Organik yürütme ve izleme organları; organik tarım komiteleri, organiktarım ulusal yönlendirme komitesi, organik tarım ulusal ticaretkomitesi ve organik tarım proje ve araştırma ulusal komitesi olmaküzere dört bölümü içermektedir.
Organiktarım komitesi, Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon KuruluBaşkanlığında; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Koruma veKontrol Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler ve AvrupaTopluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığından konu uzmanı teknikgörevliler veya kuruluşları tarafından görevlendirilecek elemanlardanoluşur. Komite başkanlığı ve sekreteryası, Araştırma, Planlama veKoordinasyon Kurulu tarafından yürütülür.
OrganikTarım Ulusal Yönlendirme Komitesi; Bakanlık Araştırma, Planlama veKoordinasyon Kurulu Başkanı başkanlığında, Devlet Planlama TeşkilatıMüsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi veTicaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı,ihracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Türk Ziraat Mühendisleri Odası,Veteriner Hekimler Konseyi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TürkZiraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği, Türkiye Ziraat OdalarıBirliği, ihracatçı Birlikleri, sivil toplum örgütleri ile Komitenintoplantı gündemiyle ilgili görüşlerinin alınmasında yarar gördüğü kurumve kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Olağan olarak yılda iki keztoplanır.
OrganikTarım Ulusal Ticaret Komitesi. Bakanlık, Araştırma, Planlama veKoordinasyon Kurulu Başkanı başkanlığında, Dış Ticaret Müsteşarlığınınihracat Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve DışTicarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayive Ticaret Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, ihracatçıBirlikleri Genel Sekreterlikleri konu uzmanları, Tüm Gıda İthalatçılarıDerneği, Tüm Gıda İhracatçıları Derneği, Komitenin toplantı gündemiyleilgili görüşlerinin alınmasında yarar gördüğü kurum ve kuruluşlarıntemsilcilerinden oluşur. Olağan olarak yılda dört kez toplanır.
OrganikTarım Proje ve Araştırmaları Ulusal Komitesi; Bakanlık, TarımsalAraştırmalar Genel Müdürü başkanlığında, toplantı gündemine göre,Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi üyesi kuruluşların araştırmave proje birimleri, Bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri, TürkiyeBilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu, Ankara Üniversitesi AvrupaTopluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Üniversitelerin ilgilifakültelerinin organik tarım konusunda uzmanlaşmış temsilcilerindenoluşur. Olağan olarak yılda iki kez toplanır.