YAPI ALANLARINDA PEYZAJ PROJESİ İSTENİLMESİ İDARENİN TAKDİRİNE BAĞLI DEĞİLDİR. "
Tip İmar Yönetmeliği İle İlgili 10.07.2009 Tarihli Bayındırlık Bakanlığı ifadesi ile “yapı alanlarında peyzaj projesi istenilmesi idarenin takdirine bağlı değildir. Bu husus açık bir zorunluluktur ve sınırları Peyzaj Mimarları Odası’nca çizilmiştir.” olarak tescillenmiştir.
İmar Kanunu‘nun 22. maddesi incelendiğinde yapılması zorunlu ruhsat eki projeler arasında peyzaj projesinin bulunmadığı, mimari projenin bulunduğu görülmektedir. Ancak Bakanlığımız‘ca gerek kentsel çevrenin yaşanabilir kılınması gerek görsel estetik gerekse Gürültü Kontrolü Yönetmeliği vb. mevzuat kapsamında 13.07.2000 tarihli ve 24108 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile getirilen yerleşme ve yapının özelliği nedeni ile ilgili idarece istenecek peyzaj projeleri ifadesi ile idareye bu tarz projeleri yapılıp yapılamayacağına ilişkin bir takdir yetkisi verilmemiş aksine zorunluluk haline getirilmiş ilgili idareye de sadece peyzaj projesinin yerleşmenin ve ruhsat düzenlenecek parselde bulunan binalar dahil ruhsata konu bütün yapıların özelliğine uygun olup olmadığını denetleme görevi verilmiştir.

19.08.2008 tarihli ve 26972 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan davaya konu Yönetmelik değişikliği ile takdir anlamında değerlendirilebilecek bir metin belirli bir kuralda belirtilmek suretiyle zorunluluk haline getirilmiştir."

denilmekte ve peyzaj projelerinin mimarlar tarafından yapılmasına ilişkin konunun, bu Yönetmeliğin kapsamında olmadığı belirtilmekte ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Mimarlık, Müşavirlik(SMM) Hizmetleri Uygulama, Mesleki, Denetim, Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde peyzaj mimarlarının görev alanları belirlenmiş olduğu ve uygulamaların bu doğrultuda yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Bugün gelinen nokta; belediye yapı-ruhsat aşamasın da peyzaj projelerinin işlem sırasına alınması ile ilgili olarak yaşanan ve belediye başkanlıklarının olmazsa da olur olarak değerlendirdikleri ve işlem sırasına alınması konularında idarenin keyfiyetine bırakılamayacağı açıkça Bakanlıkça ifade edilmiştir.

Bu hususta sıkıntı yaşayan üyelerimizin Odamıza başvuruları halinde ilgili idare nezdinde gerekli yasal girişimler yapılacaktır.

{ Hoş Geldiniz } TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI