Ülkemiz, organik tarım konusunda son yıllarda hızlı gelişmegöstermiştir. Bulunduğu coğrafik konum, iklim ve toprak yapısı, ürünçeşitliliği, tarımda çalışan nüfusun fazla olması gibi faktörlere bağlıolarak uygun bir yapı göstermektedir. Ülkemizdeki organik tarımhareketinin sağlıklı gelişmesini desteklemek amacıyla 1992 yılındaİzmir'de E.Ü. Ziraat Fakültesi bünyesinde Ekolojik Tarım OrganizasyonuDerneği (ETO) kurulmuştur.
Buderneğin amacı; organik tarımın tanıtılmasına, yayılmasına ve bu konudabilimsel araştırmaların yapılmasına çalışmak, organik tarım konusundafaaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak, organikürünler için iç pazar oluşturmak, sertifikasyon ve teftişçalışmalarında organizasyon desteğinde bulunmak,üretim, işletme vepazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm sorunların çözümünde ilgiliyerli ve yabancı, özel ve tüzel, kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerdebulunmak, inceleme yapmak, rapor düzenlemek ve kamuoyunu aydınlatmaktır.
Organiktarım dalında faaliyet gösteren kişilerin bilimsel nitelikleriningeliştirilmesin e yardımcı olacak her türlü konferans, sempozyum,seminer, toplantı ve inceleme gezilerini destekler ve kurslar açar.Organik tarıma uygun tarım politikaları, yönetmelikler geliştirir veuygular, organik ürünlerin iç ve dış piyasaya yönelik tanıtımınısağlamak ve tüketimini teşvik etmek amacıyla çalışmalarda bulunur.
Tarımve Köy işleri Bakanlığının Yatırım Programı kapsamında Organik TarımınYaygınlaştırılmas ı ve Kontrolü için bir proje geliştirilmiştir. Buproje ile tüm ülke çapında organik tarım ürünlerinin yetiştiriciliğiniyaygınlaş tırmak, ihracatçı taleplerini karşılamak, ürün çeşit vemiktarını arttırmak ve bunların yönetmelik esaslarına göre yapabilmekiçin eğitim çalışmalarına başlanmıştır. Bu eğitim çalışmalarıyla gerekçiftçiyi gerekse kontrol firmalarının faaliyetlerini denetleyecekdüzeyde bilgi sahibi olacak Bakanlık elemanlarının ve kontrolfirmalarında ihtiyaç duyulan yeni kontrol adaylarının eğitimlerisağlanmıştır.
1997yılında başlayan eğitim çalışmaları İl Müdürlüğümüz, ETO Derneği veE.Ü. Ziraat Fakültesinin ortak çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir.Bugün e kadar düzenlenen kurslarda bakanlık personeli ile çeşitlikuruluşlarda çalışan ve işsiz ziraat mühendisi olmak üzere toplam 548ziraat mühendisi eğitilmiştir. Ayrıca 81 ilin Çiftçi Eğitim ve Yayımile Proje ve istatistik Şube Müdürlerinin eğitimleri degerçekleştirilmiştir.
OrganikTarımın Kontrolü ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında eğitimçalışmaları yer yıl teknik eleman düzeyinde gerçekleştirilmektedir.