A11Temmuz 2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayınlananYönetmelikte belirtilen kurallara uymak kaydıyla tüm ülke sathındaorganik tarım metodu uygulanabilir. Bu konuda aşağıdaki koşullarauyulur.
A1. Karayolları Genel Müdürlüğü ağındaki ana yollara, 1 Km. mesafedeki tarım arazilerinde organik bitkisel üretim yapılamaz.
A2.Ağır sanayi tesisleri, reaktör, hidrolik ve termik enerjisantrallerine, maden işletmelerine, kentsel atıkların toplu olarakbırakıldıkları alanlara 3 Km. mesafedeki tarım arazilerinde organiktarım yapılamaz.
A3.Burada bahsedilen hususlar dışında, çevre kirliliğinden şüphe duyulanalanlarda organik tarım yapılıp yapılmayacağına, konu uzmanlarınınraporu istenerek kontrol ve /veya sertifikasyon kuruluşu tarafındankarar verilir.
Organiktarım, sözleşmeli tarım esasına dayanır. Sözleşme; Bakanlığın, 1/8/1998tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan, SözleşmeliTarımsal Ürün Yetiştiriciliği ile ilgili Usul ve Esaslar HakkındakiTebliğ hükümetlerine göre sözleşmeli müteşebbise yaptırılır.
Organik tarım, bir kontrol ve /veya sertilikasyon kuruluşunun denetiminde yapılır.

Organik Tarıma Başlama

Organik tarım metoduyla üretim yapmak isteyen herhangi bir müteşebbis bir kontrol ve/veya sertifikasyon kuru başvurur.
Kontrolve /veya sertifikasyon kuruluşu, başvuruda bulunan müteşebbisin organiktarım metoduyla üretim yapıp yapmayacağına karar verir.
Uygunbulunan müteşebbis, kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu ile sözleşmeyapar. Müteşebbis, organik tarım faaliyetini bireysel olarakyapabildiği gibi, bir proje dahilinde de yapabilir. Kontrol ve/veyasertifikasyon kuruluşu, müteşebbis ister bağımsız, ister projedahilinde olsun, müteşebbise bir kot numarası verir. Bu kod numarasını,her türlü sözleşmenin bir örneğini ve sözleşme yaptığı müteşebbislerinlistesini, gereği için Komiteye, bilgi için de,organik tarımınyapılacağı İl veya İlçe Tarım Müdürlüğüne en geç bir ay içindebildirmek zorundadır. ilçe Tarım Müdürlüğü, kendisine bildirilenmüteşebbisi derhal kayıt altına alır ve il Tarım Müdürlüğü, Proje veİstatistik Şube Müdürlüğüne bildirilir. Kod numarası, Komitecehazırlanacak ve kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşlarınabildirilecek kodlama sistemine göre verilecektir.
Ormanalanlarından ürün toplayan müteşebbis, ürün toplamadan önce, OrmanBakanlığından izin almak zorundadır. Bu izinle, bir kontrol ve / veyasertifikasyon kuruluşuna başvurarak, alanın ürün toplamaya uygun olupolmadığını tespit ettirir. Uygunluğu durumunda sözleşme imzalar. Doğalalanlardan ürün toplayan müteşebbis, ürün toplamadan önce, bu alanlarınmülkiyetinin veya kullanma hakkının ait olduğu makamdan izin almakzorundadır. Bu izinle, bir kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunabaşvurarak, alanın ürün toplamaya uygun olup olmadığını tesbit ettirir.Uygunluğu durumunda sözleşme imzalar.
Suürünleri üretimi yapacak müteşebbis, kamuya ait alanda üretimyapacaksa. ilgili kurumdan gerekli izinleri alır. Bu izinle bir kontrolve/veya sertifikasyon kuruluşuna başvurarak, alanın su ürünleriyetiştiriciliğine uygun olup olmadığını tesbit ettirir. Uygunluğudurumunda sözleşme imzalar.
Komiteve İl Tarım Müdürlüğü, Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğü, kendisinebildirilen müteşebbisi organik tarım metodu uygulayan müteşebbis olarakkayıt altına alır. Kayıt altında olmayan her türlü müteşebbis organiktarım faaliyetinde bulunamaz.

