TOPRAĞIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
Toprakta, basit tuzlarla çok karışık inorganik ve organik bileşimde pek çok çeşitli maddeler mevcuttur. Toprağın oluşunda, fiziksel ve biyolojik özelliklerinde kimyasal durumunun çok önemli rolü vardır. Toprağın kimyasal özelliğini iki kısımda mütalea edebiliriz: 1-Toprağın reaksiyonu, yani asit veya kalevi, 2- Besin maddeleri.
1- TOPRAĞIN REAKSİYONU: Toprak mahlülünün en önemli fizyolojik özelliklerinden biri onun reaksiyonudur. Çünkü mikroorganizma ve bitkiler bulundukları ortamın kimyasal durumunun etkisi altındadırlar. Toprak reaksiyonu üç hal gösterir. 1- Asit, 2- Nötr, 3- Kalevi. Toprak reaksiyonu "pH" ile ifade edilir. PH 7 nötrdür, 7' den küçük asit, 7'den büyük kaleviliği ifade eder.
Toprakta asitlik, ya serbest organik ve inorganik asitlerden veya inorganik kolloidlerden ileri gelir. Kolloidlerin etrafını iyonlar sarmıştır. Genel olarak H le yüklü kolloidler asit reaksiyonlu toprakları, bazlarla yüklü kolloidler de nötr veya kalevi toprakları teşkil ederler. Bazların topraktan yıkanması asit reaksiyonlu toprakların teşekkül etmesinin esas sebebidir. Toprak pH' sındaki değişmeye karşı görülen mukavemete "TAMPONLUK" denir.
Tamponluğun Önemi : pH' da önemli bir değişme, şüphesiz ki toprak ortamında bilhassa besin maddelerinin elverişliliğinde büyük bir fark meydana gelmesine yol açar. Bu da bitkileri ve mikroorganizmayı mutazarrır eder. Tamponluk kapasitesi büyük olduğu nispette pH' nın değişmesi için gerekli kireç ve kükürt daha fazladır.
Reaksiyonun Etkileri: Toprağın pH'sının etkilerini üç kısımda toplayabiliriz :
1) Besin maddelerine,
2) Mikroorganizmaya,
3) Bitkilere etkileri.