Toplam 5 sonuçtan 1 ile 5 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Tohumluklarin Tescİl, Kontrol Ve

 1. #1
  farmec
  Guest

  Tohumluklarin Tescİl, Kontrol Ve

  TOHUMLUKLARIN TESCİL, KONTROL VE
  SERTİFİKASYONU HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası : 308
  Kabul Tarihi : 21/8/1963
  Yayımlandığı R Gazete : Tarih : 29/8/1963 Sayı: 11493
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 1893


  BÖLÜM I
  Kanunun Konusu ve Amacı

  Madde 1 - Bu kanun ile, tarla ve bahçe mahsulleri, sebze ve yem bitkileri tohumluklarının çeşit safiyetini devam ettirmek, fiziksel vasıflarını muhafaza etmek ve dolayısiyle çiftçilere garantili ve niteliği daha yüksek tohumluk sağlamaktır.

  Madde 2 - Memleket içinde yetiştirilen, satılan, dağıtılan, ithal ve ihraç edilen tohumluklar Tarım Bakanlığı ve Tarım Bakanlığınca görevlendirilecek teşekküller tarafından tescil, kontrol ve sertifiye edilir ve bunlara gerekli sertifikaları verilir.

  Madde 3 - Tohumluk yetiştiren, satan, dağıtan, ithal ve ihraç eden bütün özel ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi, Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere, belediyelere ve iktisadi Devlet teşekküllerine ait işletme ve kurumlar bu kanun hükümleri dahilinde Tarım Bakanlığının teftiş ve denetlemesine tabidir.

  Madde 4 - Memleket içinde yetiştirilen, dağıtılan, satılan, ithal ve ihraç edilen tohumluklardan hangilerinin bu kanuna tabi tutulacağı Tarım Bakanlığınca her yıl tesbit ve Resmi Gazete`de ilan olunur.

  BÖLÜM II
  Tarifler ve Esaslar

  Madde 5 - Bu kanunda yazılı deyimlerden;
  a) (Değişik: 8/1/2004 - 5042/73 md.) Tescil: Islah edilmiş çeşitlerin morfolojik, biyolojik ve tarımsal niteliklerinin tarla denemeleri ve laboratuvar analizleriyle belirtilmesi, mevcutlardan farklı ve yeni çeşit olduğu tesbit edilerek sertifikasyon amacıyla bir kütüğe kaydedilmesi.
  b) Tohumluk kontrolü: Tohumlukların fiziksel ve biyolojik durumlarının tesbit edilmesi,
  c) Sertifikasyon: Tohumlukların genetik, fiziksel ve biyolojik durumlarının tesbit edilmesi,
  d) Vejetatif üreme: Cinsel olmıyan üreme, çelik, yumru, kök, soğan ve saire gibi bitki kısımlariyle olan üreme,
  e) Jeneratif üreme: Cinsel olan üreme, döllenme neticesi meydana gelmiş embriyoyu taşıyan tohumlu üreme,
  f) Morfolojik nitelikler: Bitkilerin ve tohumluğun dış görünüşüne ait nitelikleri,
  g) Biyolojik nitelikler: Tohumluğun çimlenmesi ve çimlenmesini takip eden safhalariyle bitkilerin büyüme ve gelişmeleri,
  h) Çeşit safiyeti: Tohumluğun sahip olduğu genotipten farklı olan çeşitlerin nispeti,

 2. #2
  farmec
  Guest
  i) Fiziksel safiyet: Tohumluğun saf tohumluk ve yabancı madde olarak tesbit edilen nispetleri,
  j) Saf tohumluk: Yabancı maddeleri ayrılmış aynı bitki cinsine ait jeneratif veya vejetatif üreme kısımları,
  k) Yabancı madde: Saf tohumluktan başka içinde bulunan diğer mahsul ve zararlı bitki tohumları ile canlı ve cansız her türlü maddeler,
  l) Tohum: Bitkilerin jeneratif kısmı olup döllenme sonucu meydana gelen ve embriyoyu taşıyan üreme kısımları,
  m) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vejetatif ve jeneratif kısımları,
  n) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş çeşitlerin tarla ve laboratuvar muayeneleri yapılarak, yönetmeliğindeki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiketlenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumluklar,
  o) Kontrollü tohumluk: Tarla muayenesi yapılmaksızın yönetmeliğinde kayıtlı standartlarına göre yalnız laboratuvar muayeneleriyle nitelikleri tayin ve tesbit edilen tohumluklar,
  p) Islah edilmiş çeşit: Genetik, morfolojik, biyolojik ve tarımsal nitelikleri belirtilmiş ve tescil edilmiş çeşitler,
  r) Islah edilmiş tohumluk: "p" fıkrasında yazılı çeşitlerin tohumlukları,
  s) Köy çeşidi: Islah edilmemiş olmakla beraber özellikleri Tarım Bakanlığınca kabul ve tescil olunmuş, uzun yıllardan beri tanınmış ve isim yapmış çeşitler,
  ş) (Ek:23/2/1994 - 3976/1 md.; Mülga: 8/1/2004 - 5042/74 md.)
  t) (Ek:23/2/1994 - 3976/1 md.; Mülga: 8/1/2004 - 5042/74 md.)
  u) (Ek:23/2/1994 - 3976/1 md.; Mülga: 8/1/2004 - 5042/74 md.)
  Anlaşılır.
  BÖLÜM III
  Tescil

