Bakanlığımız görev alanında bulunan ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre kuruluşları yapılan tarımsal amaçlı kooperatifler :-Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

-Sulama Kooperatifi

-Su Ürünleri Kooperatifi

-Pancar Ekicileri Kooperatifleri.olmak üzere 4 grupta toplanmakta olup tarımsal amaçlı bu kooperatifler, tarımsal bir faaliyeti gerçekleştirmek üzere köy, belde, ve ilçe (kırsal alan özelliğini taşıyan) gibi yerleşim merkezinde kurulabilmektedir.1163 Sayılı Kanuna tabi olan ve Bakanlığımız görev alanı içerisinde bulunan kooperatiflerin kuruluşu genel olarak aynı işlemlerin yapılmasını gerektirdiğinden, örnek olarak tarımsal kalkınma kooperatifinin kuruluş işlemi açıklanacaktır.

• Bir yerleşim merkezinde, tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla kooperatif kurmak için (7) çiftçiden oluşan bir müteşebbis heyet teşkil edilir.

• Müteşebbis heyette yer alan çiftçilerin imzasını taşıyan ve kurulacak kooperatif türüne göre kooperatif kurma talebini belirten dilekçeye ikametgah belgeleri ve nüfus cüzdanı fotokopileri eklenerek Bakanlık İl Müdürlüğüne verilir.

• Kurulacak kooperatifin türüne göre Bakanlık İl Müdürlüğünce, kooperatif kurulacak yerleşim merkezinin /merkezlerinin zirai kaynak ve potansiyeli, alt yapısı, sosyo-ekonomik durumları etüt edilir. Tespitler “Kooperatif Kuruluş Etüt Raporu” nda belirtilerek Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’ne bildirilir.

• Kuruluş etüt raporu Bakanlık’ça (Genel Müdürlük) değerlendirilip kooperatifin kurulması uygun görüldüğü takdirde yeteri kadar anasözleşme kurucu ortaklara verilmek üzere bir yazı ekinde İl Müdürlüğü’ne gönderilir.

• Anasözleşmeler doldurulmadan kurucu ortaklar kendi aralarında bir toplantı yapar. Kuruluş Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere “Geçici Yönetim Kurulu” üyeleri seçilir. Bu üyelerin ve sonradan seçilecek yönetici ve denetçilerin 3. dereceye kadar ( bu derece dahil) akraba olmamaları gerekir.

• Anasözleşmelerde kurucu ortaklar tarafından doldurulmak üzere boş bırakılan yerler usulüne uygun olarak doldurulur ve anasözleşmeler noter huzurunda imza edilir.

• Her bir kurucu ortak tarafından peşin ödenen sermeye paylarından oluşan kuruluş sermayesi kurucu ortaklardan birine tutanakla teslim edilir.

• Mevcut anasözleşmelere göre bir ortak kooperatife girerken en az (100) pay taahhüt etmek zorundadır. Bir ortaklık payının değeri 1000.000.-TL.dır. Buna göre; bir ortak en az 100.000.000.- TL. taahhüt edecek ve bu taahhüt tutarının ¼’ü olan 25.000.000.-TL’.nı peşin ödeyecektir.

• Hazırlanan kuruluş evrakları (anasözleşme, kuruluş sermayesi teslim tutanağı ve diğer belgeler) incelenmek üzere Bakanlık İl Müdürlüğü’ne verilir. Eksiklik bulunmadığı takdirde kuruluş evrakı bir yazı ekinde kuruluş izni alınması için Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

• Bakanlığın kooperatife kuruluş izni vermesinden sonra kurucu ortaklar Mahalli Ticaret Sicili Memurluğu’na müracaat ederek kooperatifin tescilini talep ederler.

• Ticaret Sicil Memurluğu kooperatifin unvanını Sicil Defteri’ne kaydederek anasözleşmelere tescil şerhini verir. Ayrıca 1163 Sayılı Kanun’un 3. maddesinde sayılan hususların ilanı için ilan beyannamesini tanzim eder.

• Kooperatifin kuruluşuna ait ilan beyannamesinde belirtilen hususların Ankara’da yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesiyle kooperatifin kuruluşu hukuken tamamlanmış olur.

• Kuruluş tescil ve ilanını gösteren belgelerle Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde, daha önce verilen talimat ile kuruculardan birine teslim edilen kuruluş sermayesinin kooperatif adına bankada açılacak hesaba yatırılması için talimat verilir.

• Kuruluş ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasını takip eden bir ay içinde “Kuruluş Genel Kurul Toplantısı” yapılır. Kooperatifin asli yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilir. Kuruluş masrafları görüşülüp kabul edilir.