaatı üzerine kredisini açarak gerekli tediyeyi yapar. Lehlerine a fıkrası gereğince arsa ve kredi tahsis edilenler en kısa zamanda Bankaya müracaat ederek kredilerini açtırmaları ve Bakanlıkça lehlerine yapılan kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde önceden tesbit edilen plâna göre konutlarını inşa etmiş olmaları şarttır. Bu şarta uymayanlardan lehlerine tahsis edilen arsalar, hiç bir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın, arsa bedeline mahsuben bir para tahsil edilmiş ise kendisine ret edilerek, geri alınır.

 

Madde 20- Kendilerine Yönetmeliğin 19'uncu maddesi gereğince kredi açılacaklara da Bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yapılacak veya yapılmış bina ile birlikte serbest dereceden istifade etmek kaydiyle ikinci derece ipotek alınmak suretiyle kredi açılır. Tediyeleri Bakanlığın vereceği talimat esaslarına göre yapar.

 

Madde 21- Gerek inşa kredisinin gerekse onarım kredisinin âzami haddini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü Bakanlık fonunun miktarı ve yıllık programları nazarı dikkate alarak tesbit eder ve Bakanlığın onayına sunar. Bu âzami kredi sınırları içinde muhtelif bölgelere ait kredi miktarı değişik olarak tesbit edilebilinir.

 

Madde 22- Açılacak konut kredisinin vâdesi 20 yıl, ıslâh ve onarım kredisinin vâdesi ise 5 yıl olup her iki çeşit krediye ait faiz (Vergi ve masraflar dâhil) senevi % 5'i geçmez. Ancak işin icabına göre Bakanlık bunun altında bir nispet uygulayabilir. Tesbit edilen nispetlere göre açılacak kredinin itfa taksitleri Bankaca tahsilinde fona alacak kaydedilir. Keza ödenecek vergi ve yapılacak masraflar buradan karşılanır. İlk taksidin tediye tarihi kredinin açıldığı tarihten bir yıl sonra başlar. T. Emlâk Kredi Bankası kredilerin verilmesi ve taksitlerin tahsisi usullerini şahıslarla yapacağı mukavelelerle tesbit eder.

 

Madde 23- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrindeki fondan konut kredisi verilmek üzere ayrılacak miktarın belli bir kısmı, önleme bölgelerinde konutsuz vatandaşlar için Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin c fıkrasına göre ayrılmış olan arsalardan tahsis yapılmış ve Yönetmeliğin 11'inci maddesinde sayılan şartları yerine getirmiş olanlara kredi verilmek üzere Bakanlıkça ayrılır.

 

Madde 24- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kredi tahsislerine ait talimatları gereğince açılacak konut kredileri ile ıslâh onarma kredileri dolayısıyla Bankaca yapılacak ödemeler Bakanlığa ait fondan Bankaca re'sen karşılanacağı gibi Bankaca tahsilât ve takibat için ödenecek her çeşit masraflar ve tediyeler Bakanlığa ait fondan re'sen karşılanır. Tahsilât sonunda sarfiyatla ilgili tahsilâtta fona gelir kaydedilir.

 

Madde 25- Açılacak krediler dolayısıyla borçlularla Banka arasında yapılacak sözleşme formülü Bakanlık ile Banka arasında ve muhasebe kayıtlarına ait açılacak hesaplar ise Bankaca tâyin ve tesbit olunur.

Lehlerine kredi açılan kimseler borçlarına karşılık sözleşmedeki esas ve şartlar dairesinde gayrimenkullerini birinci derece olmak üzere ve borçlarının % 20 fazlasiyle Türkiye Emlâk Kredi Bankası lehine ipotek ettirecekler ve sözleşmede tesbit olunan taksitlerini faiz masraflariyle birlikte zamanında Bankaya tediye etmekle mükelleftirler. Taksitlerini zamanında tediye etmeyenlerin veya Bankaca gösterilen sureti tasfiyelere riayet etmeyenlerin hesapları muaccel kılınarak umumi hükümler gereğince işlem yapılır. Rehin açığı zuhurunda aciz vesikasının istihsalini müteakip bakiye fon alacağı terkin edilir ve keyfiyet bir yazı ile Bakanlığa bildirilir.

 

Madde 26- 13, 37'nci maddeleri gereğince yapılacak tahsislerde kat sahiplerinden vecibelerini yerine getirmeyerek hakkını kaybedenler olursa onların yerine hak kazanan taliplerden sırasına göre aynı şartları kabul edenler alınır.

 

Ayni Yardım:

Madde 27- Kendilerine arsa tahsis edilenlere, gecekondusunu onarıp ıslâh edeceklere talepleri halinde imkân nispetinde ayni yardım yapılır.

Ayni yardım; yapı elemanları, yapı malzemesi ve bunlarla ilişkin montaj ve işçiliklerdir.

 

Madde 28- Yardım olarak tahsis olunacak ayni yardım bedelleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde T. Emlâk Kredi Bankasında teşkil edilen fon hesabından ödenerek yapılır.

