Kooperatife ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler kooperatif ana sözleşmesinde yer alan bütün hükümleri hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir dilekçe ile kooperatif Yönetim Kurulu’na başvururlar. Sözlü müracaatla ortak olunamaz. Yönetim Kurulu, bu başvuruyu ana sözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırarak inceler. Uygun görülenlerin ortaklığa kabulü için karar alınır. Müracaatların sonuçları olumlu veya olumsuz olsun 1 ay içerisinde ilgiliye bildirilmek zorundadır. Ortaklığa girişte aranacak şartlar şunlardır:1- Türk vatandaşı olmak

2- Kanuni ve medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olmak.

3- Kooperatifin çalışma bölgesinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak.

4- Aynı bölgede aynı amaçlı başka bir kooperatife ortak olmamak.

5- Kuruluşta kooperatif anasözleşmesini imzalamış olmak veya sonradan kooperatife girişte anasözleşme hükümlerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğine dair bir ortaklık dilekçesi vermiş olmak,

6- Kooperatifin çalışma konularına giren konularda ticaret ve komisyonculuk yapmamak.

7- Ortaklık için taahhüt ettiği sermayenin en az ¼ ‘ünü peşin olarak ödemek.

8- Sulama kooperatifleri için sulanabilir bölge içerisinde arazi sahibi olmak.

9- Su Ürünleri kooperatifi için avcılık ruhsat teskeresi ve/veya yetiştiricilik belgesi sahibi olmak.