Kontrol ve Sertifikasyon Çalışmaları

Organik tarım kontrollü ve sertifikaya bağlı bir üretim faaliyetidir.Ülkemizde organik tarım faaliyetlerini yönetmelik uyarıncaBakanlığımızdan yetki almış özel organlar tarafından yapılmaktadır.Kontrol iki aşamadan oluşur. Bunlardan birincisi müteşebbiskontrolüdür. Komite bu yetkiyi kontrol ve/ veya sertifikasyonkuruluşuna devreder. İkincisi ise, kontrol ve/ veya sertifikasyonkuruluşunun kontrolüdür. Kontrolyel veya sertifikasyon kuruluşununkontrolü ve denetlenmesi yetkisi Komiteye aittir. Her iki kontrolün degüvenirliği açısından Komite gerekli görür ise, kendisinin veya birkontrol ve/ veya sertifikasyon kuruluşunun yaptığı bir kontrolü, Tarımİl Müdürlüğü, Proje ve istatistik Şube Müdürlüğünde çalışan organiktarım uzmanına, başka bir kontrol ve /veya sertifikasyon kuruluşuna,kontrolöre veya uygun göreceği uzman kişi veya kuruma yeniden kontrolettirebilir veya denetleme yetkisi verebilir. Kontrol yetkisi verilenkuruluşlar veya kontrolörler yetkilerini başka bir kurum ve/veyakuruluşa veya kişiye devredemez.
Ülkemizdekontrol ve/veya sertifikasyon faaliyetinde bulunmak isteyen yerli veyayabancı özel veya resmi kuruluşlar Bakanlık bünyesinde bulunan OrganikTarım Komitesine başvurur. Komite tarafından gerekli incelemeleryapıldıktan sonra uygun bulunan kuruluşlara 3 ay içinde kontrol ve/veya sertifikasyon izni verilir.
Bugüne kadar 7 yabancı ve 1 adet Türk firmasına kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunma izni verilmiştir.
Ülkemizde,BCS-ÖKO GARANTİE, İMO, ECOCERT, SKAL, INAC, BİO AGRİCOOP yabancıkontrol ve sertifikasyon firması, EKOTAR yabancı kontrol firması veETKO ise Türk kontrol ve sertifikasyon firması olarak faaliyetgöstermektedir.
Organikolarak üretilen tarımsal ürünler ihraç edilirken 06 Ocak 1996 tarih ve225 15 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İhracat Rejim Kararı “ve bunabağlı “İhracat yönetmeliğine” göre her ihraç edilen parti için kontrolorganından bir ihracat sertifikası alınmakta ve bunu İhracatçıBirliklerine ibraz ettikten sonra ürünün ihracatına izin verilmektedir.

Organik Tarım Ürünlerinde Kullanılacak Logolar

11 Temmuz 2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan OrganikTarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre organiktarımsal ürün veya organik tarımsal madde üreten ve pazara sunanlarambalâj logo kullanmak zorundadırlar. Bu logoları üzerindebulundurmayan ürünler organik olarak iç ve dış pazara sunulanlar,reklam ve tanıtım yapılamaz ve bu kelimeler veya kısaltmalarıyla patentiçin başvuramazlar.
Bulogoların bulunduğu etiketleri, Bakanlık kendi basar veya bastırır.Etiketi kullandırma yetkisi Bakanlık yetkili organı Komiteye aittir. Bulogo, bu Yönetmelik hükümlerine göre üretimi yapılmış ham madde, yarımamul veya mamul tarımsal organik üretim maddelerine, Bakanlığın yetkiverdiği kontrol ve /veya sertifikasyon kuruluşlarınca müteşebbislerevererek kullandırılır.
Üretiminniteliği, ebadı ve ambalajın türüne göre logo örneklerinden birikullanılır. Logoların çapı, 20 mm den küçük 40 mm den büyük olamaz.Verilen renkler dışındaki renkler ve tonlar kullanılamaz. Logolardakullanılacak renkler Yeşil, mavi, siyah ve beyazdır.