Bakanlık bu hizmetleri kendisi görebileceği gibi aralarında tanzim edecekleri bir protokolle herhangi bir kamu kuruluşunu ve iştigal konusuna girmesi şartıyla kamu iktisadi teşebbüslerini ve döner sermayelerini görevlendirebilir.

Bakanlık ve görevli kuruluşlar ayni yardımın cinsini, miktarını ve şeklini ilân ederek duyururlar.

 

Ayni Yardım İhtiyaçlarının Tesbiti:

Madde 29- Ayni yardım talepleri 28'inci madde gereğince görev almış kuruluşa yazılı olarak yapılır. Alâkalı kuruluş; talep sahipleri arasında konut yapacak olanların taleplerini konut projelerine göre ve konutunu ıslâh veya onaracakların taleplerini de ıslâh veya onarılacak konutu mahallinde görerek yapacakları keşif ve tetkikat sonunda ihtiyaçları tesbit ederler. Tanzim edecekleri listeleri onaylamak üzere üç kopya halinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderirler.

Bakanlık uygun gördüğü listeleri onaylayarak bir nüshasını ilgili kuruluşa iade eder ve bir nüshasını da avans tediyesi yapılmak üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankasına gönderir. Banka da müracaatında Bakanlığa ait hesaptan gerekli avansı tediye eder.

 

Madde 30- Elektrik, su, pis su, kanalizasyon, kalorifer gibi işlere ve yapılarda kullanılan yapı elemanlarının montajı da dâhil olmak üzere yapılacak ayni yardımlarda işçilik ve montaj ücretleri bakımından da 28 ve 29'uncu maddeler esasları uygulanır. Alâkalı kuruluş, onaylanan listelerdeki malzeme bedelleri Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki Bakanlık fonundan avans olarak aldıktan sonra liste muhteviyatı malzemeleri satın alıp depoladıktan sonra veya icabında depolamadan doğrudan doğruya talep sahipleri arasında Bankadan kredi almamış olanlara bedelini tahsil etmek suretiyle ve Bankadan kredi almış olanlara da verilen malzemenin cins, miktarını, bedelini, borçlu hesap numarasını gösterir imzalı makbuz mukabilinde teslim eder ve en geç bir ay içinde de tahsil ettiği malzeme bedellerini ve aldığı makbuzları Bankaya vermek suretiyle Bankadan almış olduğu avans kapanır. Banka alâkalı kuruluşun yatıracağı paraları Bakanlığa ait fon hesabına alacak ve makbuz muhteviyatları da ilgililerin hesaplarına borç kaydetmek suretiyle alâkalı kuruluşa ödemiş olduğu avans hesabını tasfiye eder.

 

Madde 31- Görev almış kuruluşlar, ayni yardım almış olanların aldıkları malzemeleri yerinde kullanıp kullanmadıklarını denetlemekle ve kullanmayanlar hakkında da umumi hükümlere göre işlem yapmakla mükelleftirler.

 

Teknik Yardımlar:

Madde 32- Bakanlık; eleman bakımından yetersiz belediyelere talepleri halinde gecekondu ıslâh ve önleme bölgelerinin haritaları, İmar plânlarını, yapılacak âmme tesislerinin ve konutların projelerinin yapılmasını ve ayrıca bu bölgelerdeki halka yapılması gereken her türlü teknik yardımı karşılıksız yapar.

 

Madde 33- Islâh ve önleme bölgelerinde konutlarını yeniden yapacak, onaracak ve düzeltecek kimselere aşağıda belirtilen teknik yardımlar belediyeler tarafından karşılıksız olarak yapılır.

Bu yardımlar:

a- Sahiplerine imza mukabili verilecek olan inşaat tatbikat projeleri ve detay resimleri,

b- İlgililere verilecek teknik bilgi ve yapılacak kontrol hizmetidir.

 

"Evini Yapana Yardım" Metodu İle Yardım:

Madde 34- Gecekondu ıslâh ve önleme bölgelerinde hak sahibi vatandaşlardan "Kendi Evini Yapana Yardım" metodu ile konutunu yapmak isteyenlere Bakanlık veya belediyeler, yardım yapabilir.

 

Madde 35- "Kendi Evini Yapana Yardım" metodu gereğince konutunu yapmak isteyenler Gecekondu Kanununun 25'inci maddesindeki şartlara haiz oldukları takdirde Bakanlığın tanzim edeceği bir sözleşmeyi imzalayarak bir dilekçe ile müracaat ederler.

 

Bakanlık ve Belediyelerce Yapılan Konutların Kullanılışı:

Madde 36- (12.08.1984 tarihli ve 18487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Gecekondu Kanununun 31'inci maddesi gereğince Bakanlık ve Belediyeler tarafından yaptırılan ve Bakanlıkça Belediyelere devir olunan mülk konutları, kiralık konutlar, misafir konutları aşağıda gösterilen maksatlar dışında kullanılamaz.
Facebookta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş!
Pinterest'te paylaş!
Yorum ekle

Yorum ekle

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız