??lenen organik çöplerin do?ru kullan?m?

Eglence bahçeleri Bahçedeki süsleyici özel bahçe ?eritleri içinde obur tabir edilen ve çok gübre isteyen bitkiler ve di?erleri birbirlerine s?rda? dostlar gibi ba?l?d?r. Her y?l m2 ba??na en az 2 kova organik dönü?ümü yüzeye yay?n. H?zl? büyüyen bitkiler için biraz daha cömert davran?n. Toprak daha sa?l?kl? olaca??ndan tüm bitkileriniz bu ilave de?erden faydalanacaklard?r. K?r çiminin bak?m? için her y?l m2 ba??na 1 ila 1,5 kg. elenmi? ince organik dönü?ümü çimin üzerine at?n. Bunu birkaç günlük bir ya?mur dönemi öncesinde yap?n biliyorsunuz bu eksik olmaz veya ya?mur ya?mazsa sulama ile organik dönü?ümü çime yedirin. E?er kesilmi? çimi kestikten sonra üzerinde b?rak?yorsan?z att???n?z organik dönü?üm gübresini 3 te bir oran?nda azalt?nA?aç ve küçük a?aç türleri dikmek için açt???n?z çukurlar? toprakla doldururken topra??n içine % 20 oran?nda organik dönü?üm gübresi kar??t?r?n?z.


Meyva türü a?açlar için her y?l m2 ba??na 3 ila kg organik dönü?üme u?ram?? çöpü a?ac?n dal ve yapraklar? alt?na yay?n ve üst k?s?mdan kar??t?r?n.
Sebze BahçesiAz i?tahl? bitkiler Zengin Toprakta Orta Fakir Toprakta

i?tahl? Bitkiler çok i?tahl? bitiler

****************************** ****************************** ********************

örnek örnek örnek

baharat bitkileri bettes? sebze bitkileri potirons balkaba?? türleri

m2 ba??na 1 ila 2 kg m2 ba??na 6 ila 8 kg m2 ba??na 8 ila 10 kg

· organik dönü?ümünüzü eleyerek daha az ayr??m?? parçalar? al?n. Bunlar organik dönü?ümle gübre yapaca??n?z yeni organik at?klar?n?z?n harekete geçmesini sa?lay?c?lard?r. Do?ada hiç bir ?ey kaybolmaz.

· Elenmi? organik dönü?ümü 7 ila 10 cm kal?nl???nda bir tabaka halinde topra?a h?zla toprakla bütünle?tirin. Böylelikle maddelerin kurumas?n? ve azot kap?plar?n? mikro-organizmalar?n hayatlar?n? koruyarak önlemi? olursunuz.

· Mükemmel bir ekim gübresi haz?rlamak için iyi topra?a % 25 oran?nda organik dönü?üm gübresi koyun.

Apartman Dairesi Bitkileri

· Yeni yap?lan büyük yayg?n geni? saks?lar için % 30 ila 40 oran?nda organik dönü?ümü sa?l?kl? ve havaland?r?lm?? topra?a kat?n.

· Büyük yayg?n saks?lar?n?z? yenilemek için var olan topra?a sadece % 20 organik dönü?ümlü gübre kullan?n.


Kaynak:http://www.fruitariantravel.com/composthome.htm