  Madde 6 - Islah edilmiş çeşitlerle köy çeşitleri, morfolojik, biyolojik ve tarımsal nitelikleri belirtilerek Tarım Bakanlığınca Yönetmelik esasları dahilinde kütüğe kaydedilmek suretiyle tescil olunur.
  Yabancı memleketlerde o memleketin kendi mevzuatı dahilinde ıslah ve tescil edilmiş çeşitler, memleketimizde adaptasyon denemeleri yapılmak ve bunların ekonomik ve tarımsal değeri Tarım Bakanlığınca belirtilerek kendi isimleriyle tescil olunur.
  (Ek:23/2/1994 - 3976/2 md.; Mülga: 8/1/2004 - 5042/74 md.)

  BÖLÜM IV
  Sertifikalı ve Kontrol Edilmiş Tohumluklar

  Madde 7 - 6 ncı madde gereğince tescil edilmiş bulunan çeşitlerden Yönetmeliğine göre sınıf ve kademelere ayrılmak suretiyle yetiştirilen ve üretilen tohumluklara sertifika verilir.
  Madde 8 - Yetiştirici, alıcı veya satıcı tarafından müracaat edildiği takdirde tohumluğun laboratuvar muayeneleri yapılır ve standartlarına uygunluğunun tesbiti halinde kontrol edilmiş tohumluk raporu verilir.
  Madde 9 - Gerekli muayeneleri yapılmış ve standartlarına uygunluğu tesbit edilmiş tohumluklar Yönetmeliğinde gösterilen şekillere uygun ve lüzumu halinde mühürlü ambalajlar içinde piyasaya arz edilir. Hangi tohumlukların ambalajlarının açılarak perakende satışa arz edileceğinin tayinine Tarım Bakanlığı yetkilidir.

 3. #3
  farmec
  Guest
  Madde 10 - Sertifikalı tohumlukları yetiştirecek ve satışa arz edecek özel ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete, katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve iktisadi devlet teşekküllerine ait işletme ve kurumlarda aranacak nitelikler yönetmeliğinde belirtilir.

  BÖLÜM V
  Tohumlukların İthal ve İhracı

  Madde 11 - İthal ve ihraç edilen tohumlukların kontrola tabi tutulması ve Tarım Bakanlığından ithal ve ihraç müsaadesi alınması mecburidir.
  Bu kabil tohumlukların asgari vasıf ve standartları Tarım Bakanlığınca tesbit ve Resmi Gazete`de ilan olunur.
  Islah çalışmalarında kullanılmak üzere getirilecek tohumluk nümunelerini bu madde hükmünden istisna etmeye ve bu nümunelerin miktarını tayine Tarım Bakanlığı yetkilidir.
  BÖLÜM VI
  Alınacak Ücret

  Madde 12 - Tohumlukların tarla ve laboratuvar muayeneleri için ücret alınmasına kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş sene sonra başlanır. Ücret tesbitine Tarım Bakanlığı yetkili olup bu husus ayrıca Resmi Gazete`de yayınlanır ve ilan olunur.

  BÖLÜM VII
  Ceza Hükümleri

  Madde 13 - Tarım Bakanlığınca muayene edilmemiş ve müsaadesi verilmemiş
  tohumlukları ithal ve ihraç edenler altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezasıyla cezalandırılır.(1)
  (Değişik: 24/4/2003-4854/1 md.) Ayrıca tohumluklara el konulur.
  (Mülga: 24/4/2003-4854/6 md.)
  Madde 14 - 4 üncü madde gereğince bu kanuna tabi tutulup Resmi Gazete`de ilan olunan tohumlukları:
  a) Muayene ve kontrol yaptırıp müsbet netice ve belge almadan,
  b) Yönetmeliğine uygun şekilde ambalajlanmadan veyahut taklit ve tahrif
  edilmiş etiketlerle,
  c) Asgari standardın altına düşürülmüş veya tağşiş edilmiş olarak,
  d) Muayene ve kontrolu yapılmadığı halde yapılmış göstererek,
  e) Sertifikalarında belirtilmiş niteliklere uymıyan şekilde reklam yaparak,
  Satanlar, dağıtanlar, satışa veya dağıtıma arz edenler üçyüzkırkyedimilyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Tohumluklara el konulur ve el konulan tohumlukların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir.(2)
  Yukarıda yazılı suçlar ıslah edilmiş tohumluk adı altında satılan, dağıtılan, satışa veya dağıtıma arz edilen tohumluklar dolayısiyle işlenmişse altıyüzdoksandörtmilyon lira idarî para cezası verilir. (1)
  13 üncü maddede yazılı suçların tekrarı hâlinde para cezası iki katı olarak alınır. (2)
  (Mülga: 24/4/2003-4854/6 md.)
  (Ek: 24/4/2003-4854/5 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz
  edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

 4. #4
  TABİATCI
  Guest

  Cevap: Tohumluklarin Tescİl, Kontrol Ve

  kanun önemli ama,insan unsuruda önemli,ülkemize hayırlı olur inşallah.

 5. #5
  hicret
  Guest

  Cevap: Tohumluklarin Tescİl, Kontrol Ve

  kaperi tohumları hakkında bilgi istiyorum

Bu Konu İçin Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •