Toprak Organik Maddesinin Muhafaza Ve Devamıİçin Alınacak Önlemler
1- Toprakta organik maddenin birikmesi her şeyden evvel bir nitrojen sorunudur.Teorik olarak , topraktaki
nitrojen oranını yükseltmedikçe toprak organik maddesinde bir fazlalaşma sağlanamaz.

2- Organik maddesi az olan topraklarda bunu sağlamak için toprağa nitrojenden başka , iyi bitki gelişmesi
elde edebilmek için R K, Ca gibi diğer elementlerin de sağlanması gerekir.

3- Organik madde sağlaması için bitki artıkları toprağa verilmelidir.
4- Yeşil gübre bitkileri .Yeşil gübre bitkileri toprakta yetiştirilip belli bir devrede toprağa gömüiür.Bunlar
toprakta ayrışarak toprağa organik madde sağlarlar.

5- Çiftlik gübresi toprağa verilmelidir.
6- Torf (peat.muck) ve orman altı artıkları.
7- Organik yapay gübreler.Bu gurup bütün bitkisel ve hayvansal orjinli olan kurutulmuş kan .mezbaha
artıkları, öğütülmüş pamuk küspesi gibi materyali ifade eder.

8- Kompostlar.Kompostlar, yaprak , saman , mısır sapları, ot artıkları ve yabancı otlar gibi bitki artıklarının
uygun nem , sıcaklık ve havalandırma şartları altında çürütülmesiyle elde edilebilir.Bunlar toprak iç
in uygun
organik madde kaynağıdırlar.

9- Ekim nöbetinin organik maddenin devam ettirilmesindeki rolü.Çayır mer'a bitkileri ve baklagiller toprakta
organik maddenin birikmesini kolaylaştırırlar.

10- Erozyon kontrolünün organik maddenin muhafazasındaki önemi.Tesviye eğrilerine paralel ekim
sistemi, teraslama gibi önlemlerle üst toprak ve organik madde kaybıönlenebilir.