TAU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak ve Oda' mızın da içinde yer alacağı komisyon hazırlık çalışmalarına başlandı.


BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI VE TEKNİK ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMALAR (TAU) GENEL MÜDÜRÜ İLE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ TALEBİMİZ İÇİN TEKRAR GÖRÜŞTÜK!

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAU Genel Müdürü Sn. Hami YILDIRIM ile Oda Genel Sekreteri Sn. Redife KOLÇAK‘ın 20.01.2009 tarihinde yaptığı görüşme sonrası Genel Müdürlüğün çalışma alanları içerisinde bulunan yönetmeliklerdeki mesleğimizi ilgilendiren ve sorunların yaşanmasına sebep olan madde değişiklikleri görüşüldü. TAU Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde oluşturacağı komisyona Odamızı da davet ederek bir kez daha gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması çalışmalarını başlatacağı konusunda görüş bildirdi.

Oda Yönetim Kurulu üyelerimizin aynı gün 20.01.2009 tarih ve saat 17.00 de Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Nafiz ÖZAK ile yapacağı 2. görüşme öncesi olumlu bir görüşme ola TAU Genel Müdürü ile komisyon kurulması ve çalışılması ön kararının değerli olduğu düşüncesindeyiz.

Bu gün Genel Müdürlük düzeyinde yapmış olduğumuz görüşmeler;

T.C.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın, ülke çapında sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşmayı temin etmek üzere; planlama, projelendirme, yapım hizmetleri ile afete ilişkin hizmetleri teknolojik ve bilimsel gelişmelerden faydalanarak düzenleyici, denetleyici ve katılımcı bir anlayışla yapmak, yaptırmak olarak ve mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı ve yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlayarak uygulanabilirliğini artırmak, kentsel ve kırsal alanlarda düzensiz, riskli ve sağlıksız yapılaşma bölgelerinin planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere dönüşümünü desteklemek, imar hizmetleri konusunda yerel yönetimlerle işbirliğini artırmak, onlara destek vererek rehberlik çalışmalarını geliştirmek adına hizmet vermektedir.

Bakanlığın hizmet alanları içerisinde ki öncelikli konu; ülke genelindeki mekansal planlamaların bütüncül olmasıdır. Mekansal planlamalarda yer alan planlama ve tasarım meslek disiplinleri içerisinde yer alan ve kentsel-kırsal alanlarda fiziki plan ve projeler üreten peyzaj mimarlığı meslek disiplinin yer alması ile ilgili yasal ve yönetsel tanınırlıkta ve tanımlamalarda zaman zaman uygulama sorunları yaşanmaktadır.

Makamlarınızca da bilindiği üzere; peyzaj mimarlığı ülkemizde 1968 yılında ilk eğitime başlamış ve 1973 yılından itibaren ülkemiz fiziki planlarında yer almak üzere hizmete başlamıştır.

Ülkemizde 35 yıldır peyzaj mimarlığı meslek disiplini var olmasına karşın, kamu, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm yapı çevrelerinde ve kentsel-kırsal kamusal açık-yeşil alanların planlanması ve projelendirilmesinde, alan kullanım kararlarında yer alması gereken peyzaj mimarlığı disiplini maalesef ülkemiz mekansal planlamalarında bahçe ölçeğinde kalmış, ülke mekansal planlamalarındaki yerini bu güne kadar alamamıştır.

T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşkur Genel Müdürlüğü Meslek Analizler Daire Başkanlığı‘nca gerçekleştirilen meslek analizi peyzaj mimarlığı hizmetlerinin planlama ve tasarım ağırlıklı olduğunun analiz çalışmalarını yaparak Türk Meslekler Sözlüğüne almış ( http://www.iskur.gov.tr/mydocu/mesle...2-1%20grup.doc ) Yüksek Öğrenim Kurumu ise; peyzaj mimarlığı eğitiminin planlama ve uygulamalarının uzmanlık olarak verilmesinden kaynaklı olarak Devlet Personel Teşkilatına Mühendis (ek:4)kadrosunda yer almaları gerekliliğini bildirmiş olmasına rağmen ülke plan kademelerinin ve uygulama hükümlerinin yer aldığı İmar Kanunu, Yapı Denetimi Kanunu ve Belediye Kanunu vb. kamusal alanlarındaki bölgesel ve yerel ölçeklerdeki mekansal planlama ve alt yapılarının tariflenerek hüküm altına alındığı kanun ve uygulama yönetmeliklerinde yer almasının kamusal gereklilikleri bulunmaktadır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak; mesleğimizin tanınırlığında sorunlar yaşandığı ve yasal-yönetsel olarak açıklık getirilerek ülkesel, bölgesel ve yerel hizmetlerdeki mekansal planlamalarda yerini alması gereken hususlarla ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Bakanı Sn. Nafiz ÖZAK ile 19 Ocak 2008 tarihinde bir görüşme yaparak sorun yaşamış olduğumuz konu ve yönetmeliklerde değişiklik taleplerimizi iletmiş bulunmaktayız.

Sayın Bakanımız ile yapılan görüşmelerde sunduğumuz dosya konularından biri olan 13.07.2000 tarih ve 24108 sayı ile Resmi Gazete‘de yer alan " 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Tip İmar Yönetmeliği" 19 Ağustos 2008 tarihinde değişiklik yapılarak 26972 sayı ile Resmi Gazete‘de yayımlanmış bulunmaktadır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak özellikle bu yönetmelik üzerinde mesleğimizin mimari proje eki olarak tanımlanmasından ve "idarelerce istenecek " ifadesinin uygulamalarda büyük sorun yarattığı gerçeğini ifade etmemize ve değişiklik önerisi vermemize rağmen dikkate alınmamasından büyük üzüntü duymaktayız.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, peyzaj mimarlığı meslek alanlarının ülkesel, bölgesel ve yerel planlamalarında ki mekansal bütünlüğün projeler bütünlüğü ile örtüşmesinin sağlanması gerekçesi ile yer alması mutlak olarak gördüğümüz ve Sayın Bakanımıza sunduğumuz dosya içerisinden bu gün itibariyle ivedilikle çözülmesi gerekliliğine inandığımız üç dosya konusu üzerinden ve ekte sunduğumuz;

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (19 Ağustos 2008 tarih ve26972 sayılı Resmi Gazete)

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik(02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazete)

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi (5 Ağustos 1985 tarih ve 18883 sayılı Resmi Gazete) olan talep ve değişiklik önerilerimizin incelenerek değerlendirilmeye alınması hususunu arz ederiz."

İçeriğini taşımaktadır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak mesleğimizin bilimsel, kamusal ve hukuksal yerinin makamlarınızın değerlendirmesi ve çalışmaları sonucu ülke kaynak ve değerlerimize hizmet edeceğine inandığımız çalışmanın kamuda karşılığını bulması adına yapmış olduğumuz çabalar üyelerimizin verdiği destek ve kamuoyu oluşturma çalışmaları sayesinde ciddi ivme kazanmış bulunmaktadır.

kaynak:
www.peyzajmimoda.org.tr